Möte på kontor

Nio långsiktiga utmaningar

Trots Göteborgs många styrkor ur ett näringslivsperspektiv står vi inför ett antal utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har identifierat nio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden. Det är också dessa utmaningar som Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program utgår från.

Utmaningar och strategier för näringslivet

I tabellen visas hur Göteborgsregionens utmaningar relaterade till de sex strategiska områdena i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Ett exempel är arbetet inom det strategiska området "kompetensförsörjning". Här relaterar "Kompetensförsörjning" till Göteborgsregionens två utmaningar "Utbilda, behålla och attrahera kompetens" samt "Öka delaktigheten på arbetsmarknaden". 

Kalkylblad över strategiska områden och utmaningar

Nio strategiska utmaningar för Göteborgs Stad

För att Göteborgs Stad ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga strategiska områden.

Ikon stadsutveckling

Planera för tillväxt

Vilka är drivkrafterna bakom regional tillväxt?

Läs mer
Ikon glödlampa

Stärka FoU- resurser

Regionens företag har en stark innovationsförmåga och satsar stora summor till att bedriva FoU u egen regi. Vad krävs för att kunna bibehålla denna styrka?

Läs mer
Ikon kompetens

Utbilda, behålla & attrahera kompetens

Många branscher står inför en stor kompetens-omställning. Hur ser matchningen ut mellan vad som utbildas respektive efterfrågas på arbetsmarknaden?

Läs mer
Ikon på människa som går i trappor

Fler växande små & medelstora företag

SME-företag är viktiga för näringslivet och står för en betydande del av den regionala ekonomin. Vilka trender och utmaningar står olika branscher inför? 

Läs mer
Ikon kompetens

Stärka arbetsmarknadsregionen och Göteborgs stadskärna

Vilka delar av näringslivet växer och hur står vi oss mot övriga Sverige?

Läs mer
Ikon människa

Öka delaktigheten på arbetsmarknaden

Idag finns ett stort utanförskap på arbetsmarknaden, bland annat bland utrikes födda. Vilka verktyg behövs för att minska detta utanförskap?

Läs mer
Ikon två händer som skakar hand

Förbättra företagsklimatet

Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, bättre service och ökad inflyttning. Hur uppfattas företagsklimatet i Göteborgsregionen? 

Läs mer
Ikon-jordglob

Stärka regionens globala tillgänglighet

Hur konkurrenskraftig är Göteborgsregionen internationellt?

Läs mer
Ikon träd

Möta klimatutmaningen - tillsammans med näringslivet

Hur hållbar är tillväxten?

Läs mer
Omslag rapport
Rapport: Näringsliv och tillväxt

Rapporten innehåller en analys av tillväxten i Göteborgsregionen och utmaningar som regionen står inför både i nutid och i framtid.

göteborg-business-göteborg
Näringslivsstrategiska programmet

Näringslivet i Göteborg ska ha bästa förutsättningar för företagande. Det näringslivsstrategiska programmet tydliggör och stärker stadens samlade arbete gentemot näringslivet. Och staden siktar högt - från år 2016 fram till 2035 ska minst 120 000 fler jobb skapas.

Kontakta mig
Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget