Nio utmaningar

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat nio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

Klippan

Planera för tillväxt

År 2035 kan cirka 1,2 miljoner invånare bo i regionen, vilket är en ökning med cirka 100 000 invånare jämfört med idag. För att klara denna ökning tillsammans med de befintliga invånarnas behov behöver minst 100 000 fler jobb tillföras. Det ställer också stora krav på samhällsplaneringen och kommunernas förmåga att planera för tillväxt och möta nya behov. Utan nya arbetsplatser och bostäder kommer regionen tappa konkurrenskraft. Behovet av ny verksamhetsmark, framförallt för verksamheter inom industri och varuhantering, är förnärvarande stort.

 

Stärka FoU-resurserna

Göteborgsregionen är en nationell hubb för innovation och utveckling med drygt en tredjedel av Sveriges samlade FoU-utgifter i företag. FoU-verksamheter är strategiskt viktiga och ger även stora spridningseffekter till övriga ekonomin i form av fler arbetstillfällen och stärkt produktivitet. En stark samverkan mellan företag, offentliga aktörer samt akademi kring innovation är viktigt för den framtida utvecklingen.

 

Utbilda, behålla och attrahera kompetens

Kampen om kompetensen hårdnar och regionen behöver utbilda, behålla samt attrahera kompetens, såväl nationellt som globalt. Vi behöver bli bättre på att matcha utbildningssystemet med näringslivets behov. Vi står inför stora förändringar i samhället kopplat till digitalisering och elektrifiering som kräver kompetensomställning även i befintliga verksamheter.

 

Fler växande små och medelstora företag 

Små och stora företag är viktiga för Göteborgsregionens utveckling. Oftast är det dock de största företagen som syns. Men en betydande del av vårt näringsliv består av små och medelstora företag som tillför stora värden till den regionala ekonomin. Drygt två femtedelar av regionens anställda arbetar i små och medelstora företag och sett till regionens samlade förädlingsvärde så skapar dessa företag mer än hälften. Alltså behöver vi ge dessa företag förutsättningar att växa samtidigt som fler företag väljer att flytta till vår region. Fler starka små och medelstora företag skapar också en bättre balans i näringslivet, vilket minskar sårbarheten i samband med sämre konjunkturer.

 

Stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna

Regionens tillväxt hämmas av en för liten arbetsmarknadsregion. Bättre pendlingsmöjligheter till Borås bidrar till ett större område för företag att rekrytera ifrån. Detta bidrar till en större och mer diversifierad kompetenspool, vilket på sikt ökar produktiviteten. Samtidigt behöver Göteborgs stadskärna förtätas med fler boende och arbetstillfällen för att bli en mer attraktiv motor i en större region.

 

Öka delaktigheten på arbetsmarknaden

100 000 fler jobb behöver tillföras i Göteborgsregionen fram till 2035. För att nå detta mål behöver fler komma i arbete. Trots flera års ihållande högkonjunktur är arbetslösheten hög bland vissa grupper på arbetsmarknaden, framförallt bland utrikes födda. Covid-19 pandemin har dessutom lett till att många enklare jobb skurits ner, vilket påfrestar utmaningen ytterligare. I ett läge där arbetslösheten i Göteborgsregionen är lägst bland Sveriges storstadsregioner, är det av största vikt att förbättra matchningen och aktivt jobba för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden.

 

Förbättra företagsklimatet

Ett gott samspel mellan företag och kommun är viktigt för att ta vara på regionens tillväxtförutsättningar. Ett bra företagsklimat är därmed en viktig framgångsfaktor. Regionen behöver förbättra företagsklimatet ytterligare. Det handlar dels om att förbättra kommunernas service till företag, till exempel i form av tillståndshantering, dels om att ha en tätare dialog mellan kommun och näringsliv om företagens aktuella behov.

 

Stärka regionens globala tillgänglighet

Göteborgsregionens tillgänglighet till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, väg, hamn och flyg avgörande för vår framtida konkurrenskraft - inte minst med tanke på regionens exportberoende näringsliv. I takt med ökad konkurrens blir det också allt viktigare att regionens varumärke synliggörs och stärks internationellt för att attrahera mer kompetens, kapital och etableringar.

 

Möta klimatutmaningen – tillsammans med näringslivet

Klimatet är en av vår tids stora frågor och är centralt inom FNs agenda 2030 mål. EU har tagit beslutet att vi ska minska våra CO2-utsläpp år 2030 med minst 55 procent (jämfört med 1990 års nivå). Göteborg är också utnämnd till en av 100 europeiska städer som ingår i Net Zero Cities, vilket är en rejäl utmaning som endast kan lösas genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Näringslivet i Göteborgsregionen ligger långt fram med lösningar. Tillsammans kan vi skapa lösningar som bidrar till att stärka regionens innovations- och attraktionskraft. Genom detta samarbete kan vi hitta nya vägar till att minska våra CO2-utsläpp samtidigt som vår ekonomiska tillväxt ökar.