Person som håller i ett föredrag och visar saker på en tavla med post-it lappar

Nio långsiktiga utmaningar

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat nio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

Utforska hur Göteborgs näringslivsstrategier tar itu med regionens utmaningar

I tabellen presenteras exempelvis hur "kompetensförsörjning" spelar en avgörande roll, kopplat till att utbilda, behålla talanger och öka arbetsmarknadsdeltagande. Varje strategiskt område blir en viktig pusselbit för att lösa specifika hinder. Här presenteras en klar bild av hur Göteborgs näringsliv aktivt hanterar och formar sin ekonomiska framtid.

Modell över strategiska områden

Nio strategiska utmaningar för Göteborgs Stad

För att Göteborgs Stad ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga strategiska områden.

Planera för tillväxt

År 2035 kan cirka 1,2 miljoner invånare bo i regionen, vilket är en ökning med cirka 100 000 invånare jämfört med idag. För att klara denna ökning tillsammans med de befintliga invånarnas behov behöver minst 100 000 fler jobb tillföras. Det ställer också stora krav på samhällsplaneringen och kommunernas förmåga att planera för tillväxt och möta nya behov. Utan nya arbetsplatser och bostäder kommer regionen tappa konkurrenskraft. Behovet av ny verksamhetsmark, framförallt för verksamheter inom industri och varuhantering, är för närvarande stort. 

Läs mer från sidan 8. i Näringsliv & Tillväxt
Stärka FoU-resurserna

Göteborgsregionen är en nationell hubb för innovation och utveckling med drygt en tredjedel av Sveriges samlade FoU-utgifter i företag. FoU-verksamheterna är strategiskt viktiga och ger även stora spridningseffekter till övriga ekonomin i form av fler arbetstillfällen och stärkt produktivitet. En stark samverkan mellan företag, offentliga aktörer samt akademi kring innovation är viktigt för den framtida utvecklingen.

Läs mer på sid. 20 i Näringsliv & Tillväxt
Utbilda, behålla & attrahera kompetens

Kampen om kompetensen hårdnar och regionen behöver utbilda, behålla samt attrahera kompetens, såväl nationellt som globalt. Vi behöver bli bättre på att matcha utbildningssystemet med näringslivets behov. Vi står inför stora förändringar i samhället kopplat till digitalisering och elektrifiering som kräver kompetensomställning även i befintliga verksamheter. 

Läs mer på sid.45 i Näringsliv & Tillväxt
Fler växande små och medelstora företag

Såväl små som stora företag är avgörande för Göteborgsregionens utveckling. Även om stora företag oftast är i fokus utgör små och medelstora företag en betydande del av näringslivet. Dessa företag, där drygt två femtedelar av regionens anställda arbetar, genererar över hälften av regionens totala förädlingsvärde. Det är nödvändigt att främja deras tillväxt och attrahera nya företag till regionen.

Läs mer på sid.52 i Näringsliv & Tillväxt
Stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna

Regionens tillväxt hämmas av en liten arbetsmarknadsregion. Bättre pendlingsmöjligheter till Borås bidrar till ett större område för företag att rekrytera ifrån. Detta bidrar till en större och mer diversifierad kompetenspool, vilket på sikt ökar produktiviteten. Samtidigt behöver Göteborgs stadskärna förtätas med fler boende och arbetstillfällen för att bli en mer attraktiv motor i en större region. 

Läs mer på sid.10 i Näringsliv & Tillväxt
Öka delaktigheten på arbetsmarknaden

100 000 fler jobb behöver tillföras i Göteborgsregionen fram till 2035. Trots flera års ihållande högkonjunktur är arbetslösheten hög bland vissa grupper på arbetsmarknaden, framförallt utrikes födda. I ett läge där arbetslösheten i Göteborgsregionen är lägst bland Sveriges storstadsregioner, är det av största vikt att förbättra matchningen och aktivt jobba för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden.

Läs mer på sid.52 i Näringsliv & Tillväxt
Förbättra företagsklimatet

Ett gott samspel mellan företag och kommun är viktigt för att ta vara på regionens tillväxtförutsättningar. Ett bra företagsklimat är därmed en viktig framgångsfaktor. Regionen behöver förbättra företagsklimatet ytterligare. Det handlar dels om att förbättra kommunernas service till företag, till exempel i form av tillståndshantering, dels om att ha en tätare dialog mellan kommun och näringsliv om företagens aktuella behov. 

Läs mer på sid. 71 i Näringsliv & Tillväxt
Stärka regionens globala tillgänglighet

Göteborgsregionens tillgänglighet till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, väg, hamn och flyg avgörande för vår framtida konkurrenskraft - inte minst med tanke på regionens exportberoende näringsliv. I takt med ökad konkurrens blir det också allt viktigare att regionens varumärke synliggörs och stärks internationellt för att attrahera mer kompetens, kapital och etableringar. 

Möta klimatutmaningen - tillsammans med näringslivet

Klimatet är en av vår tids stora frågor och är centralt inom FN:s agenda 2030 mål. EU har tagit beslutet att vi ska miska våra CO2-utsläpp år 2030 med minst 55 procent (jämfört med 1990 års nivå). Göteborg är också utnämnd till en av 100 europeiska städer som ingår i Net Zero Cities, vilket är en rejäl utmaning som endast kan lösas genom samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Näringslivet i Göteborgsregionen ligger långt fram med lösningar.

Läs mer på sid.38 i Näringsliv & Tillväxt
Omslag rapport

Rapport: Näringsliv och tillväxt

Rapporten innehåller en analys av tillväxten i Göteborgsregionen och utmaningar som regionen står inför både i nutid och i framtid.

Ta del av rapporten
göteborg-business-göteborg

Näringslivsstrategiska programmet

Näringslivet i Göteborg ska ha bästa förutsättningar för företagande. Det näringslivsstrategiska programmet tydliggör och stärker stadens samlade arbete gentemot näringslivet. Och staden siktar högt - från år 2016 fram till 2035 ska minst 120 000 fler jobb skapas.

Läs mer om Näringslivsstrategiska programmet
Kontakta mig