Göteborgsregionens starka konjunkturläge dämpas något

8 september 2022
Ett halvår in i 2022 har lägesbilden i regionen växlat ner till ett starkt normalläge. Sysselsättningen växer lika kraftigt som tidigare, arbetslösheten har sjunkit ytterligare, företagen behöver mer kompetens och fortsätter annonsera tjänster för fullt. Prognoserna för 2023 ser dock värre ut, på grund av det skakiga omvärldsläget.

Jämfört med i våras spretar konjunkturbilden mellan olika sektorer. Tillverkningsindustrin går alltjämt på högvarv, vilket gör att konjunkturindex totalt sett hamnar på 109 för andra kvartalet, stark normalkonjunktur (faktiskt ett index som högre än under högkonjunkturåren 2014-2018). Företagen inom bygg- och tjänstesektorn upplever kvartalet som ett starkt normalläge, medan handeln upplever en försvagning.

Ett skäl är att BNP-tillväxten på Göteborgsregionens tio största marknader visserligen sjunker men landar in på fina 2,6 procents tillväxt i år (viktat för andel av det regionala näringslivets försäljning), när vi väger samman prognoser från banker och institut.

Prognosmakarna ser dock dystert på tillväxten nästa år. Omvärldsläget med Rysslands krig i Ukraina, störningar i leverantörskedjor, höga och volatila energipriser, stigande inflation och räntor leder till en markant försvagad tillväxt. Den kinesiska marknaden spås växa 4,8 procent, men Euroområdet med endast 1,0 procent. Sveriges BNP bedöms öka 0,5 procent nästa år och det ser inte bättre ut på den viktigaste exportmarknaden, USA (+0,8 procent). Den samlade bedömningen är en BNP-tillväxt på 1,5 procent för helåret 2023 på Göteborgsregionens tio viktigaste marknader (exportviktat).

– Här och nu upplever företagen konjunkturen som stark, och de skriker efter personal med rätt kompetens. Men prognoserna framåt från banker och institut är mörka, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

– Och vi ska komma ihåg att det är oerhört svårt att bedöma utvecklingen. Riskerna i omvärlden är stora. Därför ser vi att många företag anstränger sig hårt för att förändra och säkra sina leveranskedjor.

Lägre arbetslöshet än i övriga Sverige – och kraftigt ökad sysselsättning
Vid utgången av andra kvartalet var 575 000 personer sysselsatta på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Det är 20 000 fler jämfört med samma tidpunkt i fjol, och innebär en jobbtillväxt på 3,6 procent på årsbasis.

Arbetslösheten har sjunkit till ett normalläge i modern tid, 5,8 procent i Göteborgsregionen under augusti 2022. Det är cirka en procentenhet under rikets 6,7 procent, och lägre än i både Stockholm- (6,5 procent) och Malmöregionen (9,0 procent). Men arbetslösheten slår olika. Av de 30 700 som just nu är arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen är cirka 59 procent utrikesfödda. Kraftigast har arbetslösheten minskat kraftigt bland utrikesfödda, och yngre.

– Bland regionens utrikesfödda ungdomar stod exempelvis 15,3 procent utan arbete i augusti. Det är drygt 5 procent lägre än samma månad i fjol, men fortfarande en hög siffra, säger Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg.

Tillsvidareanställningarna på regionens arbetsmarknad fortsätter att ligga på en mycket hög nivå, drygt 11 000 utannonserade tjänster per månad (maj till juli 2022). Det är en ökning med 65 procent jämfört med samma period i fjol, men en liten sättning jämfört med rekordstarten på året. AstraZeneca, Annotell och Northvolt hör till de företag som har aviserat nyanställningar.

Antalet varsel har ökat något till 313 varsel per månad, och ligger nu knappt över medianen för 2000-talet. I juni 2022 varslade till exempel solkraftsbolaget Azelio 100 personer om uppsägning i Göteborg, Åmål och Uddevalla.

Färre lägenheter byggs
Nybyggnationen av bostäder har sjunkit dramatiskt under starten av 2022, ned 47,5 procent på årsbasis. Det gäller särskilt byggnationen av nya lägenheter i flerbostadshus som har mer än halverats. Under dessa sex månader påbörjades nybygge av 1 800 lägenheter (jämfört med 3 800 samma period i fjol).

En förklaring kan vara att priserna på bostadsrätter har gått ner något mer i Göteborg (-4,6 procent) än i riket (-2,9 procent) och övriga storstäder, när man jämför juli 2022 med samma månad 2021. Nedgången för huspriserna i Göteborg ligger mer i linje med prisnedgången för villor i Sverige generellt.

Antalet konkurser är fortsatt lågt, men drabbar nu tydligare anställda inom byggindustrin där 133 var sysselsatta hos de 24 arbetsgivare som gick i konkurs under maj till juli 2022. Nybilsförsäljningen i regionen har också försvagats betydligt under första halvåret 2022.

All-time-high för antalet gästnätter
Resandet till och från Göteborgsregionen fortsätter att återhämta sig bra. Under perioden maj till juli 2022 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt drygt 468 000 passagerare per månad, tre gånger så mycket som 2021 (men 28 procent lägre än motsvarande period 2017-2019). Fyra av fem flög till eller från Europa.

I sommar har vi noterat tidernas högsta genomsnitt för gästnätter i Göteborgsregionen. Under perioden maj till juli 2022 ökade antal gästnätter spenderade på regionens hotell, vandrarhem och campingar till i snitt 649 000 gästnätter per månad (upp 56 procent) i Göteborgsregionen, var fjärde inrest från utlandet. Tidigare rekord från sommaren 2019 slogs med knapp marginal.

– Även hotellens beläggningsgrad har ökat till rekordhöjder. I juli nådde den 85 procent, snubblande nära all-time-high i Göteborgsregionen från juli 2019. Perioden från maj i år har alltså varit extremt stark för Göteborgsregionens besöksnäring, säger Peter Warda.

Läs mer: Konjunkturrapport för Göteborgsregionen #3 2022

Läs även mer långsiktiga analyser i andra rapporter som nyligen har släppts:
Sysselsättning i fokus
Näringsliv och tillväxt

Kontaktpersoner:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg
henrik.einarsson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 27

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Underkategori

Tipsa en vän