Avsiktsförklaring cirkulärt byggande Göteborg

Bygg och fastighetsbranschen står för en femtedel av Sveriges inhemska koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv, därutöver tillkommer utsläpp från en relativt stor andel importerade byggprodukter. Branschen behöver öka takten och genomföra åtgärder för att nå de uppställda målen i bygg och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Göteborgs framsteg inom cirkulärt byggande

Göteborgs Stad har som mål att minska CO2-utsläppen från bygg och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030. Ett mycket effektivt sätt att nå målen är genom cirkulärt byggande. Göteborg har gått före inom återbruk och cirkulärt byggande och vill därför leda utvecklingen i Sverige. Vi har kunskapen, erfarenheterna och ett engagerat näringsliv lokalt. För att snabbare ställa om krävs att företag inom branschen samarbetar mer, och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet.

Initiativet Cirkulärt byggande Göteborg ska mynna ut i användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt fler företag och nya jobb inom området. Avsiktsförklaringen undertecknas av Göteborgs Stad, privata och andra offentliga fastighetsägare och koordineras av Business Region Göteborg (BRG) genom stadens verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, Gothenburg Climate Partnership.

Göteborgs stads fastighets- och anläggningsägare lovar att:

genom återbruk och andra cirkulära lösningar bidra till måluppfyllelse i enlighet med stadens miljö- och klimatprogram och avfallsplan med ambitionen att återbruk – där så är relevant – alltid är förstahandsvalet senast år 2025, i såväl ny- som ombyggnation. För att möjliggöra detta ska vi:

 • Utveckla, dela erfarenheter om och samordna kompetens, kravställning, avtal, processer, rutiner, arbetssätt och stödmaterial som möjliggör återbruk som ett effektivt alternativ i bygg- och anläggningsprojekt.
 • Ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer.
 • Tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter samt i högre grad bevara  och återanvända genom att återbruksinventera fastigheter och anläggningar inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.
 • Aktivt delta i gemensamma marknadsstimulerande satsningar kring produktkategorier som bedöms som särskilt lämpliga att återbruka.
 • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar.

Privata och andra offentliga fastighetsägare lovar att:

 • Utveckla kompetens och dela erfarenheter om kravställning på återbruk i upphandlingar och beställningar, liksom om processer, rutiner och arbetssätt för ett ökat återbruk.
 • Ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer.
 • Tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera fastigheter inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.
 • Sätta mål för det egna arbetet med återbruk och cirkulärt byggande och följa upp det.
 • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar.

Fastighetsägarna i Göteborg lovar att under 2022-2024:

 • sprida information till sina medlemmar om initiativet och skapa möjligheter för fler att gå med

 • erbjuda kompetensutvecklande insatser till deltagande aktörer och övriga medlemmar i kunskapshöjande syfte och för ökad delaktighet

 • skapa förutsättningar för fastighetsbranschen att genomföra omställningen från linjärt till cirkulärt byggande genom att ta vidare frågor, utmaningar och möjligheter som identifieras till en mer strategisk nivå.

Gothenburg Climate Partnership (BRG) lovar att:

 • Stärka värdekedjan kring cirkulärt byggande genom affärsutveckling och nya etableringar.
 • Ta vara på erfarenheterna från Återbruk Väst och samverka med den nationella plattformen Centrum för Cirkulärt Byggande – CCBuild.
 • Arrangera rundabordssamtal, marknadsdialoger och living labs kring gemensamma utmaningar och möjligheter.
 • Erbjuda erfarenhetsutbyte, exportmöjligheter och synlighet nationellt och internationellt.

2024 är målet att åtagandena i avsiktsförklaringen har implementerats. 2025 är målet att en återbruksmarknad har etablerats. Avsiktsförklaringen ska bidra till att Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.

Stadsbyggnadsförvaltningen lovar att:

 • Utveckla kompetens, processer, rutiner och arbetssätt som kan möjliggöra för återbruk i samband med detaljplaner och bygglov
 • Bidra till måluppfyllelse i enlighet med stadens miljö- och klimatprogram samt avfallsplan genom att – där så är relevant – möjliggöra för återbruk i samband med detaljplaner och bygglov
 • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar