Världsledande forskning & utveckling

I Göteborg pågår världsledande forskning och utveckling – här sker en tredjedel av Sveriges FoU-investeringar. I regionen finns både avancerad tillverkningsindustri och väl utvecklade samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Det skapar innovation och spetskompetens som driver utvecklingen framåt och stärker regionens konkurrenskraft.

Lindholmen Science Park
Lindholmen, Kuggen

Göteborg är en av Europas mest forskningstäta regioner. En förklaring är de stora satsningar som näringslivet gör på forskning och utveckling, FoU, i vårt område. Varje år investerar företag i Göteborgsregionen runt 35 miljarder kronor i FoU – en tredjedel av Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling. 

Särskilt betydande är FoU-insatserna inom fordonsindustri, kemi och läkemedel samt kunskapsintensiva företagstjänster. Regionen har också en förhållandevis hög andel av Sveriges patent. Sammantaget gör det här att Göteborgsregionen kan attrahera en stor del av den högutbildade arbetskraften inom naturvetenskapliga och tekniska inriktningar. 

Medvetna satsningar på kluster samt nätverk med näringsliv, akademi och offentlig verksamhet bidrar också till att Göteborgsregionen har en framskjuten position inom FoU. 

FoU skapar mervärde 

Forskning och utveckling är enligt flera empiriska studier en av de främsta faktorerna till regional tillväxt bland företag. Att företagen på eget initiativ är med och finansierar forskning är en viktig faktor för att det på lång sikt också är lönsamt för dem. Genom forskning får företag tillgång till utveckling och nya idéer som leder till värdeskapande innovationer. 

Förutom att det går bra för fordonsindustriklustret och deras satsningar på forskning och utveckling, pågår det mycket FoU även inom andra näringslivskluster som till exempel kemi och life science, tjänstesektor, stadsutveckling, logistik, byggsektor och modebranschen. 

Visste du att...

… 2019 öppnade ett nytt AI-center, AI Innovation of Sweden, på Lindholmen? 
... forskningsinstitutet RISE har flyttat sitt huvudkontor från Stockholm till Göteborg? 
… ett nytt högteknologiskt jobb ger tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn? 
… två tredjedelar av landets samlade FoU-investeringar inom motorfordon och transportmedelsindustri görs av företag i Göteborgsregionen?  

Källa: Business Region Göteborg 

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik