Göteborgsregionen på väg mot högkonjunktur

Byggnad Kuggen, Lindholmen Göteborg

Återhämtningen i Göteborgsregionen har varit anmärkningsvärt snabb under första kvartalet. Konjunkturen är nu normalstark samtidigt som viktiga exportmarknader växer. Arbetslösheten i regionen fortsätter minska, antalet varslade är rekordfå och konkurserna är färre än före pandemin. Men besöksnäringen har det fortsatt mycket svårt. 

Konjunkturinstitutets undersökning för första kvartalet 2021 visar att läget i regionens näringsliv har förbättrats kraftigt. Konjunkturindikatorn för första kvartalet 2021 stannar på 107,5 (upp 10 steg mot förra kvartalet) för företagen i Göteborgsregionen. Det innebär ett normalstarkt läge, och är bra nära nästa intervallgräns på 110 som utgör gränsen för högkonjunktur. 

Samtidigt spås viktiga marknaders BNP växa mer under 2021 än vad som förväntats tidigare. USA, som är Göteborgsregionens största exportmarknad, väntas växa med 6,4 procent under året. Kinas BNP förväntas växa med 7 procent och Euroområdets med 4 procent. Därmed hamnar tillväxten på regionens tio största exportmarknader på 4,7 procent under 2021, viktat för andel av regionens export. Framåt 2022 landar exportvikten på 3,7 procent. 

– Att tillväxttron på våra viktiga marknader stärks är oerhört viktigt för regionens exportintensiva näringsliv då nära 80 procent av Göteborgsregionens samlade exportvärde går till dessa länder, Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg. 

Arbetslöshet minskar och varslen ligger på rekordlåga nivåer  
Arbetslösheten i Göteborgsregionen fortsätter att minska. I maj 2021 var arbetslösheten 7,3 procent (-0,3 procentenheter på årsbasis). Det är lägre än Stockholmsregionens 7,8 procent (-0,1) och lägre än i Sverige som helhet där arbetslösheten stannar på 8,1 procent (-0,4). Drygt 40 000 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen.  

I början på pandemin ökade varseltalen dramatiskt i Göteborgsregionen, för att sen vända ner till rekordlåg nivå redan i slutet av 2020.  

– Snittet för perioden februari till april 2021 uppgår till 161 varsel per månad. Det är klart under medianen för 2000-talet på 313 varsel per månad och är en av de lägsta registrerade nivåerna för varsel i regionen historiskt sett, säger Peter Warda.  

Klart starkare läge för både handel och tjänster 
Covid-19-pandemin har slagit hårt på sysselsättningen i regionen sedan drygt ett år tillbaka och jobbtillväxten har ännu inte fått fart. Vi ser dock några ljuspunkter. Bland annat kommer Icas centrallager i Arendal generera hundratals nyanställningar. Även Einride och Geely förväntas rekrytera runt 100 personer vardera i Göteborg. 

Inom både tjänste- och handelssektorn i Göteborgsregionen har personalneddragningarna upphört under det första kvartalet och företagen ligger just nu på oförändrad sysselsättning. Handelsföretagen upplever en högkonjunktur för första gången sedan 2015, även om regionens fysiska handel har det fortsatt tufft, särskilt i Göteborgs innerstad. Tjänsteföretagen spår stigande efterfrågan och vart tredje förväntas anställa under andra kvartalet 2021. 

– Vi ser en kraftigt spirande optimism i näringslivet, även om det finns ett undantag för vissa branscher. Det stora flertalet av företagen har lämnat pandemin bakom sig och blickar framåt med stor tillförsikt, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. 

Bostadspriserna stiger och konkurserna är alltjämt färre 
I april 2021 steg priserna på bostadsrätter med 9,1 procent i Göteborg, medan huspriserna i Göteborgsregionen steg med 22,6 procent, räknat på årsbasis.  

Sedan pandemin inleddes i mars 2020 har 845 företag i regionen beviljats konkurs fram till april 2021. Det är 5,7 procent färre jämfört med motsvarande period året innan pandemin, men de drabbade företagen har varit större. Cirka 3 500 anställda har drabbats, merparten under mars och april 2020. 

Tufft för besöksnäringen 
Besöksnäringen har det fortsatt mycket svårt. Under första kvartalet 2021 hade Göteborg Landvetter Airport 89 procent färre resenärer än motsvarande kvartal 2020. Antalet gästnätter på Göteborgsregionens hotell, vandrarhem och campingar minskade med cirka 57 procent. Framförallt rör det sig om färre svenska besökare, men även utländska besökare har blivit färre. Hotellens beläggningsgrad låg under första kvartalet 2021 på låga 21 procent, att jämföra med 50 procent året innan. 

Du hittar alla aktuella rapporter från Business Region Göteborg på hemsidan under fliken publikationer.

Kontaktpersoner: 
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg  
henrik.einarsson@businessregion.se 
telefon: 031-367 61 27 

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg 
peter.warda@businessregion.se 
telefon: 031-367 62 11