Satsa på infrastruktur för en hållbar och attraktiv region

I Göteborgsregionen genomförs en mängd stora investeringar i bygg- och forskning infrastrukturprojekt för att skapa en hållbar och attraktiv region. En väl fungerande infrastruktur är avgörande för en regions tillväxt. Business Region Göteborg bidrar med kunskap, kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av den spännande framtidssatsningen.

Resecentrum i Mölndal i nattljus

För en god tillväxt i regionen behövs en väl fungerande infrastruktur på många plan: människor vill komma fram enkelt, säkert och i tid – till fots, till cykel, med kollektivtrafik eller i bil. Transporter av gods och varor behöver ske smidigt, tillförlitligt och hållbart. Det måste också vara effektivt att ta sig till och från regionen. Allt detta är faktorer som påverkar hur attraktiv en region är att utvecklas i, etablera sig i eller flytta till. 

Just nu pågår flera stora infrastrukturprojekt som bidrar till att skapa en hållbar och växande region, bland annat inom ramen för det Västsvenska paketet. Det ger till exempel fler älvförbindelser, ökad kapacitet på järnvägen och förbättrad kollektivtrafik. Samtidigt är behoven fortsatt stora och fler investeringar behövs. Förväntade volymökningar och krav på mer hållbara lösningar gör att ny struktur måste utvecklas. Här finns också en koppling till stadsutveckling, där hållbar tillgänglighet är en nyckelfråga.

Bevakar näringslivets intressen

Business Region Göteborg undersöker och analyserar näringslivets behov av infrastruktur för att kunna påverka offentliga processer. Vi skapar också förutsättningar för företag och aktörer att samverka och mötas för att diskutera behoven. Vi deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten och kan med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher och hitta framgångsrika kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle. 

När det gäller infrastruktur deltar Business Region Göteborg i många olika forum för att föra näringslivets talan och bevaka näringslivets intressen.

Exempel på sådana nätverk är:

  • Västra Götalandregionens godsgstrategigrupp.
  • Göteborgsregionens infrastrukturnätverk.
  • Godsnätverket i Göteborg.
  • Mark och lokalbehov.
  • RUST – trafikutveckling i storstad

Mötesplatser och nätverk

Vi kan koppla ihop din verksamhet med andra aktörer. En viktig del av vårt arbete är att skapa mötesplatser och nätverk som knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga. Vi arbetar också med strategisk kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet. Vi initierar och deltar också i demonstrations- och utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till en hållbar tillväxt.

Söker du nya företagskontakter inom infrastrukturbranschen? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här.

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen.
 

Visste du att...

… Business Region Göteborg är remissinstans för alla större infrastrukturprojekt i regionen och försöker där tillvarata näringslivets intressen?

… Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program innehåller helt avsnitt som heter Infrastruktur och Tillgänglighet? Inom denna finns ett stort antal aktiviteter som syftar till att förbättra tillgängligheten.

… regionens infrastruktur påverkas av beslut i flera olika forum? Business Region Göteborg medverkar i såväl Göteborgs godsnätverk och Göteborgsregionens infrastrukturgrupp som Västra Götalandsregionens godsstrategigrupp.

Kontakta oss gärna