Nio utmaningar

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat nio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

Klippan

Stärka regionens globala tillgänglighet

Göteborgsregionens tillgänglighet till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, flyg och hamn avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Inte minst med tanke på regionens exportberoende näringsliv. I takt med ökad konkurrens blir det också allt viktigare att regionens varumärke synliggörs och stärks internationellt.

Stärka FoU-Resurserna

Göteborgsregionen är en nationell hubb för innovation och utveckling med drygt en tredjedel av Sveriges samlade investeringar i företagens FoU. FoU verksamheter är strategiskt viktiga och ger även stora spridningseffekter till övriga ekonomin i form av arbetstillfällen och stärkt produktivitet. En stark samverkan mellan företag, kommun och akademi kring innovation är viktigt. 

Stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna

Regionens tillväxt hämmas av en för liten arbetsmarknadsregion. Bättre pendlingsmöjligheter till Borås, Trollhättan och Uddevalla bidrar till ett större område för företag att rekrytera ifrån. Detta bidrar till en större och med diversifierad kompetenspool, vilket på sikt ökar produktiviteten. Samtidigt behöver staden förtätas för att bli en attraktiv motor i en större region.

Planera för tillväxt

År 2035 har antalet invånare i regionen ökat med upp mot en kvarts miljon. För att klara det behöver minst 120 000 fler jobb skapas. Det ställer stora krav på samhällsplaneringen och kommunernas förmåga att planera för tillväxt och möta nya behov. Utan nya arbetsplatser och bostäder kommer regionen tappa konkurrenskraft. Behovet av ny verksamhetsmark är för närvarande stort.

Möta klimatutmaningen - tillsammans med näringslivet

Klimatet är en av vår tids stora frågor och är centralt inom FNs agenda 2030. EU har tagit beslutet att vi ska minska våra CO2-utsläpp med minst 60% (jämfört med nivå 1990), vilket är en rejäl utmaning som endast kan lösas genom samverkan mellan städer, näringsliv och akademi. Näringslivet i Göteborgsregionen ligger långt fram med lösningar. Tillsammans kan vi skapa lösningar som bidrar till regionens innovations- och attraktionskraft.

Fler växande små och medelstora företag

Små och stora företag är viktiga för en region och för att stärka dess entreprenörskapsanda. Regionen behöver fortsatt få fler växande små och medelstora företag för att få en bättre balans i näringslivet och minskad risk för sårbarhet i samband med sämre konjunkturcykler. 

Öka delaktigheten på arbetsmarknaden

120 000 nya jobb behöver skapas i Göteborgsregionen fram till 2035 för att vi ska kunna erbjuda jobb till en växande befolkning. För att nå detta mål behöver fler komma i arbete. Trots flera års ihållande högkonjunktur har vissa grupper såsom utrikesfödda en hög arbetslöshet. Den pågående pandemin har lett till att många enklare jobb skurits ner vilket aktualiserar utmaningen. 

Attrahera och utbilda kompetens

Kampen om kompetensen hårdnar och regionen behöver både behålla sin kompetens och attrahera kompetens utifrån. Vi behöver bli bättre på att matcha utbildningssystemet med näringslivets behov. Just nu står vi inför stora förändringar i samhället kopplat till bland annat digitalisering och elektrifiering som kräver kompetensomställning även i befintliga verksamheter. Dessutom behöver regionens företag kunna locka nyckelkompetenser från hela världen till Göteborg. 

Förbättra företagsklimatet

Ett gott samspel mellan företag och kommun är viktigt för att ta tillvara på regionens förutsättningar att växa. Ett bra företagsklimat är därmed en viktig framgångsfaktor. Göteborgsregionen behöver förbättra företagsklimatet ytterligare. Det handlar dels om att förbättra kommunernas service till företag, till exempel i form av tillståndshantering, men även om att ha en tätare dialog mellan kommun och näringsliv om företagens aktuella behov.

Aktuellt - Så möter vi utmaningarna