Ägande och finansiering

Business Region Göteborg ägs av Göteborgs stad via koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Vi ansvarar för näringslivsutveckling för Göteborg och de kringliggande 12 kommuner som utgör Göteborgsregionen. Vår vision är "Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen", vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv.

Hur åstadkommer vi detta?

För att uppnå vår vision erbjuder vi kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för den som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Vi är inte vinstdrivande och bedriver inte kommersiell verksamhet.

Bakgrund och historia

1977 bildades Näringslivssekretariatet som en enhet direkt underställd kommunstyrelsen i Göteborg. Samarbete över kommunerna inleddes gradvis och formaliserades vid millennieskiftet när bolaget Business Region Göteborg AB bildades. Vår modell att i samverkan arbeta brett med näringslivsutveckling har blivit en förebild för flera andra organisationer.

Finansiering

Vår basfinansiering består av driftsbidrag från Göteborgs Stad och övriga kommuner i Göteborgsregionen i proportion till sin folkmängd. Vi får också koncernbidrag från Göteborgs Stadshus. Det tillkommer medel för det regionala tillväxtprogrammet från Västra Götalandsregionen, samt medfinansiering och driftsbidrag från andra offentliga aktörer på regional och nationell nivå samt från näringslivet. Finansieringen är kopplad till de olika projekt vi driver, omfattningen av vår verksamhet varierar beroende på antalet projekt.

Ägande

Business Region Göteborg AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stadshus AB, som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. I vårt arbete med näringslivsutveckling är hela Göteborgsregionen med sina 13 kommuner vårt fokusområde. Här finns mer information om Göteborgs Stadshus.

Moderbolag i näringslivsklustret

Business Region Göteborg äger och förvaltar aktierna åt Göteborgs Stad i ett antal delägda intressebolag: Lindholmen Science Park ABJohanneberg Science Park ABSahlgrenska Science Park ABGöteborgs Tekniska College AB och Almi Företagspartner Väst AB.