Göteborg driver svensk tillväxt genom dominans inom FoU

Göteborg befäster sin plats som landets innovationsmotor. Företagen i regionen lägger mer pengar på forskning och utveckling än företagen i Stockholm – i absoluta tal – trots att huvudstadsregionen är dubbelt så stor när det gäller befolkning, näringsliv och antal privat sysselsatta. FoU-intensiteten i Göteborg är idag dubbelt så stor som i övriga Sverige.

Företagen i Västra Götaland står för 34 procent av de privata FoU-utgifterna i Sverige, visar en färsk rapport från Business Region Göteborg. Tillsammans lade västsvenska företag 44,5 miljarder kronor på FoU under 2021. Det är en miljard mer än företagen i Stockholmsregionen, enligt SCB.

Tar man hänsyn till totalt förädlingsvärde blir skillnaden slående. I Västra Götaland uppgår företagens FoU-utgifter till 5,2 procent av bruttoregionalprodukten – dubbelt så mycket som både Sverige-snittet (2,5 procent av BNP) och andelen som företagen i Stockholms län satsar (2,6 procent av BRP).

Mönstret är detsamma när vi sätter FoU i relation till mängden privat sysselsatta.

– Att företagens FoU-utgifter är högst i landet speglar den styrka som företagen i Göteborgsregionen har i att ta fram konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer med global efterfrågan. Det speglar också företagens höga investeringsvilja och förmåga att öka kunskapsinnehållet i varje steg fram till slutleverans till kund, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

I praktiken handlar det om Göteborg

Det är storföretag som Volvo Group, Volvo Cars, SKF, AstraZeneca, Preem, Essity, Ericsson, Stena och CEVT som står för huvuddelen av satsningarna inom forskning och utveckling. I praktiken speglar siffrorna för Västra Götaland alltså situationen i Göteborgsregionen, ja, till och med Göteborg under 2021.

– Storföretagens investeringar öppnar dörrar och skapar möjligheter för alla delar av näringslivet. Det uppsving vi sett inom tech de senaste åren i regionen är i många delar kopplat till storföretagens investeringar. När det kommer till deeptech har Göteborg börjat väcka stort intresse, konstaterar Patrik Andersson.

Investeringar som har meddelats under 2022 är inte heller medräknade, som Volvo Cars investeringar tillsammans med Northvolt i en ny batterifabrik, Heart Aerospace expansion eller satsningar inom Gothenburg Green City Zone, Transzero Initiative eller GoCo Health Innovations city.

– Vi kan konstatera att företagen i Göteborgsregionen investerar mer av sina vinster i sin framtida konkurrenskraft än i övriga Sverige, i framtidens jobb. Det är satsningar i hållbara produkter och tjänster, ofta i effektiv samverkan med akademi och andra aktörer i det västsvenska ekosystemet, säger Maria Strömberg, avdelningschef för Kluster och innovation, Business Region Göteborg.

Även räknat på total FoU sticker Västra Götaland ut

Totalt sett lägger Sverige 183 miljarder kronor på FoU årligen, inräknat offentlig och akademisk FoU. Här ligger Stockholmsregionen högre i absoluta medel än Göteborgsregionen tack vare fler myndigheter och universitet.

Men eftersom företagen står för 72 procent av all svensk FoU blir FoU-intensiteten ändå väsentlig högre i Västra Götaland än i övriga Sverige, när vi sätter total FoU i relation till mängden sysselsatta totalt. FoU-intensiteten i Västra Götaland blir då 34 procent högre än i Stockholm, och 69 procent högre än rikssnittet. Skulle man räkna enbart på Göteborgsregionen blir skillnaden ännu större.

Vad är det som händer i Göteborg?

– En bra bild över vad som har hänt det senaste decenniet får vi om vi tittar på hur kunskapsintensiva tjänster, KIT, har ökat jämfört med sysselsättningen inom tillverkning. Göteborg har gått från arbetarstad till ingenjörernas epicentrum, skulle jag säga, där KIT-sektorn i symbios med vår basindustri driver tillväxten i regionen. Så är det inte i övriga Sverige, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Med den omställning industrin i Göteborg nu gör kommer den här trenden att fortsätta, menar han. Inte minst inom elektromobilitet.

– Den höga FoU-andelen är ett uttryck för att dessa typer av jobb skapas här. Vi ser ett starkt växande behov av IT- och teknikutbildade, och gärna en kombination av dessa två. Den efterfrågan är starkt kopplad till vår avancerade exportindustri, säger Peter Warda.

– Företagen i Västra Götaland är mer benägna att öronmärka pengar för att bedriva FoU-verksamhet än företag i övriga landet. De lägger till exempel 35 000 kronor mer per sysselsatt på FoU än Stockholmsföretagen.

Läs vidare i rapporten Företagens FoU i Väst 2022 (bifogad). 

Fakta: Global FoU hos storföretag verksamma i Göteborg

Vad enskilda företag har uppgett till SCB att de satsar på forskning och utveckling i Sverige är belagt med sekretess. Ur årsredovisningar kan man dock hämta uppgifter om FoU globalt. Nedanstående företag har stor FoU-verksamhet i Göteborgsregionen.

Global FoU (miljarder kr)
AstraZeneca 101,4
Ericsson 42,2
AB Volvo 18,0
Volvo Cars 12,7
Preem 3,1
SKF 2,8
Essity 1,5

Fakta: Sverige i världstoppen inom FoU

Sverige ligger på fjärde plats i världen vad gäller FoU som andel av BNP, endast slaget av Israel, Sydkorea och Taiwan enligt OECD:s senaste statistik. När WIPO på liknande sätt mäter innovationspotential hamnar Sverige på tredje plats i världen. Ett tungt vägande skäl till dessa höga positioner är alltså att Göteborgsföretagen lägger en så pass hög andel av sin omsättning på FoU.

Fakta: Forskning och utveckling per sektor 2021

Företagen står för 72 procent av Sveriges totala FoU. I företagens FoU-medel (som baseras på enkätsvar till SCB) ingår lön till egen FoU-personal, inköpt FoU samt egna FoU-investeringar. Det är framför allt de svenskägda internationellt verksamma företagen (48%), och de utlandsägda företagen i Sverige (42%) som står för lejonparten av privat FoU i Sverige. Endast 11 procent av privat FoU sker i svenska företag utan utländska dotterbolag.

FoU per sektor (mkr) Företag Offentlig Akademi Totalt
Stockholm 43 556 2 443 12 951 58 950
Västra Götaland 44 532 1 522 7 222 53 276
Skåne 12 418 952 6 338 19 708
Övriga län 31 035 3 321 16 467 50 823
Sverige 131 541 8 238 42 978 182 757
Invånare/sysselsatta 2021 Invånare Sysselsatta
Stockholm 2 415 139 1 307 467
Västra Götaland 1 744 859 880 822
Skåne 1 402 425 637 191
Övriga län 4 889 903 2 278 699
Sverige 10 452 326 5 104 179
FoU-intensitet (total FoU) 2021 FoU (kr/inv.) FoU (kr/sysselsatt)
Stockholm 24 409 45 087
Västra Götaland 30 533 60 484
Skåne 14 053 30 930
Övriga län 10 393 22 304
Sverige 17 485 35 805

Källa: SCB

SCB: FoU i Sverige, efter sektor och region

Kontaktpersoner:

Maria Strömberg, chef Kluster och Innovation, Business Region Göteborg

maria.stromberg@businessregion.se

telefon: 031-367 61 10

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg

peter.warda@businessregion.se

telefon: 031-367 62 11