”Lokala satsningar nödvändiga för innovationsutveckling”

28 november 2018
- I Sverige pratar vi för lite om kluster och den viktiga roll som kluster har när det kommer till näringslivsutveckling och innovation, säger ekonomiprofessor Örjan Sölvell.
Satsningar på lokala ”brobyggare” är en viktig ingrediens för att få näringslivet att blomstra – både lokalt, nationellt och internationellt. Ekonomiprofessor Örjan Sölvell har studerat varför vissa regioner är mer framgångsrika och innovativa än andra, och hur framgångsrika och innovativa kluster som Silicon Valley och Hollywood uppstår.

Få har den gedigna kunskap i hur en region kan lyckas med sin innovationskraft som Örjan Sölvell professor i företagsekonomi, och som sedan 2001 dessutom innehar titeln som Senior Institute Associate vid Harvard Business School - Institute for Strategy and Competitiveness.

– Det är lätt att man med innovation tänker i de stora dragen, som att stora nationella skattejusteringar eller liknande skall bidra till stora innovationer, men den stora delen av innovation sker ut i myllan, i företag på lokal nivå. Den sker i dagliga möten, i projekt, i idéer som växer fram och i tjänster som utvecklas, i möten mellan olika människor inom olika kompetensområden, i nätverken och så vidare. Innovation sker inte på ett nationellt plan – utan på ett lokalt/regionalt plan. Myllan är det viktiga för att innovation ska uppstå – därför behövs kapaciteten på en lokal och regional nivå, säger Örjan.

I Sverige talar vi för lite om kluster
Örjan Sölvell, som ursprungligen är Göteborgare, tog sin doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm, och startade där ett nytt forskningscenter Center for Strategy and Competitiveness år 2005. Hans forskning kring klusters betydelse för de lokala och regionala näringslivet är världskänt och tillsammans med professor Michael E. Porter har han bland annat publicerat boken Advantage Sweden. Han menar att vi i Sverige idag talar för lite om kluster och klusterorganisationens viktiga roll för att innovation skall kunna ske.

– Innovationsmiljöerna har alltid starka lokala eller regionala kopplingar mellan näringslivsaktörer och akademi. Visst kan man skapa dynamik även på större avstånd – men väldigt mycket av innovationen sker i det lokala näringslivet och i de lokala miljöerna. Där är kluster en naturlig och viktig del. Det är i klustret som dynamiken uppstår och det är den dynamiken som behövs för att innovation och utveckling skall kunna uppstå. I Sverige pratar vi för lite om kluster och den viktiga roll som kluster har, säger Örjan.

Det är i klustret som dynamiken uppstår och det är den dynamiken som behövs för att innovation och utveckling ska kunna uppstå.


– Ibland kan det dessutom uppstå lite begreppsförvirring och det är lätt man skapar nya ord eller koncept för kluster, som t.ex Growth systems, Hubs, KIBs, Network spaces, Alliances och så vidare.  Detta skapar lätt förvirring innovationssystemet. Och här kan jag ibland uppleva att det blir det lättare att starta något nytt än att bygga vidare på den upparbetade kunskapen och infrastrukturen som redan finns i regionen, säger Maria Strömberg, Chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Brobyggare banar vägen
– Vi som jobbar med klusterteori brukar kalla klusterorganisationer för brobyggare, det vill säga organisationer som jobbar med att överbrygga de gap som uppstår mellan näringsliv, akademi, kapital och myndigheter på både lokal-, regional och nationell nivå. Dessa brobyggare skapar förutsättningarna för att innovationer ska uppstå och utvecklas, berättar Örjan.

Så för att innovations ska uppstå behöver klusterorganisationerna således arbeta aktivt med mötena - dels strukturerade möten i nätverk och projekt - men också med att skapa neutrala mötesplatser såsom plattformar och arenor där de spontana mötena tillåts ske. Örjan brukar använda begreppet ”Allmänningen” - ett begrepp hämtat från det gamla bondesamhället. En allmänning var en neutral plats som alla i samhället hade tillgång till.

– Allmänningen måste vara en trygg och tillitsfull plats så att du vill nyttja den och komma tillbaka till den. Och tillit och trygghet är något man bygger långsamt. När tryggheten finns där, så blir detta en mötesplats dit fler och fler kommer. Då kan självformerande projekt och innovativa idéer kan ta form här. När detta sedan får fäste skapas en ryktbarhet, en attraktionskraft och ytterligare individer och organisationer dras till platsen. Det är så ett Silicon Valley skapas, säger Örjan.

Huvudkategori
Silicon Valley
Silicon Valley är ett av världens mest kända näringslivskluster. Denna multinationella plats attraherar många av världens främsta talanger inom IT-branschen, tillsammans med nya företag, liksom väletablerade storbolag och riskkapitalister. Bild: Mostphoto

– Om kompetensen i regionen inte kan träffas – planerat och oplanerat – och utbyta erfarenheter, hitta samarbeten och så vidare, då kommer man aldrig få till den dynamik, som vi kallar för klusterdynamik, och det i sin tur gör att innovation får svårare att uppstå, säger Örjan.

Nationell strategi för innovation

I Sverige finns en innovationsstrategi fastslagen, men däremot finns ingen klusterstrategi. En sådan strategi skulle kunna vara ett bra verktyg för att implementera och driva Sveriges innovationsstrategi. Klusterorganisationerna och därtill Science Parks, demonstrationsorganisationer med flera har den kompetens, kunskap och erfarenhet av att koppla ihop de olika aktörerna inom innovationssystemet resonerar Maria och Örjan.

– Vi har ju haft många klusterorganisationer men aldrig någon riktig ”storpolitik” kring klusterutveckling. Jag tror att om en närings- och innovationsminister tydligare pratar om våra klustermiljöer, våra svenska Silicon Valley-miljöer, som viktiga för vår utveckling så skulle man kunna få en större tydlighet i Sverige, menar Örjan.

– Det i sin tur skulle göra att man fick de finansiella strukturerna som skapar en gemensam ram och riktning. Det skulle skapa en kraft i att utveckla innovationssystemet en ytterligare nivå. Delarna är redan på plats och finns idag – men här skulle klusterorganisationerna kunna vara en kraft som skapar den gemensamma riktningen och se till att vi inte bygger nytt varje gång utan nyttjar den kapacitet, kunskap och infrastruktur som finns i klusterorganisation, science parks, hubbar och andra initiativ, säger Maria.

Om kompetensen i regionen inte kan träffas och utbyta erfarenheter och hitta samarbeten, då kommer man aldrig få till den dynamik som behövs för att innovation ska uppstå

Göteborgs har goda förutsättningar
En indikator på hur framgångsrikt ett kluster är att titta på hur många brobyggande organisationer som finns. En hög densitet av organisationer som aktivt arbetar med att bygga broar över de olika gapen mellan näringsliv, akademi, kapital och offentliga aktörer, antingen genom att vara specialiserade på en eller ett par av broarna eller genom att arbeta på samtliga broar, kommer ge en bra indikation på dynamiken i klustret. Så den utvecklingen som finns i Göteborgsregionen med sina tre starka Science Parks och flera andra organisationer som bygger broar mellan kompetensområden och aktörer är något positivt menar Örjan.

– Visserligen kan det skapa en viss konkurrens mellan dessa organisationer. Men det är viktigt att påpeka att det inte är klusterorganisationerna i sig som ska skapa innovationen – den ska företag och akademi stå för. Så i det hänseendet kommer den institution eller klusterorganisation som inte skapar rätt förutsättningar för innovation troligen att konkurreras ut, avslutar Örjan.

Tipsa en vän