One Stop Academy – om framtidens entreprenörer och den fjärde industriella revolutionen

5 januari 2017
Ali Tabrizi, projektledare One Stop Academy 2016
Hur står vi rustade inför framtidens affärsutmaningar? Hur skapar vi möjligheter för nästa generation att kompetensutveckla inför de allt snabbare tekniksprången? Ali Tabrizi, projektledare inom Socialt företagande har funderat en del på detta.

Framtiden är redan här! Frågan är vad vi gör med den? Vilken roll kan exempelvis Business Region Göteborg spela, och hur kan vi förbereda för entreprenöriell samverkan som är relevant och uppdaterad för företagens framtida behov? Dessa och andra frågor kring framtidens företagande och arbetsmarknad har Ali Tabrizi ställt sig.

- Under min tid här på Business Region Göteborg har jag haft förmånen att djupdyka in i en av mina passioner – att arbeta med socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Och i processen med den sociala acceleratorn, One Stop Academy, ledde mig fram till några intressanta fynd, bland annat detta om de allt snabbare paradigmskiftena och hur vi ska stå rustade för dessa, säger Ali Tabrizi.

Klara, färdiga, kompetensutveckla!
Ångmaskinen revolutionerade industrin omkring 1750. Detta var den första industriella revolutionen och varade i 100 år. Den dåvarande medellivslängden var ca 40 år, så därför behövde man inte anpassa sig till nya kunskaper under sitt arbetsföra liv. År 1850 uppfanns förbränningsmotorn, och med snarlik livslängd klarade man sig alltjämt bra med de kunskaper man skolades i. Mellan åren 1950 och 2050 ser dock bilden helt annorlunda ut.

I och med den snabba förändringstakten samt det faktum att människor idag lever allt längre så kommer man att vara med om flera stora tekniksprång, eller paradigmskiften, under en livstid. Därför kommer inte längre den klassiska skolningen räcka. Det kommer att ställas krav på nya typer av kunskaper, som hela tiden måste uppdateras.

Fjärde paradigmskiftet
Digitaliseringen, som spred sig över världen kring millennieskiftet, räknas som den tredje industriella revolutionen. Men redan idag är vi inne i det fjärde paradigmskiftet. Det bygger vidare på digitaliseringen, och handlar om att nya tekniker och metoder smälter ihop de fysiska, digitala och biologiska världarna på ett sätt som i grunden kommer att förändra mänskligheten. I vilken utsträckning det blir positivt avgörs av hur vi hanterar riskerna och möjligheterna längs vägen.  

Citat

- Allt fler pratar om den fjärde industriella revolutionen. Det är ingen tvekan att vi är mitt i en era av automatisering och uppkopplade processer. Överallt står det att läsa om dessa nya tekniker som ska förändra hela branscher.

Avsändare

Ali Tabrizi

Ett bra sätt att testköra framtiden är att ta isär och testa den. Just detta kritiska moment, att gå från ord till handling kräver mod och nya kunskaper. Kunskaper som den det gamla skolsystemet inte kan ge. Enligt World Economic Forum (2016) så kommer 65% av dagens elever i grundskolan jobba inom yrken som ännu inte är uppfunna. 

- Många företagare jag träffar, både inom den traditionella och den sociala ekonomin, förstår detta i endast i exceptionella fall. Pressen ökar för framtidens ledare att vara innovativa. Det förstår man men man kanske inte vet hur man ska närma sig ämnet och i förlängningen även hur man ska bidra till utvecklingen. Här behövs en kompetensuppgradering, uppmanar Ali Tabrizi.

Hur kan man då vara säker på att vi redan befinner oss i eran efter digitalisering? Enklaste sättet att inse det är genom att lyssna på sin omgivning. Om gemene man pratar om digitalisering, och om man hittar mängder av artiklar i ämnet betyder det att det redan har hänt.

