Insats 2 Attraktionskraft

Aktivt marknadsföra staden genom att utveckla berättelsen om Göteborg och det utvecklingssprång vi befinner oss i

Aktivitet 1 GENOMFÖRD
Konkretisera hur berättelsen om Göteborg och det utvecklingsprång vi befinner oss i kan användas i stadens gemensamma kommunikation och marknadsföring. Detta görs genom att ta fram en kommunikationsplattform och knyta den till relevanta aktiviteter i stadens förvaltningar. 

Kontaktperson 
Marie Gumabon, kommunikationschef på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet
Göteborg & Co, Higab och Kulturförvaltningen  

Förväntat utfall
Att en definition av vad berättelsen är för något, är genomförd.
Att vi har tagit fram en kommunikationsplattform som är kommunicerad och implementerad internt i stadens bolag och förvaltningar.

Aktivitet 2 
Löpande arbeta med berättelsen som en del i både BRGs och stadens förvaltningars och bolags kommunikationsplaner, samt samordna dessa berättelser och göra dem tillgängliga för fler. Med samordnade berättelser om Göteborg och utvecklingssprånget visar vi stadens ambitioner ur ett näringslivsutvecklande perspektiv, stärker synen på att verka i staden och bidrar till att bygga en stolthet i staden och regionen. 

Kontaktperson 
Katarina Innocenti, Kommunikationsansvarig på Business Region Göteborg​​​

Deltar i arbetet  
Göteborg & Co, Higab och Kulturförvaltningen 

Förväntat utfall
En samordning av "berättelsen" är etablerad.
Att vi har tagit fram en relevant mätning som kan visa hur staden flyttar fram sin position vad gäller synen på att verka i Göteborg. 0-mätning under Q4 2019 med uppföljande mätning årligen. Kompletterande NKI görs vartannat år.  

Aktivitet 3
Nyttja 400 årsjubileet för att attrahera kompetens och etableringar nationellt och internationellt utifrån BRGs prioriterade branscher. 

Kontaktperson 
Projektledare på Business Region Göteborg.  

Deltar i arbetet  
Higab, Kulturförvaltningen och Business Region Göteborg  

Förväntat utfall
Att två marknads-aktiviteter i samverkan med jubileet har genomförts.

Aktivitet 4
Genomföra fem marknadsföringsevent i samband med kongresser/möten i staden som relaterar till BRGs prioriterade branscher. Syftet är att marknadsföra staden utifrån ett näringslivsperspektiv. 

Kontaktperson 
Helen Bairu, projektledare Move to Gothenburg på Business Region Göteborg

Deltar i arbetet  
Göteborg & Co 

Förväntat utfall 
Att vi får minst 30 deltagare per event.

Aktivitet 5
Verka för att få hit möten och kongresser kopplat till BRGs och Gbg & Co:s gemensamma prioriterade branscher. 

Kontaktperson 
projektledare på Göteborg & Co.

Deltar i arbetet  
Business Region Göteborg  

Förväntat utfall 
Att vi har en gemensam prioritering av branscher klar.
Minst 50% av dessa branscher ska representeras under möten/kongresser som genomförs mellan åren 2024 - 2028.