Möjligheter & utmaningar

Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner sig mitt i ett utvecklingssprång som drivs av stora investeringar i forskning och utveckling. Här investeras 1 000 miljarder i infrastruktur och annat byggande och tillsammans skapar vi 120 000 nya jobb fram till 2035. Flera internationella jämförelser placerar Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Vår region är en miljonregion som präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i regionens starka kluster. Nätverk och tre science parks skapar förutsättningar för innovation och spetskompetens.

Patrik Andersson
På Linkedin delar jag mina tankar kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen och Business Region Göteborgs uppdrag. Följ mig gärna där eller hör av dig om du har frågor till mig eller mina kollegor om Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar.
Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg

Vi har ett diversifierat näringsliv med många starka branscher med allt från multinationella företag till småföretagare med kompetens som efterfrågas på globala marknader. Högteknologisk och kunskapsintensiv industri står för nästan en fjärdedel av den totala omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag hör till detta område. 

Den avancerade industrin och vår industrinära tjänstesektor gör Göteborgsregionen till en forskningsintensiv region, en av de främsta i Europa. Detta är särskilt framträdande inom områdena fordon, life science, läkemedel, petrokemi och företagstjänster. Göteborgsregionens högteknologiska och kunskapsintensiva industri gör också regionen till Sveriges ledande exportregion.

Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen. Regionen har en större andel högutbildade än övriga Sverige och nästan hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning.

Inte minst har Göteborgsregionen ett strategisk betydelsefullt läge i Skandinavien med en internationell flygplats och Skandinaviens största hamn som gör regionen tillgänglig för internationell arbetskraft, investerare och affärspartners.

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat tio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

De identifierade utmaningarna handlar om att säkra kompetensförsörjningen, öka delaktigheten på arbetsmarknaden, planera för tillväxt, möta klimatutmaningen, stärka både arbetsmarknadsregionen och kärnan, stärka regionens internationella position och tillgänglighet, skapa grogrund för fler växande små och medelstora företag, förbättra företagsklimatet, stärka resurserna inom forskning och utveckling samt öka regionens produktivitet.

I en strategisk utblick som gjordes 2019 fastslogs att de strukturella konsekvenserna av digitalisering, automatisering och elektrifiering tillsammans med omställning till hållbart företagande är centrala frågor för regionens företag och områden där det krävs ställningstagande. En framgångsrik näringslivsutveckling i Göteborgsregionen kräver att vi skapar goda förutsättningar för företagande och stödjer enskilda bolag i sin utveckling. De enorma investeringarna i stadsutveckling och infrastruktur ger utmaningar och möjligheter som kräver pro-aktivitet och samverkan från alla aktörer. 

Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg
 

Visa cookie-information