Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

I ett gemensamt projekt har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. På sikt vill man göra bygg- och anläggningsbranschen helt utsläppsfri.

Statyn av Gustav Adolf med byggkran i bakgrunden

Arbetsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 % till 2050 om ingenting görs. Dessutom är utsläppskraven för arbetsmaskiner lägre än för till exempel andra typer av transporter.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Målet är en sektor med netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045 och en av de identifierade åtgärderna för att nå dit är en ökning av el- och gasdrivna fordon och maskiner.

Ambitionen är att använda lagen om offentlig upphandling som styrmedel för att ställa krav på branschen och på så sätt hjälpa till att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. 

Omställningen till exempelvis elektrifierade bygg- och anläggningsmaskiner minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket bidrar till förbättrat arbets- och närmiljö.

Aktörerna i projektet har, förutom att samverka med varandra, även samverkat med maskinleverantörer, bygg- och anläggningsentreprenörer och uthyrare m.fl. för att formulera funktionella och uppföljningsbara upphandlingskrav.

Projektet, som finansierats av Energimyndigheten, startade för ett år sedan och avslutades i oktober 2020. Syftet är att ta fram upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Nu finns rekommendationerna på plats för att testas i skarpa upphandlingar från Göteborgs Stad. Projektet har gett deltagarna ökade kunskaper om möjligheterna att ställa krav på och använda utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner. Resultatet är en rekommendation kring fem olika kravformuleringar som kan användas var för sig eller i kombination inom upphandling av bygg- och anläggningsprojekt. 

Oslo visar vägen

Men Göteborgs Stad är inte först ut. Under 2019 kommer Oslos första helt utsläppsfria byggprojekt att genomföras på Olav V:s gate och Klingenberggata. Oslo-projektet hjälper till att påskynda den tekniska utvecklingen.

Ska utsläppen elimineras senast 2030 krävs även nationell och internationell draghjälp. Internationell efterfrågan ger lägre priser och ett större utbud. Därför är det viktigt att även Göteborg är en del av denna utveckling.

Läs mer om Gothenburg Climate Partnership

Fakta om projektet

Utmaningen:

  • Påskynda bygg och anläggningsbranschens omställning till el- och vätgasdrivna maskiner.

Mål: 

  • Rekommendationer för upphandlingskrav
  • Ökad branschsamverkan
  • Ökad kunskap inom staden​​​​​​

Deltagare: 
Aktörer från Göteborgs Stad:
Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership, Trafikkontoret, Förvaltningen Inköp och upphandling, Förvaltningen Kretslopp och vatten, Lokalförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing AB, Göteborgs Hamn AB, Framtiden AB, Älvstranden Utveckling AB, Göteborg Energi AB.

Projektet kommer genomföras i dialog med branschen. Projektet finansieras av Energimyndigheten

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. Gothenburg Climate Partnership drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Kontakta oss gärna

Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling Affärsutveckling