Ett inspirerande exempel för fler

Vi börjar lokalt – i Göteborg, med visionen att göra staden och framgången här till ett inspirerande exempel för fler. Varje modern stad är oerhört komplex. Eftersom komplexiteten växer snabbt med antalet intressenter är arbetet med zoner tänkt att ta itu med staden genom att fokusera på delarna. Tanken är också att om en lösning fungerar i en Göteborgs-zon karakteriserad av exempelvis besökare så borde den fungera i en liknande zon i en annan stad.

Linsholmen
Bild: House of Vision/Göteborg & Co

Genom att beskriva vårt arbetssätt och inte bara de enskilda projekten tror vi att spridningen av erfarenheter får större chans att lyckas i andra städer. Vi kallar det att vi skapar en Play book. Vi vill ge en mall att följa och anpassa, men också illustrativa och pedagogiska exempel i den lokala tillämpningen.

Detta är ett pågående arbete och vi välkomnar fler aktörer och städer att vara med och bidra, våra ansträngningar har bara börjat. Vi kommer löpande bygga på denna sida och konkretisera de olika delarna utifrån vårt arbete inom Gothenburg Green City Zone.

I nuläget laborerar vi med följande kapitel i vår tänkta Play book:

En mall för att skapa framtidens hållbara transportsystem 

Vi vill vara ett inspirerande exempel för omställningen till ett hållbart transportsystem. Första steget är att definiera zoner och identifiera utmaningar som kommer att göra en betydande skillnad. När utmaningarna väl är definierade bjuds representanter från staden, näringslivet, akademin och forskningsinstitut in för att arbeta fram hållbara lösningar. Lösningarna implementeras, skalas upp, utvärderas och kommuniceras öppet så att andra kan kopiera, anpassa och justera. 

Summan av zoner ger oss hela staden 

En stad är full av olika utmaningar karakteriserade av olika parametrar. För att förenkla arbetet med lösningar så delar vi in staden i zoner där ett hanterbart antal parametrar kommer att dominera.   

Zoner kan förfinas och anpassas till varje storstadsområdes individuella situation. Summan av zoner, ger hållbara lösningar för hela staden. Korrekt valda finns ett hanterbart antal zoner som behövs, eftersom många geografiskt åtskilda områden kan beskrivas av samma parametrar. 

Till en början består Gothenburg Green City Zone av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker, i Mölndal. 

Gemensamt hitta de stora utmaningarna 

Utmaningarna bör väljas med hänsyn till de övergripande målen kring klimat, miljö, säkerhet och mindre trängsel.   

I arbetet med utmaningar så behöver vi komma nära och förstå behoven hos de som bor, besöker eller har sina verksamheter i zonen. Här blir arbetsgrupper ett viktigt verktyg för att samlas och samtala utifrån aktörernas behov.  

Utvärdering och prioritering av projektförslag  

I arbetet med utmaningarna kan en mängd olika lösningsförslag lyftas fram. Det är viktigt att därför ha tydliga principer för vilka lösningar som man vill se skalas upp inom zonerna. Projektförslag bör utvärderas enligt tydligt definierade parametrar som är lätt tillgängliga för förslagsställarna.  

Den allmänna principen bör vara att alla förslag ska kunna beskriva effekterna av verksamheten och ha en tydlig uppfattning om hur man mäter nämnda effekter.  

Någon sorts prioritering är oundviklig hur självständiga projekt än kan verka, det kommer alltid att finnas begränsningar med avseende på hur många projekt som kan genomföras i zonerna. Balansen mellan kortsiktiga framgångar och långsiktigt hållbara lösningar är viktig. Alla aktiviteter ska peka i rätt riktning men faktorer som förstärker varandra ska prioriteras. 

Implementering, utvärdering och spridning 

De lösningar som man satsar på ska ha en tydlig implementeringsstrategi, vara skalbara och ha mätbar effekt i förhållande till de mål som är uppsatta för det hållbara transportsystemet.  

Vissa parametrar kan lätt mätas direkt med olika typer av instrument, till exempel CO2-reduktion. Alla parametrar bör följas, dokumenteras och kommuniceras. Även ackumulerade effekter över tid och summan av projekt, är viktigt att belysa för att följa omställningen. 

Kommunikationen av framstegen kommer att vara användbar för både dokumentation och spridning. Men denna information bör också användas för att aktivt söka dialog med medborgarna kring den pågående omställningen.  

Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone?

Har du en idé som du vill testa och utveckla tillsammans med andra? Nu välkomnar vi företag och organisationer från hela världen att delta i samarbetet. Tillsammans kan vi skapa utsläppsfria och innovativa transportlösningar för personer och godstransporter för framtidens städer – här och nu.

Klicka här för att fylla i formuläret om att testa och utveckla din produkt

Välkommen till Gothenburg Green City Zone!

Kontakt

Du är välkommen att höra av dig till oss!

Har du frågor? Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone? Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. Hör av dig till oss så hjälper vi ditt företag att bli en del av initiativet.

Jonas Eriksson
Verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Hållbar stadsutveckling Samverkan
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik