Kommunfakta

Välj din kommun genom att klicka på kartan och få uppdaterade siffror på bostadsbestånd, arbetstillfällen, sysselsättning, invånare, varuexport, omsättning, lönesumma och BRP.

Första överblicken visar Göteborgsregionen. Klicka på den kommun du vill titta närmare på. Klicka sen en gång till för att komma tillbaka till regionsstatistiken. Arbetsställen, sysselsatta och arbetslöshet är klickbara för ytterligare en dimension.

Variabeldefinitioner

Arbetslöshet
Avser årliga genomsnitt över öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram som procent av arbetskraften. Statistiken kan brytas efter ålderskategori (16-64 år eller 18-24 år), födelseregion (inrikes eller utrikes född) samt totalt för kommunen / regionen. Källa för statistiken är Arbetsförmedlingen och SCB.

Arbetsställen
Statistiken visar antal arbetsställen. Med arbetsställe avses en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där stadigvarande verksamhet bedrivs minst 20 timmar/vecka och/eller att anställd personal finns i kommunen/regionen. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser eller hemadresser. Källa för statistiken är SCB

Bostadsbestånd
Bostadsbeståndet visar antal lägenheter i flerbostadshus och småhus i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

BRP
Avser statistik för bruttoregionalprodukt (eller förädlingsvärde) i miljarder kronor i kommunen/regionen. Förädlingsvärdet är mervärdet från vad som omsatts i kommunen/regionen minus kostnader i kommunen/regionen för sålda varor och tjänster under ett år. Källa för statistiken är SCB.

Invånare
Avser folkbokförd befolkning från 0 år och uppåt som var folkbokförda i kommunen/regionen per 31 december under valt referensår. Källa för statistik är SCB..

Lönesumma
Avser statistik över nettoutbetald lön i miljarder kronor i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

Omsättning
Avser omsättning i miljarder kronor för sålda varor och tjänster i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

Sysselsatta
Avser sysselsatt dagbefolkning +16 år med arbetsplats i kommunen/regionen. Statistiken över sysselsatta består därmed av de som bor och arbetar i kommunen/regionen samt inpendlar för arbete i kommunen/regionen. Källa för statistiken är SCB.

Varuexport
Avser statistik över näringslivets export av varor i miljarder kronor i kommunen/regionen. Export av tjänster ingår inte i denna statistik. Källa för statistiken är SCB.

Kontakt
Peter Warda
Analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget
Visa cookie-information