Miljöteknik – en bransch med stor potential

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktiv och miljövänlig storstad med kunskapsintensiva företag och internationellt efterfrågade resurser när det gäller innovation och forskning. Vi har en hållbar kollektivtrafik, klimatsmart uppvärmning av bostäder och återvinner mer än 90 % av allt avfall till material eller energi.

GCP

Göteborg ledande på fjärrvärme

Göteborg började utveckla sitt fjärrvärmenät redan 1954, när stadens första kraftvärmeverk i Rosenlund stod klart. Idag är 90 % av alla flerbostadshus, 12 000 villor och ett oräkneligt antal fabriker, kontor och affärer anslutna till det mer än 120 mil långa fjärrvärmenätet. 
Göteborg Energi har som mål att fjärrvärmen ska vara helt fossilfri 2025. Ett led i det är att testa olika fossilfria bränslen på Rya Kraftvärmeverk.

Mest vindkraft i Sverige

2018 fanns det 589 vindkraftverk i Västra Götaland med en total effekt på 948 MW. De producerade drygt 2 TWh el under 2018. Det innebär att vi ligger i topp både när det gäller installerad och producerad effekt i Sverige. Trots tätpositionen är nyetableringarna omfattande i regionen. 

Här finns flera lokala vindkraftföretag samt SKF som producerar lagren till rotorerna. Bland exemplen kan nämnas startup-företaget Greenbyte och Modvion, ett portföljbolag till Chalmers Ventures som tillverkar vindkraftstorn i form av byggsatser i laminerat trä. De ska bland annat leverera till Varberg Energi, Rabbalshede Kraft och till en testbädd för vindkraft på Björkö i Göteborgs skärgård. Fastighetsägare som Stena Fastigheter och Wallenstam har egna vindkraftverk och fastighetsbolaget Balder har investerat i vindkraft.

En av Sveriges största solcellsparker

I anslutning till Säve Flygplats ligger Nya Solevi, en av Sveriges största solcellsparker med en sammanlagd solfångaryta på 107 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 16 fotbollsplaner. Resan från medborgarförslag, via ett snabbt beslut i Göteborg Energis koncernledning och styrelse till färdig solcellspark tog mindre än ett år. Anläggningen är resultatet av ett samarbete mellan Serneke, Svea Solar, ABB och Göteborg Energi. När Nya Solevi når sin maxeffekt kommer den att producera 5.5 MW el, vilket kan försörja 1100 villor årligen. Nästa steg blir en solcellspark i Utby som beräknas stå klar i september 2020 och ge ungefär lika mycket energi som Nya Solevi i Säve. 

Green Gothenburg/Smart City Sweden West skapar gröna exportmöjligheter

Göteborgsregionen kan stoltsera med många företag som är duktiga på tekniska lösningar för minskad miljö- och klimatpåverkan. Driver du ett sådant företag och är redo för export? Då kan vi hjälpa dig att göra ditt företag mer synligt och att komma i kontakt med internationella beslutsfattare som besöker regionen för att finna lösningar på sina miljöproblem. Det är utmärkt sätt att få ökad marknadskunskap och internationella kontakter utan att behöva resa.

Läs mer om Green Gothenburg och Smart City Sweden West.

Gothenburg Climate Partnership för minskad klimatpåverkan

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt och aktivt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via konkreta projekt med mätbara mål. 

Läs mer om Gothenburg Climate Partnership.

Göteborg storan

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter i branschen? Vill du ha nya samarbetspartner, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?

Nätverk och mötesplatser
Klustermodellen

Klusteranalys Miljöteknik 2018

Kartläggningen av miljöteknik-klustret innehåller fakta och statistik kring miljöteknikföretagen i Göteborgsregionen.

Klusteranalys Miljöteknik

Visste du att...

… Göteborgsregionens utsläpp av koldioxid har minskat med 15 % sedan millennieskiftet, trots att den ekonomiska tillväxten ökat med 90 % och befolkningen med 20 % under samma period.

… 96 % av all kollektivtrafik i Göteborg körs på förnybar energi, räknat per passagerarkilometer.

… Göteborgs egna fordon kommer att vara helt fossilfria 2023 och att transporter i stadens regi kommer att vara fossilfria 2030.

… 230 el-drivna bussar kommer att vara i drift i slutet av 2020. Det är mest i Norden. 

… antalet anställda i miljöteknikföretag i Göteborgsregionen har ökat med 38 procent under perioden 2008–2016.

… Västra Götaland har målsättningen att vara fossiloberoende till år 2030.

… avfallsförbränningen genererar en tredjedel av den värme som distribueras i Göteborgsregionens 120 mil långa fjärrvärmenät och tillgodoser 5 % av Göteborgs elektricitetsbehov.

… 70 % av fjärrvärmen utgörs av återvunnen värme från avfallsförbränning och raffinaderier.

… Göteborg 2020 utnämnts till den mest hållbara destinationen för fjärde året i rad enligt Global Destination Sustainability Index (GDSI).

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om miljöteknikklustret i Västsverige, vilka aktörerna är och vart man vänder sig i olika frågor.

Sofia McConell
Verksamhetsansvarig Green Gothenburg
Arbetsområden: Exportutveckling Studiebesök Miljöteknik
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Affärsutveckling Hållbar stadsutveckling
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Visa cookie-information