Företagsklimatet håller stabilt hög nivå i regionen

Foto: Mölndala Fastighets AB

Mölndals stad får återigen toppbetyg från sina företagare, och Öckerö klättrar mest i regionen. Det framgår av årets Insiktsmätning. Det är fjärde året på raken som kommunerna i Göteborgsregionen får ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat. Trots stabilt resultat för Göteborg Stad får Stockholm och Malmö ett något högre betyg.

Göteborgs Stad och Göteborgsregionen får ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 71 när den kommunala servicen till företagen under 2023 mäts. Resultatet är precis detsamma som de två åren närmast före. Betyg över 70 anses vara höga, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Sex av GR-kommunerna backade medan fyra höjde sitt omdöme. Totalt sett når alla kommuner utom Kungsbacka ett högt resultat i årets insiktmätning.

– När det gäller service och bemötande får vi generellt ett bra resultat i Göteborgsregionen, och det är glädjande. Det visar att företagen märker av vårt förbättringsarbete, som i stor utsträckning sker kollektivt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

–  Men vi har också dippar. Inom Göteborgs Stad handlar det framför allt om serveringstillstånden, där vi fortfarande brottas med effektiviteten och långa handläggningstider. Det slår på resultatet för hela regionen.

Serveringstillstånden hanteras av Miljöförvaltningen, som efter personalomsättning på tillståndsenheten återigen är fullbemannad. Man arbetar med olika åtgärder för att höja effektiviteten successivt. Bland annat testkörs just nu ett antal e-tjänster som kommer att underlätta, och även ska förbättra transparensen i processen.

På fler områden har Göteborgs stad också gjort framsteg. Företagen som behöver marktillstånd för foodtrucks är exempelvis riktigt nöjda med service och bemötande.

– Hög effektivitet och god service måste alltid vara i fokus. Dialogen med företagen måste förenklas ytterligare. Målet för oss är att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna enligt Insikt, säger Patrik Andersson.

Dit når Göteborg inte riktigt. I årets mätning faller Stockholm men hamnar ändå ett snäpp över Göteborg, med ett NKI på 72. Malmö når 74, vilket är strax under Sverige-snittet.

Allra bäst omdöme får Mölndal som når ett NKI över 80, för tredje året i rad. Bara Lidingö ligger högre bland Sveriges större kommuner (över 40 000 invånare). Öckerö klättrar hela åtta steg och landar på samma höga nivå som Lilla Edet, med ett NKI på 76. Även Kungälv har höjt sitt betyg märkbart i år.

– Det är imponerande att kunna behålla företagarnas förtroende så pass över tid som Mölndals stad gör. Handläggarnas bemötande är avgörande, och det ser vi här. Annars är det ovanligt jämnt mellan kommunerna i regionen, trots de stora skillnaderna i storlek. Lågt antal företag som svarar på enkäterna leder ofta till stora svängningar i de mindre kommunernas resultat, säger Pernilla Blom, processledare företagsklimat på Business Region Göteborg.

Näringslivet står för 75 procent av bruttoregionalprodukten i regionen och lägger grunden för vår gemensamma välfärd i form av skatteintäkter. Insiktsmätningen fyller en viktig funktion som verktyg för att löpande kunna förbättra kommunernas service till företagen.

– Vi behöver ständigt skruva på vår verksamhet för att kunna ge en god service, med effektiv handläggning och smidig ärendehantering. De kommuner och förvaltningar som har börjat mäta hur leverantörer uppfattar deras upphandlingar har också mer nöjda leverantörer. Det ser vi tydligt, säger Pernilla Blom.

– Och kanske ännu viktigare: att ha en positiv attityd och visa förståelse för företagarens villkor. Det är avgörande för ett gott företagsklimat.

Hon påminner om att det är viktigt att företagen fortsätter svarar på enkäterna efter de varit i kontakt med sin kommun.

– Så att vi får svart på vitt vad de tycker.

Läs mer här om hur Göteborgs Stad arbetar för att göra det lättare för företag

Fakta om Insiktsmätningen

  • Insikt 2023 är den elfte undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.
  • Insikt mäter den kommunala servicen inom sex myndighetsområden – brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
  • Mätningen omfattar sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed stärka företagsklimatet.
  • I den nya mätningen har 3 084 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen.

Kontakt

Bild på Pernilla Blom
Pernilla Blom
Processledare
Kontakta mig om: Kompetensförsörjning, Kompetens