Därför ska du som företagare använda en testbädd

18 december 2020
Göteborg har en lång historia av att skapa storskaliga samarbeten mellan mängder av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Det lockar både befintliga och nya företag att satsa på utveckling och innovation i regionen. Ett av verktygen för detta kallas testbäddar – miljöer där utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller processer sker i bred samverkan mellan flera olika aktörer för att snabba på marknadsintroduktionen.

Har du en idé som du vill testa i en testbädd – läs mer här

Näringslivsutvecklingen i Göteborg och Västra Götaland har det senaste decenniet gått från att vara industritung till att bli allt mer kunskapsdriven. Nu går regionen också om Stockholmsregionen när det kommer till hur mycket företagen investerar i forskning och utveckling – Göteborg och Västra Götaland står för 33,4 procent av Sveriges samlade privata FoU-utgifter mot Stockholmsregionens 31,9 procent*.

– Ju mer företagen satsar på utveckling och forskning, desto större är sannolikheten att innovationer och nya jobb skapas. En av anledningarna att vi har fått så här fina siffror är att företagen känner en trygghet i att göra sina investeringar i Göteborgsregionen för att bygga sin forskning och innovationsutveckling. Det finns också god tillgång till kompetenser och resurser, alltifrån spjutspetsforskning och inte minst finns det här en växande marknad, förklarar Maria Strömberg, som är avdelningschef på Kluster och Innovation, Business Region Göteborg.

Gott klimat för samarbete och flest testbäddar 

Maria Strömberg berättar att företagen trivs med det samarbetsklimat som råder i Göteborgsregionen. Det är något som tar sig uttryck i att det stora antal science parks och testbäddar där olika aktörerna möts och samverkar för att hitta nya lösningar, tjänster och produkter. 

Men vad är då en testbädd?

Jo, för att kunna arbeta med innovation behövs samarbete över olika kompetensområden, discipliner och branscher. Verktyget för detta kallas testbäddar – miljöer där utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller processer sker i bred samverkan olika aktörer.

Göteborgsregionen är den testbädds-tätaste delen av Sverige. Här finns testbäddar inom i de flesta discipliner, allt från testbäddar för självkörande fordon, utveckling av lösningar för en åldrande hemmaboende befolkning till Sveriges äldsta marina forskningsstation. Testbäddarna är antingen virtuella, eller i en konstruerad miljö, och det finns även testbäddar i verklig stadsmiljö.

– I dessa kan företagen testa och utveckla innovationer innan de ska ut på marknaden – och göra det tillsammans med exempelvis staden eller akademin. Ett exempel på ett projekt som gjorts i en testbädd är när staden tillsammans med näringsliv och akademi testade hur vi skulle kunna elektrifiera kollektivtrafiken. Det började som ett småskaligt projekt, där fordonsindustrin, staden och universitetet arbetade tillsammans, som sedan blev till större testbäddar. Idag har vi i Göteborg fått klart den största elbussflottan i hela Norden genom den senaste upphandlingen av kollektivtrafiken.
 

Fem anledningar att använda en testbädd

Varför ska du som entreprenör, innovatör och företagare använda dig av en testbädd? Här listar vi fem anledningar:

Testbädden kan minska risken för dig som företagare att göra nya satsningar på oprövad teknik eller nya metoder.
Testbädden är en avgränsad miljö där man kan testa mer vågade koncept och lära sig av testerna innan man tar sig till nästa steg. 

Neutral och oberoende. Låter flera aktörer samarbeta utan egen vinning.
Testbädden är till för sina användare och är neutral och tillgänglig för flera inom ett kluster - med andra ord en resurs som fler kan nyttja, vilket är en av grundtankarna i klustersamarbeten.

Kan både testa enskilda delar av en process men också hela processflödet.
Testbädden kan testa enskild teknik eller affärsupplägg men också en hel värdekedja före en marknadsintroduktion.

Påverkar inte den dagliga driften för en användare.
Genom att använda en testbädd så kan du som företagare testa nya idéer, tekniker eller processer utan att din dagliga produktion störs. I de allra flesta fall erbjuds också erfaren personal som kan agera som rådgivare kring ditt test - naturligtvis med sträng sekretess.

Adresserar faktiska behov – ingen akademisk forskning.
Bakom varje test ska det finnas en möjlig affär - en testbädd testar inte på grund av forskningsintresse utan skapar värde genom att arbeta mot affärsmässigt relevanta problem, och baserat på företagens behov och också rådande samhällsutmaningar.

 

Hitta ditt samarbete som bygger ditt företag starkare.

*Ur Business Region Göteborgs årliga rapport Näringsliv & Tillväxt

Tipsa en vän

Visa cookie-information