Deklaration Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn har i enlighet med detta en färdplan som visar på det ansvar branschen är villig att ta för att nå det nationella målet. Samtidigt har Göteborgs Stads Kommunfullmäktige antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta.

På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas vi i hela värdekedjan kring 10 konkreta åtaganden, som tar avstamp i de fem nyckelfaktorerna i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Här samarbetar vi behovsdrivet kring alla tänkbara utmaningsområden – allt från regelverk till nya material – för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch. Tillsammans och handlingsinriktat minskar vi snabbt och kraftfullt klimatpåverkan i praktiken, i en lärande och inkluderande miljö!

Samverkan, ledarskap och kunskap

På plattformen får vi enkelt till oss andras kunskap och erfarenheter, såväl från Göteborgsområdet som andra initiativ som pågår i vår omvärld. Genom att anslutna aktörer är aktiva och drivande inom plattformen utgör den en verklig smältdegel för utvecklingen av en klimatneutral byggbransch i Göteborg.

För att förverkliga detta åtar vi oss att:

 • Bjussigt dela med oss av den kunskap och de praktiska erfarenheter som vi gör
 • Aktivt använda plattformen för att synliggöra våra behov så att vi kan hitta lösningar tillsammans. Vi såväl skapar och driver initiativ som deltar i andras.
 • Visa ett tydligt och modigt klimatledarskap och ta ansvar för att styra vår verksamhet mot en minskad klimatpåverkan i praktiken, oavsett hur långt vi kommit på vår omställningsresa; vi börjar där vi står.

Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer

Genom att verka tydligt behovsdrivet ger vi hela värdekedjan goda förutsättningar att långsiktigt utveckla sina affärer, så att tjänster och produkter kan implementeras och skalas upp på marknaden. Detta ökar utbudet av nya och modifierade material och processer som bidrar till att minska klimatpåverkan från byggbranschen och stärker alla hållbarhetsdimensionerna.

För att förverkliga detta åtar vi oss att:

 • Tydligt kommunicera våra ambitioner för att minska vår klimatpåverkan och hålla fast vid dessa i det praktiska genomförandet, vilket skapar förutsättningar för hela värdekedjan att utveckla sina affärer och leverera klimatneutrala lösningar.
 • Använda plattformen för att synliggöra de behov vi har och de förutsättningar vi behöver, politiska som näringslivsbaserade, för att kunna utveckla, efterfråga och/eller leverera klimatneutrala lösningar.

En utveckling från linjära till cirkulära processer

För oss som samverkar på plattformen är det en självklarhet att tänka cirkulärt och detta genomsyrar
allt samarbete på plattformen.

För att förverkliga detta åtar vi oss att:

 • Verka för att vi snabbt går från en avfallintensiv bransch till en bransch där allt material ses som en resurs, såväl på plattformen som i det praktiska arbetet i vår egen verksamhet.
 • Verka för att vi nyttjar den redan byggda miljön i så hög grad som möjligt – allt ifrån att bevara, hitta nya funktioner och optimera till att ta fram nya tekniska lösningar för att uppgradera utan omfattande åtgärder.
   

Tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror

Vi åtar oss att:

 • Nyttja förnybara råvaror i våra processer och de material vi använder och skapar. Samt optimera nyttjandet av biobaserade råvaror, så att dessa räcker till alla de områden där de behövs.
 • Säkerställa att vårt behov av biobaserade material inte leder till minskad biologisk mångfald och bortfall av ekosystemtjänster.

Offentlig upphandling som motor för omställning

Plattformen är en unik möjlighet att utveckla både stadens arbete kring offentlig upphandling liksom näringslivets möjligheter till att utveckla både staden och sig själva inom detta. Göteborgs Stad har i sitt Miljö- och klimatprogram antagit målen att minska klimatpåverkan i alla bygg- och anläggningsprojekt med 50 % redan år 2025 och med hela 90 % till år 2030.

För att förverkliga detta åtar vi oss att:

 • I ett innovativt samarbetsklimat stärka förutsättningarna för riktigt vass upphandling och effektivt genomförande av klimatneutrala byggprojekt, där det offentliga och näringslivet tillsammans utvecklar olika erbjudanden samt systematiken för kvalitetssäkring och uppföljning.

Göteborgs Stad åtar sig dessutom att:

 • Genom våra upphandlingar:
  - Öka efterfrågan på processer, system och material med låg klimatpåverkan
  - Möjliggöra en kunskapsuppbyggnad och snabb omställning i praktiken i byggbranschen i Göteborg, där alla våra projekt blir potentiella testbäddar för nya lösningar
 • Vara en tydlig behovsägare för utveckling och innovation som säkrar att vi hela tiden kan ligga i framkant av det som är tekniskt och hållbarmässigt möjligt för att säkra måluppfyllelse