Ikon kontor tjänsteman-kvinna

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag. 

Business Region Göteborg (BRG) är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom BRG:s verksamhet. BRG värnar om den personliga integriteten och strävar efter att i alla sammanhang skydda den personliga integriteten för alla enskilda som är i kontakt med oss. 

BRG behandlar personuppgifter i vårt uppdrag att utveckla och skapa förutsättningar för regionens näringsliv. All behandling av personuppgifter inom BRG syftar till att stödja detta uppdrag.   

Vi har samlat information om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du kan välja och ta del av den information som intresserar dig genom att klicka på aktuell rubrik nedan. 

Innehåll på denna sida

1. Vad är det för personuppgifter som vi kan komma att samla in?  
2. Vad används personuppgifterna till, vilken är den lagliga grunden och hur länge sparas de? 
3. Hur skyddas dina uppgifter?
4. Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss 
5. Hur återkallar du ditt samtycke?
6. Vem delar vi dina personuppgifter med?
7. Om cookies

1. 1.

1. Vad är det för personuppgifter som vi kan komma att samla in?  

Här beskriver vi vad det är för personuppgifter som vi samlar in eller skapar utifrån vad som krävs för att utföra vårt uppdrag. Under punkt 2 beskriver vi vad vi använder personuppgifterna till. 

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter - namn, personnummer, titel, kön, postadress, e-postadress, telefonnummer.
 • Enhetsinformation - enhetsidentifikation, IP-adress (anonymiserad), geolokalisering (land).
 • Information från din kontakt med BRG - fotografier, film och e-postkorrespondens.
 • Hälsouppgifter – matallergi och kostpreferenser.
2. 2.

2. Vad används personuppgifterna till, vilken är den lagliga grunden och hur länge sparas de? 

Här beskriver vi vad dina personuppgifter används till, vilka de är och varifrån vi fått dem. Vi beskriver även vad som ger oss rätt att behandla dina personuppgifter och hur länger vi sparar dem.   

Rådgivning och stöd

Vad vi använder personuppgifterna till

Rådgivning och stöd till dig som arbetar i ett företag eller som ska starta ett företag. Det inkluderar att administrera vår kundrelation och skicka information elektroniskt till dig.

Vilka personuppgifterna är och varifrån vi har fått dem 

Från dig: kontakt- och identifikationsuppgifter 
Från andra källor: enhetsinformation  

Vår lagliga grund som ger oss rätten att behandla dina personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig och utföra en uppgift av allmänt intresse (stödja näringslivet). 

Så länge sparar vi dina personuppgifter 

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas. Vi måste följa arkivlag och andra lagar, vilket kan innebära krav på längre bevarandetid. Uppgifterna gallras, det vill säga tas bort och förstörs, i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. 

Informationsutskick

Vad vi använder personuppgifterna till

Informationsutskick för att sprida kunskap bland annat om våra tjänster samt kännedom om Göteborgsregionen som näringslivsdestination.  

Vilka personuppgifterna är och varifrån vi har fått dem 

Från dig: kontaktuppgifter 
Från andra källor: Vissa personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) för vd i företag genom inköp av adressregister.

Vår lagliga grund som ger oss rätten att behandla dina personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse (stärka näringslivet och marknadsföra Göteborgsregionen som näringslivsdestination). 

Med stöd i fullgörande av avtal när du prenumererar på  informationsutskick från oss till exempel nyhetsbrev.  

Så länge sparar vi dina personuppgifter 

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas. Vi måste följa arkivlag och andra lagar, vilket kan innebära krav på längre bevarandetid. Uppgifterna gallras, det vill säga tas bort och förstörs, i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. 

Om du väljer att avsluta prenumeration upphör aktuellt informationsutskick. 

Administration och genomförande av event

Vad vi använder personuppgifterna till

Administration och genomförande av event, seminarium, mässor etc.

Vilka personuppgifterna är och varifrån vi har fått dem 

Från dig:  kontaktuppgifter, uppgift om matallergier och kostpreferenser 
Från andra källor: fotografier och film 

Vår lagliga grund som ger oss rätten att behandla dina personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig och utföra en uppgift av allmänt intresse (stärka näringslivet). 

Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. 

Så länge sparar vi dina personuppgifter 

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas. Vi måste följa arkivlag och andra lagar, vilket kan innebära krav på längre bevarandetid. Uppgifterna gallras, det vill säga tas bort och förstörs, i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. 

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke upphör behandlingen om du återkallar samtycket. 

3. 3.

3. Hur skyddas dina uppgifter?

BRG är skyldig att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.  BRG säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till eventuella risker i samband med personuppgiftsbehandlingen.   

När vi delar dina personuppgifter säkerställer vi att mottagaren behandlar dem i enlighet med gällande lag, t ex genom att ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med mottagaren. 

4. 4.

4. Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas hos oss 

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter - du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas. 

 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. (Det kan finnas bestämmelser som anger att personuppgifterna inte får raderas eller begränsas t.ex. arkivlag och då är det dessa bestämmelser som gäller.) 

 • Begära dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. 

 • Invända mot behandling av dina personuppgifter. (I så fall kommer BRG att inte fortsätta behandla uppgifterna om vi inte är tvungna att fortsätta av andra orsaker t.ex. att det finns rättsliga grunder.) 

 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten 

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.  

5. 5.

5. Hur återkallar du ditt samtycke?

I de fall då BRG använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Det gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till info@businessregion.se eller kontakta oss via 031-367 61 00. 

6. 6.

6. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till de som nämns nedan för att kunna utföra våra tjänster: 

 • Leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, för att hantera information eller utföra tjänster för BRG:s räkning  

 • Personuppgiftsbiträden som BRG i vissa fall använder sig av. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som BRG har lämnat för behandlingen.  

 • Samarbetspartners för att kunna genomföra t ex ett projekt eller evenemang som du deltar i.  

 • Eftersom BRG är en offentlig verksamhet innebär det att vi omfattas av den s.k. offentlighetsprincipen. Det betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av all den information som finns hos BRG. Informationen kan omfatta personuppgifter. Krav på att lämna ut uppgifter gäller under förutsättning att inte sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen. 

 • Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, LinkedIn eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget som driver det sociala mediet). Personuppgifterna behandlas av sociala medieföretaget i enlighet med deras dataskyddsinformation. Den juridiska grunden för delningen är att den sker för att fullgöra avtalet med dig. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. 

7. 7.

7.  Om cookies

När du besöker våra webbplatser kan vi samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Mer information om hur vi använder cookies.

Personuppgiftsansvar 

Business Region Göteborg (BRG) med organisationsnummer 556439-5878  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom företaget. Ägare är Göteborgs Stad. 
 

Frågor? 

Kontakt angående vår personuppgiftshantering sker via info@businessregion.se eller 031-367 61 00

Det finns även ett Dataskyddsombud som nås på: dso@intraservice.goteborg.se 

 

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023