Ett år med corona - fyra kommundirektörer om hur kommunen och näringslivet har påverkats

Kommun- och stadsdirektörer i Kungsbacka, Partille, Mölndal och Ale
Från övre vänster hörn: Malin Aronsson, Per Bäckström, Mio Saba Sjösten, Maria Reinholdsson.

Mod, tro, samverkan, nytänkande, krisanpassning - och tillsammans. Det är några av de ord som fyra kommundirektörer anser ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur coronapandemin för att stärka näringslivet. 

Tidigt i höstas genomfördes ett samtal med fyra kommuner i Göteborgsregionen - Alingsås, Göteborg, Härryda och Öckerö, som på olika sätt arbetat fram sina näringslivsstrategier i samklang med de övergripande målen vi satt för Göteborgsregionen - att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till 2035. Vi pratade om effekterna på kommunen och näringslivet som pandemin har medfört, hur man har orkar hålla blicken uppe och om man har kunnat dra nytta av de långsiktiga inriktningarna för sin näringslivsstrategi eller om det bara har handlat om akuta stödåtgärder.

När vi nu går mot årets slut bad vi ytterligare fyra kommundirektörer i Göteborgsregionen att reflektera över situationen i sina respektive kommuner.  

Per Bäckström, du är kommundirektör i Partille. Vilket eller vilka ord vill du ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid-19 för att stärka näringslivet? 

– Mod, tro och tillsammans.

Kan du utveckla det?

– Vi var i Partille tidigt ute med ett femtonpunkts stödprogram för näringslivet. Vi måste ha modet att våga gå utanför vårt vanliga tänk och utifrån en förståelse för näringslivets villkor fatta kloka och modiga beslut som hjälper – inte stjälper. Samtidigt är det viktigt att vi kalibrerar oss regionalt och hanterar den kommunala ekonomin med ansvar. 

Näringslivet måste tro på oss som samarbetspartner och att i de fall, då vi inte kan bemöta alla önskemål, finns fullgoda och författningsbaserade skäl till det. Vi har gjort detta genom att bibehålla våra kontaktytor, kommunikation och dialog. Ett exempel är de kontakter vi haft med både Sten & Ström och med köpmännen i Allum för att försöka skapa en samsyn kring de problem som kommit upp på bordet. 

Partille har tagit fram ett näringslivsstrategiskt program. Kan du säga något om det? 

– Ja, vi har haft en bra process kring detta där vår näringslivsansvariga Marieke Wolter gjort ett stort jobb. Vi har tagit rygg på Göteborg och det regionala perspektivet och det är många som har varit delaktiga i processen; politiken, företrädare för företagen, den kommunala ledningsgruppen.

Var finns era utmaningar?  

– Vår största utmaning är att hitta och erbjuda mark för nyetablering. Vi är en, till ytan, liten kommun vilket skapar vissa utmaningar. Ytterligare en utmaning är kompetensförsörjning, dels utifrån regional konkurrens men också utifrån de demografiska förändringarna. Minskad skattekraft och ökad arbetslöshet i coronans spår innebär ytterligare utmaningar.

Hur säkerställer ni att näringslivets inspel tas tillvara löpande i kommunens arbete? 

– Vi har väl utarbetade kontaktytor för att lyssna av näringslivets inspel. Näringslivskvällar, företagsluncher, företagsbesök m.m. Även om vi just nu ställer om till digitala versioner arbetar vi oförtrutet med detta.

Hur kommer företagen i Partille känna av ert utvecklingsarbete om 2 - 3 år?  

– Det skall vara lätt att komma i kontakt med oss. Det ska vara lätt att få information och svar. Det ska finnas en väg in som underlättar företagens kontakt med oss som kommun och myndighet. Vi ska upplevas som serviceinriktade och som en god samarbetspartner.

Avslutningsvis, vad vill du skicka med till företagen i Partille med anledning av de tuffa omständigheter som råder? 

– Att de gör en heroisk insats, värd allt beröm. Att de ska hålla ut och att vi gör detta tillsammans!

Partille näringslivskontor
 

Maria Reinholdsson, du är kommunchef i Ale. Vilket ord vill du ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid-19 för att stärka näringslivet? 

– Tillsammans. I Ale har vi försökt stötta enskilda i att nå de stödpaket som finns. I arbetet med att klara behov av skyddsutrustning för kommunala verksamheter har kommunen arbetat nära näringslivet vilket inneburit en win-win.

Ale har tagit fram ett näringslivsstrategiskt program. Kan du säga något om det? 

