Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar

Göteborg, likt andra städer, måste använda sina resurser smartare och hållbarare. Staden jobbar allt mer mot en cirkulär ekonomi enligt Göteborgs miljö- och klimatstrategiska program tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhället för att minska Göteborgs klimatavtryck.

Lokalt grönsaksland i Göteborg

Projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar lägger fokus på cirkulära affärsmodeller genom att skapa ett lokalt kundvärde för lokala gröna företag inom livsmedelssektorn. Genom att uppmuntra gröna innovationer och affärsmodeller kan staden minska sin egen klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar med minskade utsläpp globalt.

Projektet stödjer framförallt mål 12 i FN:s Agenda 2030 – hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Projektet är en del i stadens arbete och plan för en mer jämlik, demokratisk och hållbarare stad, samt stödjer Miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs stad 2021–2030.

Omvärlden påverkar göteborgarens vardag

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi där livsmedel pekas ut som ett av de sex områden som är viktiga. Och vikten av att stärka det lokala samhället blir allt betydelsefullare i takt med samhällets snabba förändringar.

Klimatförändringar, pandemier och andra katastrofer påverkar vår import. Att satsa mer på en cirkulär ekonomi med lokala livsmedelsproducerande odlingsföretag och odlingsentreprenörer i fokus stärker samhället och skapar bättre förutsättningar för individen som inte blir påverkad av yttre omständigheter.

Lokalt odlat livsmedel allt viktigare

Vi behöver frodiga jordbruksmarker, mer odling i och kring staden och vi behöver utveckla en mångfald och aktörer inom den gröna sektorn som kan göra det möjligt. Därför är de redan befintliga gröna växande livsmedelsproducerande företagen i det stadsnära landskapet en otroligt viktig grupp att samarbeta med när det kommer till stadens omställningsarbete.

Men för att kunna öka efterfrågan och tillväxt av gröna livsmedelsproducerande företag måste vi även öka intresset hos konsumenterna. Vi måste visa på mervärdet av lokalodlade livsmedel och vi måste visa på nyttan denna utveckling bidrar till för den lokalekonomiska utvecklingen, och därmed fler arbetstillfällen över tid. I längden ska vi tillsammans i regionen kunna öka stadens självförsörjning av livsmedel och minska beroendet av omvärldens påverkan.

Framtiden är innovativ och hållbar

Innovation och hållbarhet går hand i hand. Det krävs smarta lösningar för att bryta gamla mönster. Göteborg utgör en levande testbädd för innovativa och hållbara lösningar och regionen är den del av landet som har flest antal testbäddar.

Projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar kommer att utforska möjligheten att tillhandahålla en plats för den lokalodlade maten i staden. Detta kan dels skapa en konkret plats som symboliserar den cirkulära ekonomin, dels ett sätt för konsumenter att få upp ögonen för hur den stadsnära odlingen kan bli verklighet och dels ett sätt att testa nya lösningar inför framtiden.

Projektet kommer att samverka med berörda testprojekt inom staden och se på möjligheter att tillvarata spillvärme från lokala datacenter till ett multifunktionellt växthus som plats för bland annat den lokalodlade maten i staden.

Vi vill stärka det cirkulära flödet i Göteborgsregionen

Projektet mål är att:

  • stärka det cirkulära flödet och affärskraften hos företag genom att utveckla cirkulära affärsmodeller mellan producent och konsument.
  • stimulera andra aktörer att verka i ett cirkulärt affärsflöde, samt
  • utforska möjligheten att tillhandahålla en plats för maten i den stadsnära miljön samt ett multifunktionellt växthus.

Projektet drivs av flera parter inom staden

  • Fastighetskontoret Göteborgs Stad
  • Göteborg Energi
  • Konsument och medborgarservice, Göteborgs Stad
  • Higab
  • Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling

Business Region Göteborg agerar som projektledare inom projektet. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår under 2021 – 2022.

Logotyper från samverkanspartners i projektet

Kontakta oss gärna för mer info

Karin Ingelhag
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Social hållbarhet Hållbar stadsutveckling
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik
Visa cookie-information