Bild på Göteborgs gator

Platsutveckling i Göteborg

Att arbeta med platsutveckling handlar om att skapa attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar. Vi arbetar med hållbar platsutveckling utifrån olika ingångar och med olika syften, alltifrån tillåtande miljöer till trygghetsfrågor.

De offentliga rummen: Arenor för mötesplatser och platsutveckling

Gator, stråk, parker och torg betyder mycket för staden som demokratisk arena och är viktiga för stadens själ. De offentliga rummen är viktiga mötesplatser och skapas i mångt och mycket av de människor som använder dem, vare sig platserna arbetar med spännande turistmål, näringsliv eller tjänster. Arbetet med platsutveckling kräver att olika grupper och delar av samhället samverkar och att man tillsammans identifierar och utgår från de olika platsernas specifika utmaningar, förutsättningar och behov för att stärka platsernas identitet. Men också om att definiera vilken roll och ansvar respektive aktör har i arbetet. 

Flygfoto över Kungsportsplatsen i Göteborg
Fikande människor på kvarteret Viktorias innergård

Platsutveckling på olika sätt

Vi arbetar med hållbar platsutveckling utifrån olika ingångar och med olika syften. Det kan handla om att skapa fler tillåtande miljöer, öka närvaron av bland annat kulturella och kreativa näringar i stadsrummet, öka Göteborgs attraktionskraft samt stärka känslan av trygghet i olika områden genom att näringslivet engagerar sig lokalt och genom satsningar på entreprenörskap och att fler kommer i arbete. 

Så arbetar vi med platsutveckling

Stärka stadens attraktionskraft, skapa fler tillåtande miljöer eller arbeta med trygghetsfrågor – vi tar oss an platsutveckling på en rad olika sätt. 

Bild
Blå hexagon

Västra Nordstan

Projektet Västra Nordstan ska få verksamheter i området att blomstra under fler timmar på dygnet och lyfta kvarterens attraktionskraft.  

Läs mer om projektet Västra Nordstan
Bild
Blå hexagon

Attraktionskraft

Regioner konkurrerar om kompetens och kapital. Som navet i Göteborgsregionen är därför Göteborgs attraktionskraft avgörande. Vi ska leverera en god samhällsservice och Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i, samt besöka. Därför är attraktionskraft en av de sex utpekade strategiska insatser. 

Läs mer om våra sex strategiska områden
Bild
Blå hexagon

Publikation om tillåtande miljöer

I samarbete med kulturförvaltningen och Fastighetsägarna har vi tagit fram en publikation om tillåtande miljöer där vi pekar på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden.  

Läs publikationen Tillåtande miljöer
Bild
Blå hexagon

Purple Flag

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i stadskärnor. I Göteborg är Nordstan, Lilla Bommen, Fredstan och Västra Nordstan Purple Flag-certifierade.  

Läs mer om arbetsmodellen Purple Flag
Bild
Blå hexagon

Handslag (Biskopsgården, Tynnered och Bergsjön)

Ett samarbete mellan näringslivet, Framtidenkoncernen och Business Region Göteborg i tre av stadens områden som är eller har varit särskilt utsatta. Till grund för arbetet finns Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden. Handslaget handlar om konkreta satsningar på skola, fritid och arbete. 

Läs mer om samarbetet
Bild
Blå hexagon

Framtidshubben

En unik satsning för att öka sysselsättningen i särskilt utsatta områden. För att bidra till att fler kommer i arbete, studier eller startar eget företag har Framtidenkoncernen startat sex Framtidshubbar i samarbete med Göteborgs Stadsmission, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg. 

Läs mer om Framtidshubben

Kontakt