Imponerande samarbete inom Infrastruktur och tillgänglighet

4 juni 2020
På en arkivbild som är tagen i februari 2020 står från vänster Carl-Anton Holmgren Trafikkontoret, Pia Areblad och John Wedel Business Region Göteborg
Tidigare i våras blev handlingsplanen för Infrastruktur och tillgänglighet inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program klar. Det har varit ett komplext område med många intressenter men nu är det klart vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras och vara klara innan den sista december 2021. Carl-Anton Holmgren på Trafikkontoret är en av de personer som är involverad i mycket av det som ska göras. 

Berätta om din och Trafikkontorets roll i det här arbetet?

- Jag har varit trafikkontorets representant för att hålla ihop arbetet under framtagandet av handlingsplanen. Just den här handlingsplanen har stark koppling till trafikkontorets grunduppdrag som gör att förvaltningsledningen har känt att vi behöver ta ett tydligt ansvar tillsammans med BRG och de berörda förvaltningarna och bolagen i staden. Nu när handlingsplanen är godkänd i alla instanser så är vi i en genomförandefas och då fortsätter jag vara trafikkontorets representant för att hålla ihop arbetet bl.a. med uppföljning och stötta i arbetet med att få till en bra samordning.

Handlingsplanen för infrastruktur blev godkänd i april. Kan du säga något om de aktiviteter som genomförs eller ska genomföras?

- Det är en intressant blandning av åtgärder som visar på bredden och komplexiteten inom infrastrukturområdet. Det är många olika perspektiv och olika typer av insatser som krävs för att få till en hållbar mobilitet i framtiden, som även kommer att gynna näringslivet lokalt och regionalt. Vissa av aktiviteterna handlar om att ytterligare kommunicera och tydliggöra sådant som redan pågår för att säkerställa att näringslivet har så bra kunskap som möjligt om det arbete som pågår i stadens regi. T.ex. inom området ”Smart trafik” och ”Logistics Hub Scandinavia”.

Andra åtgärder handlar bl.a. om att arbeta fram en tydligare riktning för logistikfrågor inom Göteborgs Stad men även om att säkra att elektrifiering blir möjlig att genomföra på bred front. Ytterligare exempel handlar om att vi förenklar rutinerna så att lokala aktörer snabbare kan nyttja gatuområdet i staden till olika alternativa syften och samtidigt stärka cyklister och fotgängares möjligheter att ta sig fram på ett bra sätt.

Vi befinner oss i en kris som har slagit oerhört hårt på näringslivet. Under flera veckor har fokus legat på akuta åtgärder och stöd av olika slag för att försöka rädda så många företag som möjligt. kan du se att vi även har nytta av det näringslivsstrategiska programmets långsiktiga inrikting nu?

- Absolut. Kanske i ännu större utsträckning. Med tanke på den situation vi befinner oss i så är det viktigt att vi orkar lyfta blicken, ge framtidstro och stöd i en fortsatt strävan för ökad hållbarhet inom infrastruktur och mobilitet. Men, förstås, det finns en stor förståelse inom staden för att näringslivets behov i närtid för att överleva har högre prio.

John Wedel på Business Region Göteborg är processledare för området Infrastruktur och tillgänglighet i det näringslivsstrategiska programmet. John har lång erfarenhet inom infrastruktur och logistik och har varit med tagit fram många strategier. Hur ser du på den här handlingsplanen i förhållande till andra planer eller strategier som du har jobbat med? Är det något särskilt som sticker ut?

- Det starka samarbetet mellan stadens olika förvaltningar och bolag är något som verkligen karaktäriserar det näringslivsstrategiska programmet. Inom vårt område är det främst samarbetet med Trafikkontoret som imponerar, även om andra organisationer också bidrar på ett mycket positivt sätt. Just tillgänglighet är avgörande för näringslivets utveckling och här är Trafikkontorets insatser av stor betydelse. Därför är det extra roligt med det nära samarbete som nu inletts. Sedan är det också väldigt positivt med ett ökat fokus på näringslivets transporter och speciellt gods. Stadens och näringslivets intressen är inte alltid förenliga och här måste man göra avvägningar, men att godset får en starkare röst behövs. Mobilitetsfrågor har länge varit i fokus och det måste vi fortsätta att ha.

Det strategiska området Infrastruktur är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Tipsa en vän