Kraftig förbättring men fortsatt lågkonjunktur – och förvånansvärt få konkurser i regionen

21 september 2020
Konjunkturen har vänt kraftigt uppåt, visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport. Det är dock alltjämt lågkonjunktur – arbetslösheten ökar, jobbtillväxten minskar för första gången sedan finanskrisen och besöksnäringen går på knäna. Men antalet konkurser är förvånansvärt få.

Göteborgsregionens näringsliv upplever en kraftig förbättring och konjunkturindex har studsat upp från bottennoteringen på lite drygt 62 till 82,4, ett index som ligger en bit under nästa intervallgräns på mellan 90 och 99, som indikerar på ett konjunkturläge som är ’svagare än normalt’.

– Våra indikatorer visar på att den regionala ekonomin fortsatt befinner sig i en tuff sits. Negativ BNP-tillväxt på viktiga marknader, minskad jobb- och lönesummetillväxt och en ökande arbetslöshet. Många personer har varslats om uppsägning och samtidigt går besöksnäringen på knäna. Göteborgsregionens näringsliv har en svår tid framför sig och det råder fortsatt stor osäkerhet om när efterfrågan återgår mer mot det normala, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Det ser också fortsatt mörkt ut för ekonomierna på Göteborgsregionens viktiga marknader under 2020. Prognosinstitut som IMF, OECD och EU håller kvar dess förväntningar om rejäla minskningar i ländernas ekonomiska tillväxt på mellan 5 och 11,5 procent. Kina är fortsatt det enda undantaget. 

– Vilken inverkan den negativa globala utvecklingen har på näringslivet i regionen är fortfarande svårt att säga. Den minskade globala marknaden har dock slagit hårt på efterfrågan, vilket medfört stora minskningar i omsättning och behov av sysselsatta. Under 2020 väntas BNP minska med i genomsnitt 6,4 procent på regionens viktigaste exportmarknader, enligt vårt exportviktade BNP mått. Framåt 2021 väntas dock ländernas ekonomier studsa tillbaka med en tillväxt som väntas ligga på 5,3 procent, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Arbetslösheten fortsätter öka kraftigt

Arbetslösheten fortsätter öka kraftigt sedan Covid-19 pandemin bromsat upp hela världsekonomin och ökar generellt sett över hela landet. I augusti 2020 var arbetslösheten 8,5 procent i Göteborgsregionen (+2,7%-enheter på årsbasis). Cirka 46 700 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknads-politiska program i Göteborgsregionen, vilket kan jämföras med augusti 2019 då cirka 30 300 var arbetslösa. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 8,8 procent (+2,8%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 12,1 procent (+2,2%-enheter på årsbasis). Arbetslösheten i Sverige stannar på 9,1 procent (+2,1%-enheter på årsbasis).

– Vi ser att det framförallt är många unga som har gått in i arbetslöshet. Besöksnäringen har det väldigt tufft just nu och här ser vi också hur betydelsefull sektorn är för regionens sysselsättning, bland annat genom att sysselsätta unga personer, säger Peter Warda. 

Minskad jobbtillväxt

För första gången sedan finanskrisen ser vi nu även en minskad jobbtillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. I utgången av årets andra kvartal 2020 var jobbtillväxten i Göteborgsregionen -1,6 procent på årsbasis. Cirka 553 000 personer var sysselsatta, vilket kan jämföras med cirka 562 000 personer samma period året innan. Minskningen i Göteborgsregionen var något mildare än för Sverige i stort (-1,9% på årsbasis) och Malmöregionen (-1,8% på årsbasis), men klart större jämfört med Stockholmsregionens jobbtillväxt som stannade på -0,8 procent. 

– Vi ser framförallt att jobbtillväxten minskar inom branscher med koppling till besöksnäring. Bland annat rör det sig om transporter, hotell och restaurang, handel samt personliga och kulturella tjänster där kraftiga minskningar skett det senaste kvartalet, säger Peter Warda.

Förvånansvärt få konkurser i regionens näringsliv

Något som sticker ut i statistiken är att antalet konkurser förvånansvärt nog bara ligger på en något högre nivå jämfört med samma period 2019.

– Om vi ser på utvecklingen de åtta första månaderna under 2020 och jämför med samma period 2019 så är antalet konkurser i Göteborgsregionen 32 fler, vilket motsvarar en procentuell ökning med bara 7 procent. Det är anmärkningsvärt få med tanke på Covid-19, säger Henrik Einarsson.

Framförallt drabbar konkurserna småföretagare inom handel, men även inom andra branscher såsom företagstjänster, byggindustri och hotell och restaurang.

Henrik Einarsson 
etableringschef Business Region Göteborg 
telefon: 031-367 61 27
henrik.einarsson@businessregion.se 

Tipsa en vän

Visa cookie-information