Göteborg behöver öka tillgången på kvalificerad kompetens

testbed sii lab

Ekonomin i Göteborgsregionen har växt snabbare än i regionerna Stockholm och Malmö det senaste decenniet, mätt i bruttoregionalprodukt. Hela Sverige har gynnats, eftersom fordonsindustrin genererar flest jobb i övriga Sverige. Men Göteborgsregionen dras också med strukturella utmaningar. De lyfts i en ny rapport från Business Region Göteborg.

Jämfört med Sverige i stort har Göteborgsregionen god tillgång på välutbildad kompetens med den bredd och de spetskunskaper som näringslivet behöver. Trots det upplever tre fjärdedelar av företagen i Västra Götaland att det är mycket svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft i tillräcklig utsträckning, enligt Svenskt Näringsliv.

Det beror dels på den högkonjunktur och höga efterfrågan som de flesta sektorer fortfarande upplever, trots oro för kommande konjunkturnedgång. Men Göteborgsregionen har också strukturella utmaningar, inte minst inom kompetensområdet.

– Leveransen från utbildningssystemet matchar inte tillräckligt väl näringslivets behov. Det måste vi ändra. Digitalisering och elektrifiering kräver kompetensutveckling på många arbetsplatser, och i många samhällssektorer. Dessutom utbildas för få inom gymnasial yrkesutbildning exempelvis till hantverksyrken, säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjning, Business Region Göteborg.

– Både företag och hela branscher behöver jobba med sin attraktionskraft. Söktrycket är lågt till många utbildningar som ger garanterat jobb, men ungdomar är inte alltid intresserade. Det gäller även äldre.

Segregationen hindrar tillväxten

En näraliggande utmaning är delaktigheten på arbetsmarknaden. Även om Göteborg de senaste sju åren tillhör de regioner med lägst arbetslöshet i landet – just nu är regionsiffran 5,8 procent – är den stor i vissa grupper. Det gäller gruppen utrikesfödda, och i synnerhet utrikesfödda ungdomar.

– Arbetslösheten bland utrikes födda har varit lägre i Göteborg än i riket sedan 2010, men stadigt högre än i Stockholm, troligtvis på grund av att Stockholms arbetsmarknadsregion är större. Dagens 16,4 procents arbetslöshet är ingen bra siffra, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Värst är det för utrikes födda ungdomar. Där ligger arbetslösheten på 19,9 procent i Göteborg, över Stockholms 16,1 procent men under rikets 21,4 procent.

Skolprestationernas utveckling kan vara skvallra om en förklaring. Av alla niondeklassare i Göteborgsregionen var det 21 procent som 2021 inte hade uppnått målen i alla ämnen. Sedan 2012 har Göteborgsregionens andel tyvärr ökat med 2 procentenheter. I Stockholmsregionen har andelen som inte klarar kunskapskraven samtidigt minskat från 22 till 19 procent.

Totalt nio långsiktiga utmaningar

Men Göteborgsregionen har fler utmaningar som hindrar jobbtillväxten. Bland annat gäller det tillgång på industrimark och hyresrätter. Små och medelstora företag i regionen syns inte heller lika ofta som storföretagen, men skapar mer än hälften av regionens samlade förädlingsvärde, alltså bruttoregionalprodukt. De behöver få bättre förutsättningar och stimuleras att växa snabbare.

Business Region Göteborg har identifierat nio långsiktiga utmaningar som finns sammanfattade i en ny rapport kallad Näringsliv och tillväxt (bifogas).

Läs om nio utmaningar för att skapa 100 000 fler jobb i regionen

 

Fakta: Akuta bristyrken i regionen
Yrken med koppling till IT, teknik och data. Inom byggsektorn som plåtslagare, VVS montörer, byggingenjörer, anläggningsbyggare. Inom offentlig sektor som läkare, lärare, sjuksköterskor, förskollärare, IT personal och processledare.

 

Kontaktpersoner:
Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjning, Business Region Göteborg
anna-lena.johansson@businessregion.se
telefon: 031-367 61 52

Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Christian Borg
Presschef
031-367 61 64
christian.borg@businessregion.se