Hållbar region – vi går från ord till handling 

Göteborgsregionen har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på satsningar för ökad hållbarhet. Här pågår också omfattade forskning om hållbara framtidslösningar och projekt där miljöteknik och klimatsmarta lösningar testas i verkligheten. 

Kvinna går med cykel från färjan till Lindholmen

För att möta näringslivets förändrade behov och stärka regionens konkurrenskraft har Göteborgsregionen antagit en strategi för hållbar tillväxt. 2030 ska den lokala arbetsmarknaden omfatta 1,8 miljoner invånare. Bostäder och kontor ska byggas och kollektivtrafiken ska stärkas genom satsningar på infrastruktur. Miljarder investeras i bland annat Västsvenska paketet som ska knyta samman Västsverige, och en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg. 

Agenda 2030

Agenda 2030 är en självklar och viktig del i hållbarhetsarbetet för hela Göteborgsregionen. På Business Region Göteborg arbetar har arbetet kommit väldigt långt med ett antal identifierade styrkeområden och utvecklingsområden. Några av de mål som vi arbetar mer fokuserat med är

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)
  • Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur (9)
  • Hållbara städer och samhälle (11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (12)
  • Minskad ojämlikhet (10)
  • Fredliga och inkluderande samhälle (16)
  • Genomförande och partnerskap (17)

Gröna framtidsprojekt 

Ett brett arbete med hållbara systemlösningar pågår runt om i Göteborgsregionen. Här finns många innovativa exempel inom avfallshantering, stadsutveckling och transporter. Det finns stora möjligheter att använda Göteborg som en demonstrationsarena, ett exempel är Gothenburg Green City Zone, en zon där framtidens transportteknik testar här och nu. Det handlar om testning av ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Hett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt, tänker tillsammans och testar tillsammans.

Hållbar mötesstad 

Göteborg har för femte året i rad utsetts till världens mest hållbara mötesstad. Det är Global Destination Sustainability Index 2021, där över 70 städer i världen deltar, som även i år rankar Göteborg högst.  

I undersökningen mäts hållbarhet ur alla dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. Städerna bedöms utifrån flera kriterier, bland annat hur bra staden är på återvinning, sophantering, miljödiplomering av hotell och krogar, utsläpp av växthusgaser, tillgänglighet, trafiksituationen och om det finns hållbarhetsstrategier hos såväl offentliga som privata aktörer. 

Ambitiösa miljömål 

Göteborgsregionen har ambitiösa miljömål. De 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen, GR, har som gemensamt mål att skapa en fossiloberoende ekonomi till 2030. Vi står också bakom Västra Götalands klimatstrategi om att utsläppen av växthusgaser i vår region ska minska med 80 procent till år 2030, räknat från 1990-års nivå.  

Göteborgs Stads lokala miljömål är att staden år 2050 ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Målet och dess delmål bedöms i dag som mycket svåra att nå. Hur Göteborg ska bli en klimatsmart stad finns beskrivet i Göteborgs klimatstrategiska program. I rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? har Göteborgs Stad utrett vilka lokala åtgärder som krävs för att staden ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet från FN:s klimatavtal 2015. 

Fjärrvärme

Ny teknik och tidiga satsningar är nyckeln till ett bra miljöarbete. Redan på 1950-talet inleddes satsningar på ett hållbart fjärrvärmesystem i Göteborg. Vatten som värms upp av spillvärme från bland annat avfallsförbränning, levereras till fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. På så vis tar vi tillvara energi som annars skulle ha försvunnit ut i luft och hav. 

I dag används även biobränsle för att skapa fjärrvärme och cirka 90 procent av alla flerbostadshus i Göteborg är anslutna till nätet. När behovet av värme är litet produceras fjärrkyla baserad på spillvärmen från fjärrvärmenätet. Kallt vatten från Göta älv används också för att skapa fjärrkyla.  

Avfall blir gas 

En viktig del i omställningsprocessen mot ett mer hållbart samhälle är biogas, som framställs bland annat genom rötning av biologiskt avfall. Varje år produceras drygt 70 gigawatttimmar biogas som framför allt används som inblandning i fordonsbränsle.  

Minskade utsläpp av koldioxid 

I Göteborgsregionen var nivån av koldioxidutsläpp konstant under större delen av 2000-talet. Under perioden 2011–2015 hände något och utsläppen minskade markant. Samtidigt ökade den ekonomiska tillväxten med 75 procent i reala termer.  

Med andra ord ökade den ekonomiska tillväxten samtidigt som utsläppen av CO2 var konstanta eller föll. Denna så kallade decoupling-effekt visar att Göteborgsregionen gradvis har förbättrat insatserna för att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt. 

Klimatmålen är rejäla utmaningar – men ger också möjligheter för företag som väljer att satsa på klimatsmarta och hållbara lösningar och affärsmöjligheter.  

Besök hållbara lösningar 

Vill du besöka vår region och se hur vi jobbar med hållbara lösningar inom byggnation, stadsutveckling, transport, energi och avfallshantering så erbjuder vi både fysiska och virtuella turer. 

Kontakta oss för att diskutera ett skräddarsytt program utifrån era behov. Vi har även ett nätverk av företag som kan leverera lösningarna.

Läs mer och kontakta oss, besök vår internationella sida för all information du behöver

Eva-Lena Albihn, hållbarhetschef Business Region Göteborg
Eva-Lena Albihn, hållbarhetschef på Business Region Göteborg

Uppdaterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin. Klimatutmaningen är tydligt märkbar och stora skillnader i livsvillkor påverkar oss i högre grad.En ökande åldrande befolkning ställer stora krav på det offentliga välfärdssystemet, men öppnar självklart också upp förnya affärsmöjligheter.Säkerhet och trygghet är en fråga som berör de flesta oavsett var i världen de lever. Utbildning och omställning till hållbart företagande är kritiska faktorer, som kräver samverkan på alla plan.Den ökade medvetenhet om vikten av ett hållbart beteendepåverkar alla företag och en omställning är helt avgörande för företagens överlevnad. Majoriteten kommer att behöva hjälp med att få mera kunskap om hur de kan ställa om till hållbart företagande och skapa lönsamhet på kort och lång sikt.

Hållbarhetsfrågorna skapar med rätta stort engagemang - både internationellt och lokalt. Följ mig på LinkedIn där jag ger en bild av hur vi på Business Region Göteborg arbetar med frågan och hur Göteborgsregionen står sig - utmaningar och möjligheter. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Eva-Lena Albihn,
Hållbarhetschef, Business Region Göteborg

Kontakta oss gärna