Elektrifieringsplanen

Status och måluppfyllnad

Här presenteras status på måluppfyllnad för Elektrifieringsplanens fem målsättningar inklusive de 12 delmålen. Målsättningarna har valts för att påskynda övergången till utsläppsfria transporter inom de områden där Göteborgs Stad har rådighet. Detta gäller stadens egna fordon, upphandlade tjänste- och godstransporter, kollektivtrafikens elektrifiering, möjligheten att ladda ett elfordon eller tanka vätgas, samt tillgång till förnybar energi. Målen följs upp årligen och presenteras i augusti samma år. Statusen bygger på data från juni 2023.

 • Elbil

  Mål 1

  Öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna fordon i stadens egen fordons- och maskinpark.

 • Ellastbil

  Mål 2

  Öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i uppdrag av staden. 

 • Elbuss

  Mål 3

  Verka för att öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i kollektivtrafiken.

 • Laddstation

  Mål 4

  God tillgång på laddmöjligheter enligt behovet.

 • Vätgasladdning

  Mål 5

  Tillräcklig tillgång på förnybar energi till det elektrifierade transportsystemet.

mål1 mål1

Mål 1. Elektrifieringsplanen

Öka andelen elektriska eller vätgasdrivna fordon i stadens fordons- och maskinpark 

Mål 1 handlar om att öka andelen helt el- eller vätgasdrivna fordon och arbetsmaskiner i stadens egen fordons- och maskinpark. Fordons- och maskinparken har grupperats i kategorierna lätta fordon över 3,5 ton, tunga vägfordon under 3,5 ton, större maskiner så som åkbara gräsklippare, sopmaskiner, traktorer, redskapsbärare och truckar, samt tunga arbetsmaskiner så som större traktorer, hjullastare, grävare samt gatusopsmaskiner.  

Bild föreställande grafik
Bild föreställande grafik
Mål 1
Med större arbetsmaskiner avses exempelvis åkbara gräsklippare, sopmaskiner, traktorer, redskapsbärare och truckar.
Bild föreställande grafik
Med tunga arbetsmaskiner avses exempelvis större traktorer, hjullastare, grävare och gatusopningsmaskiner.
mål2 mål2

Mål 2. Elektrifieringsplanen

Öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i uppdrag av staden

Mål två syftar till att öka andelen helt el- eller vätgasdrivna transporter på uppdrag av Göteborgs stad. För utvärdering grupperas transporterna i olika delmål enligt kategorierna tjänste- och varutransporter, persontransporter samt arbetsmaskiner och transporter kopplat till bygg- och anläggningsarbeten. Målet omfattar de transporter staden har möjlighet att ställa krav på. 

Indikatorerna för delmålen följer upp andelen fordon för respektive kategori, andelen utsläppsfria transporttimmar samt andelen använd elenergi av den totala energiförbrukningen för kategorin. 

Bild föreställande grafik
Bild föreställande grafik
Bild föreställande grafik
Nuläge för 2023 saknas. Uppföljning sker från 2024.
mål3 mål3

Mål 3. Elektrifieringsplanen

Verka för att öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i kollektivtrafiken

Mål tre handlar om att verka för att öka andelen helt elektriska eller vätgasdrivna transporter i kollektivtrafiken. Delmål 3.1 rör andelen elfordon i ordinarie trafik i Göteborgs stad inom Västtrafiks egna utbud och indikatorn mäter andel helt eldrivna fordon eller fartyg som används på buss- och färjelinjer i Göteborg, inklusive regionbussar och skärgårdstrafik. 

Delmål 3.2 syftar till att öka andelen elfordon i ordinarie kollektivtrafik i Göteborgs stad som är helfinansierad av Göteborgs stad.  Indikatorn mäter andel helt eldrivna fordon eller fartyg som används på buss- och färjelinjer i uppdrag av Göteborgs stad, dvs Älvsnabbare och Flexlinjer.  

Bild föreställande grafik
mål4 mål4

Mål 4. Elektrifieringsplanen

God tillgång på laddmöjligheter enligt behovet

Mål fyra rör tillgången på laddmöjligheter och vätgastankstationer enligt behovet i olika användargrupper nedbrutet i fem delmål. Målet följs upp med både kvalitativa och kvantitativa mätetal. Användargrupperna delas in i kategorierna elbilsanvändande invånare, elfordonsanvändande näringslivsaktörer med lätta fordon, elbilsanvändande besökare i Göteborg, användare av laddbara fritidsbåtar samt näringslivsaktörer med laddbara tunga fordon. 

För fyra av användargrupperna mäts nöjdheten med tillgång på laddmöjligheter och vätgastankning. För besökarkategorin följs även användarvänligheten av laddmöjligheterna upp, liksom andelen publik laddning med enhetlig betalningsmöjlighet. 

Tillgången på laddning för fritidsbåtar och tunga fordon följs upp med kvantitativa mått genom uppföljning av antal laddmöjligheter i respektive kategori. 

Bild föreställande grafik
Bild föreställande grafik
Nuläge för 2023 saknas. Uppföljning sker från 2024.
Bild på grafik för elektrifieringsplanen
Bild föreställande grafik
Bild föreställande grafik
Grafik
mål5 mål5

Mål 5. Elektrifieringsplanen

Tillräcklig tillgång på förnybar energi till det elektrifierade transportsystemet

Mål fem syftar till att säkerställa tillräcklig tillgång på förnybar energi till det elektrifierade transportsystemet. Uppföljning sker kvalitativt och kvantitativt genom indikatorer som följer upp nöjdheten hos vätgasfordonsanvändare rörande tillgången på vätgastankning samt antalet vätgastankstationer. 

Bild föreställande grafik
Nuläge för 2023 saknas. Uppföljning sker från 2024.
Bild föreställande grafik

Kontakta oss om elektrifieringsplanen