- Jag själv tillhör den gamla kunskapsgenerationen som managementkonsult inom IT. Dessa kunskaper blir snabbt föråldrade eftersom det dyker upp nya programmeringsspråk och tekniker hela tiden. Och det räcker inte att bara känna till begreppen, utan man måste uppleva det praktiskt genom konkreta initiativ, konstaterar Ali Tabrizi.

New deal – nytt ledarskap
Vilka av framtidens ledare har printat i 3D? Satt upp en e-shop? Eller prototyptestat nya affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin med avseende på kundens upplevelse? Det är först när man har erfarit dessa processer som man kan börja bidra med nya insikter. Det är likadant med det vi slarvigt kallar för hållbar utveckling. Vilka konkreta upplevelser från hållbara processer har vi erfarenhet av?

Citat

- Detta kommer att yttra sig på flera sätt i framtiden. Bland annat på arbetsintervjuer när det gäller att attrahera talanger. Talangerna kommer att ställa frågor som ledningen ska besvara, inte tvärtom. Annars kommer talangerna att hitta nytt ledarskap någon annanstans.

Avsändare

Ali Tabrizi

De egenskaper som kommer att efterfrågas alltmer i framtiden är förmågan att skapa kreativ kapacitet. Att kunna se sammanhang och i dem se nya möjligheter för att tillgodose nya behov. Navigering i denna terräng kräver anpassning och omorientering. Och med största sannolikhet även pivotering av affärsmodellerna. Dessa nya kompetenser kallar Heather McGowan, författare och internationell talare från Boston, för nygeneralister – i kontrast till specialister. Vad ställer det för krav på framtidens utbildningssystem, företag och dess förmåga att växa på ett hållbart sätt?

Old school vs New School
Skolsystemet kommer att spela en fortsatt stor roll i denna omvandling. Men för att lära sig innovation inom kommande fält så kommer den klassiska skolsalsundervisningen inte att räcka till. Istället behöver pedagogiken handla om att facilitera utvecklingen av entreprenöriell läggning och kompetens, för att anpassa sig till social och teknisk förändring.

Citat

- Detta väcker många frågor. Bland annat bör man undersöka kritiken till dessa förändringar. Människokroppen, framförallt hjärnans förmåga att anpassa sig och vad det får för konsekvenser. Det blir då viktigt att beakta hur individen kan hitta inre motivation för tillfredsställelse istället för yttre, som en kontrast till ett allt snabbare flöde. 

Avsändare

Ali Tabrizi

- Och vilka effekter har teknikutvecklingen på samhället? Jobb kommer att försvinna och skattebasen kommer att förändras. Däremot är det inte säkert att behovet att flytta över industriproduktion till låglöneländer blir lika påtagligt, vilket bland annat Thorbjörn Spängs skriver i DN. Något som även styrker tesen om kompetensväxlingen i bolagen som på sikt blir en utmaning, avslutar Ali Tabrizi.

One Stop Academy – en social accelerator med fokus på New School
One Stop Academy är ett tvärdisciplinärt pilotprogram för att accelerera sociala företag och innovationer som genomfördes under hösten 2016. Syftet var att testa hypoteser, dra slutsatser och förbättra både innehåll och process. Vi har i detta program testat mycket nytt utifrån hållbarhetsramverken och design learning samt tränat på att komma utanför komfortzonen. En viktig aspekt har varit  kontinuerligt testande och lärande av innovativa tjänster, produkter och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Allt för att komma till nya insikter och utveckla nya kompetenser inom samhällsentreprenörskap.

Färgbox

One Stop Academy i siffror  
Antal deltagare                                                     12 (7 kvinnor/5 män)  
Antal timmar                                                         60
Utvecklingscheck                                                  50 000 kr (direktfinansiering)
Utvärdering (nöjdhet)                                            7,2/9 = 80% (424 antal röstningar)
Social exponering (sep-nov 2016):                       48 400 unika visningar
Facebook                                                              över 15 000 unika visningar  
LinkedIn                                                                över 7 200 unika visningar
Twitter                                                                   över 26 200 unika visningar
Total räckvidd i social media                                 ca 100 000

 

Tipsa en vän