Infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är avgörande för en regions tillväxt, både vad gäller näringsliv och befolkning. I Göteborgsregionen görs en mängd stora investeringar, vilket kommer att utveckla regionen ytterligare. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten.
Infrastruktur

Förmedlar näringslivets röst i infrastrukturfrågor

För att regionens tillväxt inte ska hindras behövs en väl fungerande infrastruktur på många plan: människor vill komma fram enkelt, säkert och i tid till fots, till cykel, med kollektivtrafik eller i bil. Transporter av gods och varor behöver ske smidigt och hållbart. Det måste också vara effektivt att ta sig till och från regionen. Allt detta är faktorer som påverkar hur attraktiv en region är att utvecklas i, etablera sig i eller flytta till. 

Just nu pågår många stora infrastrukturprojekt, bland annat inom ramen för Västsvenska paketet. Det leder till fler älvförbindelser och ökad kapacitet på järnvägen och innefattar också många projekt inom kollektivtrafiken. Samtidigt är behoven stora och fler investeringar behövs. Bland annat gör förväntade volymökningar och kraven på mer hållbara lösningar att ny struktur måste utvecklas. Här finns också en koppling till stadsutveckling, där hållbar framkomlighet är en nyckelfråga.
 

Citat

- Göteborg ska vara en levande stad med smart trafik som kännetecknas av framkomlighet, tillgänglighet och ­tillförlitlighet. Både på kort och lång sikt.

Avsändare

John Wedel, ansvarig infrastruktur och logistik

Vi hjälper dig

Business Region Göteborg undersöker näringslivets behov av infrastruktur, för att därefter påverka ­offentliga processer. Vi skapar också förutsättningar för företag och aktörer att samverka och mötas och diskutera ­behoven. Vi deltar i flera olika regionala, nationella och internationella samarbeten och kan med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher, så att dessa kan hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv och ­samhälle. Vi engagerar oss i olika frågeställningar och beslut som rör regionens utveckling. Vårt uppdrag är också att marknadsföra Göteborg och hjälpa till att hitta vägar ut på världsmarknaden för västsvenska företag i infrastrukturbranschen.

En viktig del av vårt arbete är även att skapa mötesplatser och nätverk som knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga. Vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet. Vi initierar och deltar också i demo- och utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till en hållbar tillväxt. 


Visste du att ...

… Business Region Göteborg varje höst håller informationsseminarier om infrastruktur, särskilt riktade till små ­och medelstora företag? Det är ett sätt att bidra till att företagen kan planera och anpassa resor och transporter.

… regionens infrastruktur ­påverkas av beslut i flera olika forum? ­Business Region Göteborg med­verkar i såväl Göteborgs godsnätverk och Göteborgsregionens infrastrukturgrupp som ­Västra ­Götalandsregionens gods­transportgrupp.

Tip a friend