Från linjär till cirkulär ekonomi

Bild på trävirke

– Fler kunder, leverantörer och medarbetare ställer högre krav på företag de köper av, levererar till och jobbar för. I ett hållbart samhälle behöver både företag och konsumenter begränsa sitt resursutnyttjande och minska sina avfallsmängder. Genom att använda redan befintliga resurser och i högre utsträckning efterfråga tjänster kan vi alla gynnas ekonomiskt, socialt, samt klimat- och miljömässigt, menar Eva-Lena Albihn, hållbarhetschef på Business Region Göteborg.

En cirkulär ekonomi kan öka grön innovation, export och sysselsättning samtidigt som den minskar resursförbrukning och miljöfarliga utsläpp. I takt med att vi människor blir allt fler och köper allt fler saker, som i sin tur gör att vi bidrar till ökat avfall, är det inte hållbart med en linjär ekonomi.

– Våra affärsmodeller måste bli mer som naturens ekosystem, utan avfall och där gammalt ger näring till nytt, menar Susan Runsten, gruppchef hållbar utveckling på Business Region Göteborg.

Cirkulär ekonomi förlänger produkters livslängd

Omställningen till en cirkulär ekonomi handlar i grunden om att förändra synen på en produkts livscykel. Att kunna minska samhällets resursanvändande och lämna tanken att en vara produceras, förbrukas och blir avfall.

– En cirkulär ekonomi bygger på ekologisk effektivitet, där allt som designas skall återföras till jorden, antingen som biologiska näringsämnen eller att de återanvänds som högkvalitativt material till nya produkter såsom tekniska näringsämnen, säger Karin Ingelhag, projektledare för Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar.

Vi måste med andra ord förlänga produkters värde så att vi får mindre avfall och därmed mindre miljöfarliga utsläpp.

– Att förlänga livslängden på produkter ger stor klimat- och miljönytta, och är nödvändigt för att uppnå en hållbar framtid inom planetens gränser. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare för Gothenburg Climate Partnership.

En cirkulär ekonomi gynnar företagen

Cirkulära affärsmodeller kan gynna företag eftersom de både kan sänka sina kostnader och bli mer miljövänliga genom att bättre tillvarata värdet i gamla produkter och hålla liv i dem längre. Jobben stannar lokalt i högre utsträckning genom bland annat reparation, underhåll, nedmontering och lagring istället för nyproduktion i andra delar av världen.

Men att byta från en linjär till en cirkulär affärsmodell ställer krav på såväl producent som på mellanled och konsument. Det påverkar allt från produktdesign och tillverkning till reparation och återvinning – det ställer även krav på förbättrad logistik och nya affärssamarbeten. När återvinning blir en del av affärsmodellen blir gamla varor plötsligt en värdefull råvara för företaget.

Omställningen ger dock stora möjligheter för företag att skapa innovation och utveckla helt nya affärsmodeller och koncept. Roller förändras och skapas. Detta syns inte minst inom ramen för Återbruk väst, ett avslutat projekt som syftar till ett ökat återbruk av material inom bygg- och fastighetssektorn.

– Roller förskjuts och nya roller skapas. Rivare blir demonterare och arkitekter och fastighetsutvecklare blir återbrukssamordnare. I Återbruk väst har vi skapat ett lokalt nätverk vilket underlättar för idéutbyte, nya sätt att göra affärer och ta tillvara gemensamma affärsmöjligheter, säger Anastazia Kronberg.

Göteborgsregionen har höga mål och ambitioner kring hållbarhet

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi är en stor utmaning, men ger också spännande affärsmöjligheter för alla som väljer att vara med på tåget. Business Region Göteborg jobbar för en mer cirkulär ekonomi i flera olika projekt.

I projektet Återbruk väst, som drivs inom ramen för Gothenburg Climate Partnership ser man stora möjligheter med cirkulära affärsmodeller inom bygg- och fastighetssektorn.

– Stora mängder material flödar i byggbranschen, därför är det viktigt att just byggsektorn ställer om till cirkulära arbetssätt och affärsmodeller. Som initiativtagare och drivande av projektet Återbruk väst har vi tillsammans med branschen utvecklat nya arbetssätt och samverkansmetoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn, säger Anastazia Kronberg.

Förutom Återbruk väst görs även en satsning inom cirkulär ekonomi och lokala livsmedel i projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar.

– Projektet lägger fokus på cirkulära affärsmodeller genom att skapa ett lokalt kundvärde för lokala gröna företag inom livsmedelssektorn. Genom att uppmuntra gröna innovationer och affärsmodeller kan staden minska sin egen klimatpåverkan samtidigt som vi bidrar med minskade utsläpp globalt, säger projektledare Karin Ingelhag.

Business Region Göteborg och Göteborgsregionen har höga ambitioner kring hållbarhet – klimatmässiga, sociala och ekonomiska – och arbetar i flera olika branscher med omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

– I Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi är cirkulära affärsmodeller en utpekad kraftsamling som skall till nu. Göteborgsregionens avfallsplan har tuffa mål om minskade avfallsmängder – vilket är en annan sida av samma mynt. Cirkulär ekonomi är också en av strategierna i Göteborgs stads nya miljö- och klimatprogram. Det finns flera aktörer som jobbar med att få den cirkulära ekonomin på plats i vår region. Business Region Göteborg har i sitt uppdrag som samverkansplattform en viktig roll att fylla, säger Susan Runsten, gruppchef hållbar utveckling.

På Business Region Göteborg kan vi hjälpa ditt företag att komma igång med hållbarhetsarbetet genom att hjälpa er att hitta rätt sammanhang och samarbetspartners så att er idé om en mer hållbar affär kan utvecklas. Läs mer på businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/hallbar-utveckling-i-samverkan