Världsledande forskning & utveckling

I Göteborg pågår världsledande forskning och utveckling – här sker över en tredjedel av Sveriges FoU-investeringar. I regionen finns både avancerad tillverkningsindustri och väl utvecklade samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Det skapar innovation och spetskompetens som driver utvecklingen framåt och stärker regionens konkurrenskraft och sysselsättning.

Lindholmen Science Park
Lindholmen, Kuggen

Göteborg är en av Europas mest forskningstäta regioner. En förklaring är de stora satsningar som näringslivet gör på forskning och utveckling, FoU, i vårt område. 

2019 står Västra Götaland för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet, vilket motsvarar 41 miljarder kronor, och står för över 52% av den samlande svenska ökningen 2017-2019. Det innebär att företagen i Västra Götaland för första gången investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen. Det satsades cirka 30 000 mer FoU-kronor per sysselsatt i privat sektor i Västra Götaland jämfört med Stockholmsregionen.

– Att företagens FoU-utgifter numera är högst i landet bekräftar bilden av den styrka länets företag besitter för att ta fram världsledande innovationer som exporteras på en global marknad. Göteborgsregionen har därmed tagit över som Sveriges forskningsregion för företag, säger Maria Strömberg, chef Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Särskilt betydande är FoU-insatserna inom fordonsindustri, kemi och läkemedel samt kunskapsintensiva företagstjänster. Regionen har också en förhållandevis hög andel av Sveriges patent. Sammantaget gör det här att Göteborgsregionen kan attrahera en stor del av den högutbildade arbetskraften inom naturvetenskapliga och tekniska inriktningar. 

Medvetna satsningar på kluster samt nätverk med näringsliv, akademi och offentlig verksamhet bidrar också till att Göteborgsregionen har en framskjuten position inom FoU. 

FoU skapar mervärde och leder till innovationer

Forskning och utveckling är enligt flera empiriska studier en av de främsta faktorerna till regional tillväxt bland företag. Att företagen på eget initiativ är med och finansierar forskning är en viktig faktor för att det på lång sikt också är lönsamt för dem. Genom forskning får företag tillgång till utveckling och nya idéer som leder till värdeskapande innovationer. 
Förutom att det går bra för fordonsindustriklustret och deras satsningar på forskning och utveckling, pågår det mycket FoU även inom andra näringslivskluster som till exempel kemi och life science, tjänstesektor, stadsutveckling, logistik, byggsektor och modebranschen.

– De höga siffrorna för Göteborgsregionen och Västra Götaland visar att företagen har en tilltro till att investera i FoU i regionen och att man har en långsiktighet i sina investeringar. Man har valt att investera i vår region för att här finns tillgång till relevant kompetens, här finns en närhet till en växande marknad och vi har väldigt starka kluster. Vi har en lång dokumenterad historia av att skapa innovationsmiljöer med bred samverkan, till exempel genom så kallade testbäddar eller de starka Science Parks som finns i Göteborg.
- Maria Strömberg, Chef Kluster & Innovation

Visste du att...

… 2019 öppnade ett nytt AI-center, AI Innovation of Sweden, på Lindholmen? 
... forskningsinstitutet RISE har flyttat sitt huvudkontor från Stockholm till Göteborg? 
… ett nytt högteknologiskt jobb ger tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn? 
… två tredjedelar av landets samlade FoU-investeringar inom motorfordon och transportmedelsindustri görs av företag i Göteborgsregionen?  

Källa: Business Region Göteborg 

Kontakta oss gärna