Ett gott företagsklimat

Det ska vara enkelt att vara företagare i Göteborgsregionen. Tillsammans arbetar vi i regionens 13 kommuner för att ge näringslivet goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag.

Person sitter runt ett bord, en person står framför bordet med presentation på storskärm
Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg.

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för stadens och regionens utveckling. Business Region Göteborg har i uppdrag att bidra till fler jobb och hållbar tillväxt i hela regionen. Det förutsätter ett gott företagsklimat – något som vi arbetar med på flera olika plan, som också kräver ett gott samarbete mellan kommunerna och näringslivet. 

En del i arbetet handlar om att öka förståelsen för företagarnas villkor inom kommunerna, hos enskilda tjänstepersoner och hos styrande politiker. Företag som söker sig till kommunerna ska bemötas på ett bra sätt och känna att det finns kunskap och insikt om deras situation. Det är också viktigt att beslut från politiker och kommuner innehåller en analys om hur det påverkar näringslivet. 

Vi arbetar för att det ska vara lätt för företagen att hitta rätt, nå rätt person och att ärendena handläggs effektivt och professionellt. 

Vi samverkar också med andra aktörer för att stödja nyföretagande och utveckling av små och medelstora företag. 

 

Företagen om kommunernas service och attityder 

Vi arbetar för att Göteborgs Stad och hela Göteborgsregionen ska ha det bästa företagsklimatet bland storstadskommuner och storstadsregioner. För att få reda på hur vi ligger, till deltar samtliga kommuner i Göteborgsregionen i Insiktsmätningen. Det är en undersökning som bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter hur nöjda företagarna är med kommunernas service när det gäller exempelvis bygglov, markupplåtelse samt miljö- och hälsoskydd. Undersökningen genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Det är också viktigt att titta på hur företagen upplever attityder hos både politiker och tjänstepersoner. Därför följer vi resultaten i Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. 

Näringslivsstrategiskt program

 

2018 antogs ett näringslivsstrategiskt program som anger hur Göteborgs Stad konkret och långsiktigt ska arbeta med näringslivsfrågor. Det innehåller sex strategier – som på detaljerad nivå beskriver hur vi tillsammans åstadkommer ett bättre näringslivsklimat. En av dessa strategier handlar om att förbättra företagsklimatet. Läs mer här >>

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med frågor kring företagsklimatet.

Kajsa Dahlsten
Processledare
Arbetsområden: Affärsutveckling Finansiering