– Ales företagare och Näringslivsrådet som är ett välfungerande forum för både information, dialog och debatt, har varit mycket aktivt i arbetet med styrdokumentet. Vi utgick från BRG:s näringslivsstrategiska program med målsättningen 120 000 nya arbeten, bröt ned målen samt ”Alefierade” dem. 

Var finns era utmaningar?  

– Ales näringsliv är i delar beroende som underleverantörer till större företag i regionen. Kommunen har ett utvecklingsarbete kring att förenkla kontaktvägar och utvecklad service 24-7, både till företag och invånare. Vi har precis som några av våra kranskommuner dåligt med verksamhetsmark. Många knackar på dörren för att etablera sig i kommunen, men då behöver vi också lösa markfrågan. En annan utmaning är hur vi kompetensutvecklar arbetskraft för att t.ex. möta megatrenderna digitalisering och cirkulär ekonomi.

Hur säkerställer ni att näringslivets inspel tas tillvara löpande i kommunens arbete? 

– Genom en aktiv och närvarande näringslivsenhet med mandat att bidra med information till organisationen i sin helhet. Vårt Näringslivsråd spelar också en stor roll här och bidrar med god hjälp. Vi är också med på samtliga aktiva Företagsföreningars möten och andra relevanta nätverk som t.ex. Female (Företagarnätverk för kvinnor i Ale).

Hur kommer företagen i Ale känna av ert utvecklingsarbete om 2 - 3 år? 

– Förhoppningen är enkla och goda kontakter. Tydligheter kring myndighetens roll och ansvar. Nära dialog och samarbete i frågor inom Alesamhällhet. Och det har redan börjat röra på sig vilket vi märker på våra siffror i Insiktmätningen. Redan nu kan sektor Samhällsbyggnad sträcka på sig, men det skall bli ännu bättre.
 
Avslutningsvis, vad vill du skicka med till företagen i Ale med anledning av de tuffa omständigheter som råder? 

– Denna pandemi har både berört och stört men samtidigt visat på Alesamhällets initiativ- och innovationskraft. Ale är i stort ett robust samhälle med hjärta och engagemang utöver det vanliga och tillsammans har vi gjort mycket och kan göra mer. Pandemin kommer sannolikt kräva mycket av oss alla över tid och tvinga oss till nya lösningar som samtidigt kommer bidra till utveckling framöver.

Ale näringslivsenhet
 

Mio Saba Sjösten, du är stadsdirektör i Mölndal. Vilket eller vilka ord vill du ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid-19, för att stärka näringslivet? 

– Samverkan, nytänkande och krisanpassning. Genom att samordna oss blir vi starkare inom Göteborgsregionen. Det är viktigt att ha forum där det finns möjlighet att dela med sig av erfarenhet men även bolla nya idéer med varandra för att kunna tänka nytt.  

Kan du säga något om Mölndals näringslivsstrategiska program?– Det utgår från BRG:s tidigare arbete och ligger till grund för vårt strategiska arbete med att skapa ett attraktivt näringslivsklimat. Ett viktigt verktyg och signal gentemot näringslivet.

Vilka var delaktiga i arbetet med att ta fram programmet? 

– Näringslivsenheten drev detta arbete med stöd från BRG i vissa delar. Med tanke på BRG:s omfattande och gedigna analysarbete, skalade vi ner på den förankringen och i stället litade på grundligheten i deras material. Vi hade ett stormöte mellan politiker, BRG, förvaltningschefer, näringslivet och organisationer. På det mötet gick vi igenom strategin och det ställdes relevanta frågor som gav oss input till vår handlingsplan. 

Var finns era utmaningar?  

– Just nu påverkar pandemin både näringslivet och staden så det är en av våra största utmaningar. Vi har dragit nytta av de mer långsiktiga strategierna samtidigt som vi fått komplettera med mer akuta åtgärder. Vi har bland annat arbetat med en aktiv personalpolitik för att minimera effekterna av pandemin. I våras kunde vi anställa personal som varslats inom näringslivet, till anställningar inom vård- och omsorg. En lyckad insats där vi både kunde erbjuda arbete till permitterade samtidigt som vi kunde klara av vår egen bemanning.  

Hur säkerställer ni att näringslivets inspel tas tillvara löpande i stadens arbete? 

– Vi ser att det är viktigt att skapa samverkansarenor/kluster för företagen dit tjänstepersoner och politiker bjuds in för dialog. Det arbetet är inlett och vi planerar för hur vi kan fortsätta under 2021. Vi hade även nyligen en näringslivslunch där en del inspel kom från just näringslivet som vi nu arbetar vidare med. 

Hur kommer företagen i Mölndal känna av ert utvecklingsarbete om 2 - 3 år?  

