Nio prioriterade utmaningar

Göteborgsregionen står inför en spännande och sannolikt omvälvande framtid. Det pågår en omfattande stadsutveckling - ca 1000 miljarder kronor är på väg att investeras i byggnation av infrastruktur och bostäder. Samtidigt står en av våra största branscher, fordonsindustri, inför en disruptiv förändring när elektrifiering och uppkopplade fordon för sitt intåg. Lägg därtill att en stor digitaliseringsvåg sveper brett över samhället. Vi vet inte hur och i vilken omfattning vi kommer att påverkas av dessa trender. Men vi vet att det blir allt viktigare att snabbt analysera omvärlden och identifiera utmaningar och möjligheter. Här är nio utmaningar som vi har identifierat som högprioriterade för vårt arbete med näringslivsutveckling.

  • Planera för tillväxt

År 2035 kan cirka 1,2 miljoner invånare bo i regionen, vilket är en ökning med cirka 100 000 invånare jämfört med idag. För att klara denna ökning tillsammans med de befintliga invånarnas behov behöver minst 100 000 fler jobb tillföras. Det ställer också stora krav på samhällsplaneringen och kommunernas förmåga att planera för tillväxt och möta nya behov. Utan nya arbetsplatser och bostäder kommer regionen tappa konkurrenskraft. Behovet av ny verksamhetsmark, framförallt för verksamheter inom industri och varuhantering, är för närvarande stort. 

Läs mer från sid. 8 i Näringsliv & Tillväxt

  • Stärka FoU-resurserna

Göteborgsregionen är en nationell hubb för innovation och utveckling med drygt en tredjedel av Sveriges samlade FoU-utgifter i företag. FoU-verksamheterna är strategiskt viktiga och ger även stora spridningseffekter till övriga ekonomin i form av fler arbetstillfällen och stärkt produktivitet. En stark samverkan mellan företag, offentliga aktörer samt akademi kring innovation är viktigt för den framtida utvecklingen.

Läs mer på sid. 20 i Näringsliv & Tillväxt

  • Utbilda, behålla och attrahera kompetens

Kampen om kompetensen hårdnar och regionen behöver utbilda, behålla samt attrahera kompetens, såväl nationellt som globalt. Vi behöver bli bättre på att matcha utbildningssystemet med näringslivets behov. Vi står inför stora förändringar i samhället kopplat till digitalisering och elektrifiering som kräver kompetensomställning även i befintliga verksamheter. 

Läs mer på sid. 45 i Näringsliv & Tillväxt

 

  • Fler växande små och medelstora företag

Små och stora företag är viktiga för Göteborgsregionens utveckling. Oftast är de dock de största företagen som syns. Men en betydande dela av vårt näringsliv består av små och medelstora företag som tillför stora värden till den regionala ekonomin. Drygt två femtedelar av regionens anställda arbetar i små och medelstora företag och sett till regionens samlade förädlingsvärde så skapar dessa företag mer än hälften. Allrså behöver vi ge dessa företag förutsättningar för att växa samtidigt som fler företag väljer att flytta till vår region. 

Läs mer på sid. 52 i Näringsliv & Tillväxt

 

  • Stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna

Regionens tillväxt hämmas av en liten arbetsmarknadsregion. Bättre pendlingsmöjligheter till Borås bidrar till ett större område för företag att rekrytera ifrån. Detta bidrar till en större och mer diversifierad kompetenspool, vilket på sikt ökar produktiviteten. Samtidigt behöver Göteborgs stadskärna förtätas med fler boende och arbetstillfällen för att bli en mer attraktiv motor i en större region. 

Läs mer på sid. 10 i Näringsliv & Tillväxt

 

  • Öka delaktigheten på arbetsmarknaden

100 000 fler jobb behöver tillföras i Göteborgsregionen fram till 2035. För att nå detta mål behöver fler komma i arbete. Trots flera års ihållande högkonjunktur är arbetslösheten hög bland vissa grupper på arbetsmarknaden, framförallt utrikes födda. Covid-19 pandemin har dessutom lett till att många enklare jobb skurits ner, vilket påfrestar utmaningen ytterligare, I ett läge där arbetslösheten i Göteborgsregionen är lägst bland Sveriges storstadsregioner, är det av största vikt att förbättra matchningen och aktivt jobba för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden. 

Läs mer från sid. 52 i Näringsliv & Tillväxt

 

  • Förbättra företagsklimatet

Ett gott samspel mellan företag och kommun är viktigt för att ta vara på regionens tillväxtförutsättningar. Ett bra företagsklimat är därmed en viktig framgångsfaktor. Regionen behöver förbättra företagsklimatet ytterligare. Det handlar dels om att förbättra kommunernas service till företag, till exempel i form av tillståndshantering, dels om att ha en tätare dialog mellan kommun och näringsliv om företagens aktuella behov. 

Läs mer från sid. 71 i Näringsliv & Tillväxt

Stärka regionens globala tillgänglighet

Göteborgsregionens tillgänglighet till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, väg, hamn och flyg avgörande för vår framtida konkurrenskraft - inte minst med tanke på regionens exportberoende näringsliv. I takt med ökad konkurrens blir det också allt viktigare att regionens varumärke synliggörs och stärks internationellt för att attrahera mer kompetens, kapital och etableringar. 

Möta klimatutmaningen tillsammans med näringslivet

Klimatet är en av vår tids stora frågor och är centralt inom FN:s agenda 2030 mål. EU har tagit beslutet att vi ska miska våra CO2-utsläpp år 2030 med minst 55 procent (jämfört med 1990 års nivå). Göteborg är också utnämnd till en av 100 europeiska städer som ingår i Net Zero Cities, vilket är en rejäl utmaning som endast kan lösas genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Näringslivet i Göteborgsregionen ligger långt fram med lösningar. Tillsammans kan vi skapa lösningar som bidrar till att stärka regionens innovations- och attraktionskraft. Genom detta samarbete kan vi hitta nya vägar till att minska våra CO2-utsläpp samtidigt som vår ekonomiska tillväxt ökar. 

Läs mer på sid. 38 i Näringsliv & Tillväxt

Rapport Näringsliv och tillväxt

Rapporten innehåller en analys av tillväxten i Göteborgsregionen och utmaningar som regionen står inför både i nutid och i framtid

Läs rapporten
Bild på rapporten Klusteranalys 2022
Kontakta mig om de nio utmaningarna
Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget