Nu tar elektrifieringen av Göteborgs fordonsflotta fart på allvar

1 september 2020
Omställningen skapar stora möjligheter för framsynta leverantörer som vill vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. De som inte tar chansen riskerar att bli akterseglade, säger Per Österström, Business Region Göteborg.
Göteborg befinner sig mitt i ett utvecklingssprång med många stora infrastrukturprojekt. Att ställa om till hållbara transporter är en förutsättning för att förverkliga visionen om den hållbara staden. Det skapar stora möjligheter för framsynta leverantörer som vill vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Elektrifieringen av fordonsflottan är en av de största strukturomvandlingarna som vi står inför under de kommande åren. Göteborgs Stad har därför antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till 2030. Det innebär en 70-procentig minskning av utsläppen från alla fordon, jämfört med de fossila alternativen, sett ur ett livscykelperspektiv. Lagen om offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg i det arbetet.

– Våren 2019 beslutade kommunfullmäktige att Göteborgs Stads egen fordonsflotta ska vara fossilfri till 2023, vilket skapar stora möjligheter för framsynta leverantörer som vill vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. De som inte tar chansen riskerar att bli akterseglade, säger Per Österström, gruppchef för fordon och transporter på Business Region Göteborg.
 

Omfattande satsning

Business Region Göteborg har av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020 fått i uppdrag att: ”samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser i Göteborgs stad, samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer”.

Uppdraget ligger i linje med stadens uttalade mål som innebär att omfamna teknikomställningen för att dra nytta av dess effekter tillsammans med stadens aktörer, näringslivet och regionen. Business Region Göteborg kommer inte bara att samarbeta med teknikklustren i regionen utan även med de ledande klustren i Europa och världen. Målet är att bygga upp kunskap, genomföra aktiviteter och ta initiativ som stärker det västsvenska fordonsklustret och stimulerar den regionala tillväxten.

Nedan följer tre exempel på hur det ser ut i Göteborgs Stad.


Göteborgs Stads Leasing AB (GSL)

GSL leasar ut ett par tusen fordon till Göteborgs förvaltningar och kommunala bolag. Bolaget valde att tidigarelägga den senaste upphandlingen för att uppfylla beslutet om en fossilfri fordonsflotta. Ett nytt, flexibelt ramavtal för personbilar och lätta lastbilar blev klart under våren 2020. Flexibiliteten innebär att man kommer att kunna ta del av den snabba teknikutvecklingen på området, särskilt när det gäller elbilar. .

– Målet är att vi ska ha 800 elektrifierade personbilar och lätta lastbilar i slutet av 2023. Vi vill dessutom att varje bil ska skapa en så stor miljövinst som möjligt. Därför arbetar vi tillsammans med stadens verksamheter för att minska fordonsflottan genom ett mera effektivt utnyttjande av varje bil, säger Jessica Edlund, affärsenhetschef Fordon & maskiner, Göteborgs Stads Leasing AB.


Trafikkontoret kör fossilfritt

Cirka 130 personbilar och 120 rullstolsbussar körs på uppdrag av Trafikkontoret plus att man köper in resor av taxiföretagen vid behov. Resorna utgörs av färdtjänst, som omfattar 60 % av alla transporter, skolbussar, resor till och från daglig verksamhet samt arbets- och tjänsteresor.  Samtliga fordon är fossilfria.

– Vi har en upphandling som går ut på remiss nu i september 2020. Fossilfrihet är det viktigaste kravet men ambitionen är att andelen elfordon ska bli fler. Vår vision är att även kunna ersätta de dieseldrivna rullstolsbussarna, som går på fossilfri HVO100, med batteri- eller vätgasdrift på sikt. I dagsläget tar batterierna för stor plats för att vi ska klara viktgränsen på 3,5 ton för lätta fordon. Vi är öppna för samtal med dem som vill ta sig an den utmaningen, säger Tomas Hagelberg, planeringsledare på Trafikkontorets avdelning för serviceresor.

 

Den senast upphandlade entreprenaden startade i mars 2020 och nästa stora tillfälle att förnya fordonsflottan blir 2025, då flera avtal löper ut. De som vill vinna den upphandlingen har därmed ett par tre år på sig att få fram intressanta lösningar. Vi vill redan nu öppna för en dialog med marknaden när det gäller vilka krav som behöver ställas.

Peter Årnes, strateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad


Effektivare sophämtning med el och vätgas

Ett 100-tal fossilfria fordon körs på uppdrag av Kretslopp och vatten. De flesta är sopbilar, men det ingår även lastväxlare, liftdumprar och slamsugare. Alla enheter, så när som på en färja som kör sopbilarna i Södra Skärgården, är miljövänliga. Hösten 2020 kommer Scania att leverera en vätgasbil som tagits fram tillsammans med Renova. 

– Vi befinner oss i en spännande tid. Jag tror att vår fordonspark i framtiden kommer att utgöras av en blandning mellan kraftnätsdistribuerad och vätgasgenererad el, men det gäller att vätgasen är skapad på ett hållbart sätt för att det ska bli en verklig miljövinst. Den senast upphandlade entreprenaden startade i mars 2020 och nästa stora tillfälle att förnya fordonsflottan blir 2025, då flera avtal löper ut. De som vill vinna den upphandlingen har därmed ett par tre år på sig att få fram intressanta lösningar. Vi vill redan nu öppna för en dialog med marknaden när det gäller vilka krav som behöver ställas, säger Peter Årnes, strateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Huvudkategori

Tipsa en vän