Ökat återbruk ska minska klimatpåverkan

3 juni 2019
– Många fastighetsägare har provat återbruk i sin verksamhet men på olika nivåer och på olika sätt och nu tar vi ett samlat grepp säger Anastazia Kronberg.
Med hjälp av samverkan, kunskapsutbyte och konkreta fallstudier kan näringslivets aktörer tillsammans hitta vägar att minska sin klimatpåverkan. Initiativet Gothenburg Climate Partnership samordnar och har nu lanserat ett första projekt för bygg- och fastighetsbranschen, Återbruk Väst.

Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av den totala klimatpåverkan, inte minst genom materialförbrukning och avfall i samband med rivning och renovering. Nu ska projektet Återbruk Väst hitta nya metoder för att minska den påverkan genom att öka återbruket av material. Det är unikt i sitt slag i Sverige, och det är också Gothenburg Climate Partnerships allra första projekt. GCP är ett långsiktigt samarbete mellan staden och näringsliv och ett av flera sätt som Business Region Göteborg verkar för att accelerera innovation och stimulera hållbar tillväxt. I GCP samlas regionens främsta miljökompetens från näringsliv, akademi, staden och organisationer och jobbar tillsammans för att skapa största möjliga nytta med målet att sänka koldioxidutsläpp och minska klimatpåverkan.

– Vi vill vara en möjliggörare och en neutral plattform som för samman aktörer som vill minska sin klimatpåverkan tillsammans med andra, säger Anastazia Kronberg, projektledare på GCP.

Återbruk i stället för avfall
GCP:s roll är att definiera utmaningen, genomföra klimatberäkningar samt processleda. I Återbruk Väst deltar flera stora aktörer från fastighetsbranschen med målet att hitta olika metoder och arbetssätt för att återanvända byggmaterial och fasta interiörer. Till exempel fasadtegel, armaturer, dörrar, glaspartier – material som man tidigare slängt av olika anledningar. Kanske för att det gått sönder i demonteringen, för att kunskapen om hur det kan tas tillvara saknats eller för att man helt enkelt inte haft plats att lagra grejer trots att de varit fullt funktionsdugliga.

– Många fastighetsägare har provat återbruk i sin verksamhet men på olika nivåer och på olika sätt. En del har redan strukturerade arbetssätt och tekniska lösningar, andra har jobbat mer sporadiskt, säger Anastazia Kronberg.

Konkreta lösningar
Återbruk Västs initiativtagare är IVL och Chalmersfastigheter, där hållbarhetsansvarig Anton Franker för några år sedan såg potentialen i att återbruka till exempel dörrar och armaturer – men att det behövdes ett system för det.

– Vi slängde mycket och köpte nytt för att det var rutin och enklast, vilket jag såg som ett otroligt slöseri. Vi hade försökt att återbruka genom att spara saker i förråd men ingen visste var de fanns, det fanns inga kvalitetskriterier och det var helt enkelt ingen ordning, säger han.

Tillsammans med Chalmers teknologkonsulter byggde man en app, en intern marknadsplats som fungerar ungefär som Blocket. Appen bidrog förra året till en besparing på 25 ton koldioxid i projekten. Bara i ett enda projekt sparades 200 000 kronor när armaturer från rektorskansliet på Chalmers återbrukades i ett annat projekt på Onsala Rymdobservatorium. Anton Franker trodde på ännu större vinster och möjligheter om fler jobbade tillsammans. Han kom i kontakt med Akademiska Hus och IVL Svenska Miljöinstitutet. GCP kopplades på och fler intresserade aktörer anslöt – och nu rullar sju olika fallstudier i Återbruk Väst.

Citat

Tillsammans har vi stort fokus på action och konkreta lösningar, något som känns mycket bättre än att utreda och skriva en rapport om hur man borde göra, säger Anton Franker.

Avsändare

Anton Franker, Chalmersfastigheter

 

Huvudkategori

Nytta för företagen
En annan av projektdeltagarna är fastighetsbolaget Castellum, som ska genomföra en ordentlig inventering och digitalisera sitt befintliga återbrukbara material med hjälp av Återbruk Väst på liknande sätt som Chalmersfastigheter gjort.

– Våra medarbetare ogillar att slösa, så därför har vi ganska mycket byggmaterial från hyresgästanpassningar stående i olika förråd och utrymmen. Där kan man säkert hitta glaspartier, dörrar, trappor, delar av pentryn och kök, sanitetsporslin, armaturer och golv som går att återanvända. Men problemet är att medarbetarna inte har koll på vad som finns i andras bestånd, bara sitt eget, säger Paula de Hollanda, projektutvecklare på Castellum Väst.

 

Hon ser stora vinster, både ekonomiska och miljömässiga, med att inventera, skapa ett gemensamt lager, göra det digitalt tillgängligt och kommunicera kring det.

– Dessutom har vi kunder som jag vet gladeligen skulle återbruka material. Nästa steg för oss är att fundera över återbruk i nyproduktion och kunna ställa krav på våra entreprenörer.

Attitydförändringar
Förutom att arbeta fram konkreta arbetssätt för återbruk för att minska klimatpåverkan i fastighetsbranschen handlar Återbruk Väst också om att ändra attityder. Med hjälp av de olika fallstudierna vill man visa att det visst fungerar att sätta in återbrukade dörrar i en nyrenoverad fastighet, att det går att skapa vackra och funktionella miljöer trots att materialet inte kommer direkt från fabrik – och dessutom bevisa att det inte behöver bli dyrare.

– En fördom är att det är billigare att slänga och köpa nytt än att förvara och återbruka. Men med strukturerade arbetssätt, smarta lösningar för lagerhållning och kunskap om hur man tar tillvara på material behöver det inte vara så. Vi tror också mycket på att föra berättelser vidare så att det blir ett ökat värde när man kan berätta att fasadteglet kommer från ett gammalt sjukhus eller att innerväggarna i glas är gamla fönster från ett universitet, säger Anastazia Kronberg.

 

Faktaruta Återbruk Väst

Utmaningen: Att minska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och avfallsmängd genom ökat återbruk.
Målet (ur klimatperspektiv):
1. Projektet ska identifiera gemensamma utmaningar - inklusive attityder och organisatoriska utmaningar - och flaskhalsar för att nå arbetssätt som inkluderar återbruk av byggprodukter.
2. Utifrån identifierade utmaningar utveckla lösningar med nya arbetssätt och samverkansformer som testas och utvärderas i fallstudier 
3. Verifiera lösningarnas nyttor i form av klimatnytta, minskade avfallsmängder och påverkan på kostnader och resultat
4. Utveckla och stärka regionalt nätverk med syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan aktörer, och omfatta ett nätverk av leverantörer av produkter och tjänster relaterat till återbruk.
5. Spridning av projektresultat med mål att fler aktörer inom och utom regionen tillämpar arbetssätt för återbruk.

Deltagare: Business Region Göteborg leder projektet tillsammans med Chalmersfastigheter och IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltar gör också Göteborgs stad (Lokalförvaltningen och Fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna Tengbom och White samt Johanneberg Science Park. De genomför sju fallstudier med fokus på rivning, renovering, tillbyggnad, ombyggnad och nybyggnad, bland annat Rymdobservatoriet i Onsala och Förskolan Hoppet.
Övrigt: I projektet ska den offentliga digitala marknadsplats för byggmaterial som skapats av Centrum för cirkulärt byggande användas.
Beräknad slutrapportering: Feb 2021.
Co2-minskning: Rapporteras efter slutrapportering

Tipsa en vän