Göteborg – ledande inom batteri- och fordonskompetens

Kvinna med lila handskar fixar med sladdar batteri

Minst 7000 personer i Göteborgsregionen behöver nyanställas och kompetensomställas de närmaste åren i och med elektrifieringens framfart i fordonsbranschen. Tillverkningen stöps om i grunden och ekonomin påverkas, inte minst med Northvolts och Volvo Cars Groups etablering av batterifabriken och ett forsknings- & utvecklingscenter för framtidens batterier i Göteborg. Tolv insatser behöver genomföras för att möta kompetensutmaningarna.  

Företagen inom fordonsindustrin står inför stora utmaningar i sin kompetensförsörjning de kommande åren. De har behov av att rekrytera nya medarbetare med delvis nya kompetenser och behöver kompetensväxla sina befintliga medarbetare. En mobilisering av hela utbildningssystemet måste till för att möta behoven. På grund branschens storlek är det av nationellt och regionalt intresse att fordonsindustrin är framgångsrik i omställningen då det annars kommer att få stora negativa konsekvenser för hela samhället med arbetslöshet och minskad tillväxt som resultat. 

I samband med NOVO Energys etablering, Northvolts och Volvo Cars Group gemensamma bolag, har Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen (VGR) och Business Region Göteborg (BRG) i avsiktsförklaringar åtagit sig att bidra med resurser till utbildning för industriell omställning kopplat till transportsektorns elektrifiering och underlätta kompetensförsörjningen till batteritillverkning. Stödet tar sin utgångspunkt i NOVO Energys behov men kopplar även till andra företag som berörs av den pågående elektrifieringen av transportsektorn 

Anna-Lena Johansson på Business Region Göteborg är ansvarig för att koordinera arbetet.  

– Vi har nu tillsammans tagit fram en plan med ambitionen att Göteborg ska vara ledande på kompetens inom batteri- och fordonsindustrin.  

I planen ingår:  

  • Ett nuläge och översikt över de behov som finns av kompetenser i relation till batteriproduktion och den omställning som sker i fordonstillverkningen 
  • Hur utbildningssystemet i regionen ser ut i relation till dessa behov  

– Utifrån detta lyfter vi vad som behöver utvecklas samt vilka insatser som behöver genomföras för att underlätta kompetensförsörjningen under de närmaste åren, säger Anna-Lena Johansson.  

Vad kan man dra för slutsatser? 

– Att vi i Göteborgsregionen har goda förutsättningar i utbildningssystemet – från gymnasiet till akademin – att möta de utbildnings- och omställningsbehov som näringslivet har. Positivt är också att vi har en stor arbetsmarknad som möjliggör för företagen att rekrytera och behålla rätt kompetens. Dock ser vi att tillverkningsindustrins attraktionskraft behöver stärkas.  

I planen föreslås att tolv insatser ska genomföras. Kan du ge några exempel?  

– Kommunerna behöver öka antalet platser på relevanta utbildningar inom gymnasiet och yrkesvuxenutbildning samtidigt som satsningar måste görs för att få fler att vilja söka. Vi måste också säkerställa att det finns tillräckligt med lärare.  

– Med tanke på den omfattande kompetensomställningen behöver vi skapa en förflyttning där fler anställda kompetensutvecklas och kan ta sig an nya arbetsuppgifter samtidigt som fler som står utanför arbetsmarknaden rustas för att komma in i företagen, säger Anna-Lena Johansson.  

– Man skulle kunna beskriva planen som en nulägesbeskrivning och en att-göra-lista. Men för att nå framgång och vara ledande på kompetens inom batteri-och fordonsindustrin är samverkan mellan företagen, arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer en förutsättning. Flera arbetsgrupper är redan i gång. 

Business Region Göteborg ska koordinera arbetet i nära samverkan med VGR, GR och berörda förvaltningar i Göteborgs Stad samt övriga relevanta aktörer.  

Här finns hela rapporten

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg Kompetensförsörjning, Business Region Göteborg
anna-lena.johansson@businessregion.se 
Telefon: 070-555 89 19

Kontakt