– Mölndal har ett idag ett starkt och stabilt näringsliv, vi fortsätter arbeta för att underlätta för företagen att etablera sig och vägen in till kommunen ska vara enkel och smidig. Vårt arbete och stöd til näringslivet kommer även gynna kranskommunerna då fler arbetstillfällen skapas i Mölndal.

Avslutningsvis, vad vill du skicka med till företagen i Mölndal med anledning av de tuffa omständigheter som råder? 

– Vi har ihop med Göteborg det mest internationella näringslivet i regionen och det går väldigt bra för många företag i olika branscher. Genom vårt samarbete med BRG så har vi tillgång till företagslotsar och möjlighet till kompetensutveckling för de företag som behöver det. Viktigt att företagen berättar för oss vilka behov och önskemål de har så politiken kan planera och agera på kort och lång sikt utifrån uppkomna situationer där det är möjligt. 

Mölndal näringslivskontor
 

Malin Aronsson, du är kommundirektör i Kungsbacka. Vilket eller vilka ord vill du ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid-19, för att stärka näringslivet?

– Snabb återhämtning är det jag hoppas på men jag inser att verkligheten mest sannolikt ser annorlunda ut. Det helt avgörande för Kungsbacka, Halland, Göteborgsregionen, Sverige och världen är att vi så snabbt det bara går får ”igång hjulen” igen i de branscher som just nu blöder. 

Från kommunalt håll bedömer jag att en av de viktigaste tillväxtfrågorna under 2021 kommer vara hur snabbt vi lyckas med vaccinering av befolkningen. Jag ser det som att vi har ett ansvar för att bistå sjukvården på alla sätt vi kan med själva vaccineringen men också att hjälpa till att sprida korrekt och säkerställd information för att bidra till trygghet kring vad vaccinering innebär.

Ni har tagit fram en näringslivsstrategi. Kan du säga något om det? 

– Näringslivsstrategin är utgångspunkten för hur hela vår organisation kan underlätta för företag och bidra till att stärka näringslivet så att vi når våra mål och vår vision. Vår näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med över 200 företag i kommunen och representanter från organisationer som stödjer näringslivet. Det har skett genom dialogmöten mellan företag, politik och tjänstepersoner från hela vår organisation. Vi har också gjort djupintervjuer med ett antal företag och genomfört en enkätundersökning. Företagen som varit delaktiga har representerat både större och mindre företag från en bredd av branscher. 

Var finns era utmaningar?  

– Våra utmaningar handlar mycket om att vi behöver få till fler dialogarenor med och mellan näringslivet i vår kommun. Vårt näringsliv består av många mindre företag vilket ställer lite särskilda krav på hur vi lägger upp det. Just nu pågår ett utvecklingsarbete i syfte att få till fler tematiskt inriktade dialogarenor som vi hoppas ska bidra till att utveckla vårt näringslivsarbete och stärka vårt företagsklimat. 

Vi behöver också stärka Kungsbackas identitet som en plats att starta och driva företag. Idag förknippas vi mycket med vårt fina boende och handel. Detta vill vi bygga vidare på och bredda. Vi vill bli en mycket tydligare plats att etablera sig på.

Hur säkerställer ni att näringslivets inspel tas tillvara löpande i arbetet?

– Vi lyssnar och tar till oss de inspel och synpunkter som vi får till oss genom bl.a. ett mycket närvarande arbete med vår näringslivsenhet och vårt samhällsbyggnadskontor. Våra politiker är också aktiva och vi gör regelbundna företagsbesök med hela KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) där vi alltid lyfter frågan hur man uppfattar samarbetet med oss.  

Hur kommer företagen i Kungsbacka känna av ert utvecklingsarbete om 2 - 3 år?  

– Då har vi fullt ut infört det som vi kallar för Lätt och Rätt i Kungsbacka. Det handlar om:
•    Ökad förståelse - företagens perspektiv/undorienterad kultur 
•    Tillgänglighet - att vi kan svara på frågor och ge vägledning i rätt tid
•    Öppenhet/tydlighet/transparens  
•    Tydliga beslut - följa processen
•    Effektivitet/framdrift/snabbare handläggning
•    Tydliga avgifter - förstå vad man betalar för/förutse vad det kommer att kosta 

Avslutningsvis, vad vill du skicka med till företagen i Kungsbacka med anledning av de tuffa omständigheter som råder? 

– Vi förstår att det är en otroligt tuff tid för alla just nu. Vi gör allt vi kan för att ta oss igenom detta TILLSAMMANS. Tveka inte att kontakta vår näringslivsenhet om du har frågor, förslag eller synpunkter. Vi finns här för er! 

Kungsbacka näringslivskontor

 

Det här samarbetet med kommunerna i Göteborgsregionen är Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.