Människor som arbetar tillsammans

Strategiska områden inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Arbetet i Näringslivsstrategiska programmet bedrivs i sex strategiska områden. Inom varje område anges en huvudstrategi och ett antal insatser för att genomföra huvudstrategin. Dessa är specifika för programmet och finns inte lika tydligt uttryckta i något annat av Göteborgs Stads styrande dokument och program.

Tre människor framför en dator

Kompetensförsörjning

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att näringslivet i Göteborg ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta att utvecklas. För att säkra morgondagens kompetensförsörjning ska Göteborgs Stad arbeta aktivt med att identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens nationellt och globalt. Det gör vi bl.a. genom att:

 • Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
 • Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer. 
 • Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.
Läs mer i handlingsplanen på s.12
göteborg-business-göteborg

Attraktionskraft

Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om kompetens och kapital. Som navet i Göteborgsregionen är därför Göteborgs attraktionskraft avgörande. Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i, samt besöka. För att vara det behöver Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om Göteborg som en attraktiv plats. Det gör vi bl.a. genom att:

 • Aktivt marknadsföra staden genom att utveckla berättelsen om Göteborg och det utvecklingssprång vi befinner oss i.
 • Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas.
Läs mer i handlingsplanen på s.14
Göteborg-klippan-business-region-göteborg

Infrastruktur och tillgänglighet

Med sitt geografiska läge mitt emellan Oslo och Köpenhamn, samt med hamnen som porten mot världen, har Göteborg en stark position som internationell logistiknod. För att stärka positionen ytterligare, ska Göteborgs Stad fortsätta utveckla en fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för både människor och gods – såväl inom staden och regionen som till och från regionen. Det gör vi bl.a. genom att:

 • Fortsätta utveckla Göteborg som Skandinaviens logistiknav, med Göteborgs Hamn och Göteborg Landvetter Airport som centrala hubbar.
 • Tillvarata Göteborgs unika kompetens inom hållbara transportsystem och mobilitetslösningar och låta det prägla stadens omvandling.
Läs mer i handlingsplanen på s.15
Klimatneutralt och fossilfritt byggande

Markberedskap och fysisk planering

Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång där mångmiljardbelopp kommer att investeras de närmaste tjugo åren. För att underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Göteborgs Stad, tillsammans med Göteborgsregionen, planera för tillväxt. Bland annat genom att skapa förutsättningar för fastighetsmarknadens aktörer att kunna utveckla lokaler för näringslivets behov, samt att i stadens planering erbjuda verksamhetsmark i lägen som stärker utvecklingen av en hållbar region. Det gör vi bl.a. genom att:

 • Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt.
 • Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, vilket möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.
Läs mer i handlingsplanen på s.16
Kvinna som arbetar i klädbutik

Företagsklimat

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Göteborg som bas för etablering och expansion. I Göteborg ska det vara enkelt att driva företag, det är ledstjärnan för alla våra kontakter med företagen. Varje möte ska präglas av ett positivt bemötande, vi ska alltid ha kunden i fokus och vi ska ha god kunskap om stadens erbjudande till företagen. Vid inköp och upphandling är det viktigt att små och medelstora företag ges rimliga möjligheter att delta. Det gör vi genom att:

 • Arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstepersoner.
 • Arbeta systematiskt med att förenkla stadens processer ur ett näringslivsperspektiv.
Läs mer i handlingsplanen på s.17
Innovation Business Region Göteborg

Innovationskraft

Göteborg är navet i Sveriges viktigaste industriregion och basen för flera globala, kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika förutsättningar för staden att vara testarena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. Göteborgs Stad ska stödja denna utveckling genom att stärka näringslivets förutsättningar för innovation och vara öppen för innovationer inom stadens verksamheter. Det gör vi bl.a. genom att:

 • Positionera staden som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara lösningar på samhällsutmaningar.
 • Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation.
Läs mer i handlingsplanen på s.19
Kvinna på kontor Business Region Göteborg

Handlingsplan med konkreta aktiviteter

I handlingsplanen syns alla insatser och aktiviteter som ska genomföras inom respektive område. Totalt är det 27 nämnder och styrelser i staden som deltar i arbetet med att skapa bästa förutsättningar för näringslivet. 

Läs handlingsplanen
Internationella affärskontakter Business Region Göteborg

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Vill du veta mer om bakgrunden till och arbetet med hela programmet? 

Läs om näringslivsstrategiska programmet

Kontakt