Göteborgsregionens branschvisa kompetensråd ställer om

24 april 2020
Från vänster: Anna-Lena Johansson och Maria Strömberg
Många branscher går på knäna och det pågår en mängd olika satsningar och initiativ för att hjälpa näringslivet med de utmaningar och problem som har uppstått med anledning av Covid-19. Ett exempel är Göteborgsregionens branschvisa kompetensråd där aktörerna nu ställer om för att skapa relevanta insatser för företagare och anställda så att kompetens och jobb räddas, både på kort och lång sikt. 

Anna-Lena Johansson, du är ansvarig för arbetet med kompetensförsörjningsfrågor på Business Region Göteborg och är engagerad i Göteborgsregionen branschspecifika kompetensråd. Kan du berätta lite om de här råden och vad de gör? 

- Rätt kompetens är en av de mest avgörande parametrarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Kompetensråden finns för att underlätta för företag att på kort och lång sikt, oavsett konjunktur, kunna kompetensutveckla befintliga medarbetare men också rekrytera rätt kompetens. I Göteborgsregionen har vi då byggt upp en infrastruktur som består av ett mer övergripande Göteborgsregionens kompetensråd samt ett antal olika branschspecifika kompetensråd.

- I de råden möts företrädare för branschen, utbildningsanordnare, arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer som Business Region Göteborg regelbundet för att utifrån vad som sker i omvärlden och utifrån företagens behov initiera och genomföra insatser som underlättar och stöttar företagens kompetensförsörjning. 

Hur påverkas kompetensrådens arbete med anledning av Covid-19?

- Det sker en omställning på så sätt att kompetensråden intensifierar sitt arbete och träffas oftare. Business Region Göteborg har också tillfört resurser utifrån vår branschkunskap och erfarenhet av att jobba nära företagen i många olika frågor för att stärka upp arbetet i kompetensråden. 

Maria Strömberg, du är avdelningschef på Kluster och Innovation och leder det här arbetet från Business Region Göteborgs sida. Vad görs nu rent konkret?

- Nu inledningsvis jobbar vi med att sätta samman en nulägesbild av olika branschers behov med anledning av Covid-19 då det ser olika ut för branscherna både hur de drabbas och när i tiden. Vi tittar även på vilka initiativ som redan finns och vilka vi behöver skapa. Det kan vara utbildningsinsatser, matchning av resurser mellan branscher eller olika former av samarbeten. Det kommer till viss del skapas branschspecifika insatser men även en del generiska. Business Region Göteborg deltar i alla dessa delar, i huvudsak med vår branschkunskap.

Vad ska arbetet leda till?

- Det finns redan nu sammanställningar över redan tillgängliga utbildningar som företagen kan anmäla sig till. Kan vara kortare kurser hur man ökar sin digitaliseringskunskap, kunskap om AI, affärsutveckling, cirkulära affärsmodeller eller längre Yrkesutbildning för individer som är uppsagda. Nya insatser kan vara olika program som kommer att erbjudas företag kring bland annat affärsutveckling, innovationsförmåga och digitalisering. Vi bidra med att hitta relevant material för företag och anställda inom våra branschspecifika kompetensråd. Göteborgsregionens kompetensråd har samlat relevant information och material på den här sidan och där kan man också tipsa om befintliga distansutbildningar för företag. 

Om man som företag vill engagera sig i det här arbetet eller har några frågor, vad kan man då göra?

- Vi ser gärna att företagen tar kontakt med oss. Har man tankar och inspel kring branschens behov på kort och lite längre sikt är det väldigt värdefullt för oss att få ta del av det.  

Underkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information