Ägande och finansiering

Business Region Göteborg ägs av Göteborgs stad via koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Vi ansvarar för näringslivsutveckling för Göteborg och de kringliggande 12 kommuner som utgör Göteborgsregionen. Business Region Göteborg vision är "Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen", vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för den som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Business Region Göteborg är inte vinstdrivande och bedriver inte kommersiell verksamhet.

Göteborg med Eriksbergskranen och sjömanshustrun i bakgrunden

Bakgrund och historia

1977 bildades Näringslivssekretariatet som en enhet direkt underställd kommunstyrelsen i Göteborg. Samarbete över kommunerna inleddes gradvis och formaliserades vid millennieskiftet när bolaget Business Region Göteborg AB bildades. Vår modell att i samverkan arbeta brett med näringslivsutveckling har blivit en förebild för flera andra organisationer.

Finansiering

Vår basfinansiering består för närvarande av driftsbidrag från Göteborgs Stad och Göteborgsregionens övriga kommuner i proportion till sin folkmängd, tillsammans med koncernbidrag från Göteborgs Stadshus. Det tillkommer medel för det regionala tillväxtprogrammet från Västra Götalandsregionen samt medfinansiering och driftsbidrag från andra offentliga aktörer på regional och nationell nivå och från näringslivet, kopplat till de olika projekt vi driver. Omfattningen av vår verksamhet varierar beroende på mängden projekt.

Ägande

Business Region Göteborg AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stadshus AB, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. I vårt arbete med näringslivsutveckling är hela Göteborgsregionen med sina 13 kommuner vårt fokusområde. Här finns mer information om Göteborgs Stadshus.

Moderbolag i näringslivsklustret

Business Region Göteborg äger och förvaltar aktierna åt Göteborgs Stad i ett antal delägda intressebolag: