Kemi och material

Göteborgsregionen är centrum för Sveriges kemiindustri. Här drivs frågan om omställningen till hållbar kemi. Här finns också världsledande forskning inom materialvetenskap. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten inom branschen.
Kemi och material

Kemiindustrin står för nästan en femtedel av Sveriges totala export. Göteborgsregionen är landets främsta kemiindustricentrum, med 240 företag som sysselsätter omkring 5 500 personer. Styrkan ligger bland annat i hållbara produkter och förnybara fordonsbränslen.

Innovationskraft och samarbeten driver kemiindustrin

Kemiindustrin har länge haft en stark bas och ställning i regionen med en omsättning på 74 451 miljoner kronor (2015) och med ett förädlingsvärde på 12 000 miljoner kronor. I dag befinner sig branschen i en omfattande omställning för att i högre grad använda fossilfria råvaror i sin produktion. De västsvenska storföretagen med säte i Stenungsund – AGA, Akzo Nobel, Borealis, Inovyn och Perstorp – samlas under ”Hållbar kemi 2030” och en vision om att vara det svenska navet för tillverkning av hållbara kemiprodukter. Företagen arbetar även med att ta tillvara varandras restprodukter, så kallade industriella symbioser.  Läs mer om Hållbar kemi 2030 >

Citat

- Innovation med hållbarhet i fokus är viktigt för alla industrier. Den hållbara utveckling som nu pågår inom kemiindustrin har en mycket stor påverkan på annan basindustri, vars komponenter ofta baseras på de produkter som kemiindustrin levererar. Det skapar en positiv effekt i flera stora industriers värdekedjor.

Avsändare

Maria Strömberg, Styrgruppen för Västsvenska Kemi ochMaterialklustret

I Göteborg finns även två av världens mest energieffektiva raffinaderier, St1 och Preem. Tillsammans med Perstorp och Fordonsgas Sverige står de för den största andelen produktion av förnybara fordonsbränslen i landet. På Preems bioraffinaderi i Göteborg används tallolja i produktionen av förnybar diesel, vilket har bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser med över två miljoner ton koldioxid. Nära en tredjedel av den värme som tillförs St1:s produktionsanläggningar återvinns och leds till Göteborgs fjärrvärmenät och värmer upp ungefär 70 000 lägenheter i Göteborgs stad.

Västsvenska Kemi- & Materialklustret

I Västsvenska Kemi- & Materialklustret samlas aktörer från kemi-, energi- återvinnings- och skogsbranschen. Här finns också hela värdekedjan samlad, med representanter för näringsliv, akademin, institut och offentliga parter - vilket vi menar är en förutsättning för att lyckas med en hållbar kemi. Syftet med klustret är att utveckla och stärka samarbetet mellan de deltagande parterna, samt att initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Det ligger en styrka i sammansättningen av parter inom klustret, vilket möjliggör branschöverskridande samarbeten. Business Region Göteborg är en aktiv part i klustret, som leds av Johanneberg Science Park. 

Läs mer om Västsvenska Kemi- & Materialklustret >

Bas för framtidsmaterialet grafen

Göteborg har en stark ställning inom materialvetenskap, med historiska landvinningar som benförankrade implantat av titan. Utvecklingen fortsätter och Chalmers tekniska högskola har utsetts att leda det största forskningsprojektet någonsin i EU:s historia. Chalmers grafencentrum är värd för projektet, som har fått till uppgift att ta supermaterialet grafen från forskning till marknad på tio år. Grafen är 200 gånger starkare än stål, böjligt och det tunnaste material som människan lyckats framställa. Framtidspotentialen bedöms vara mycket stor.
Läs mer om grafen >

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i branschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>

Vi hjälper dig

Business Region Göteborg arbetar strategiskt för utveckling av den västsvenska kemi- och materialindustrin, bland annat genom att med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher och hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer och beslutsfattare. Via Västsvenska Kemi- och Materialklustret verkar vi för innovation och kunskapsspridning.

Vårt uppdrag är också att marknadsföra Göteborg och hjälpa till att hitta vägar ut på världsmarknaden för västsvenska företag i kemi- och materialbranschen.

Visste du att...

... EU-projektet Graphene Flagship har en budget på en miljard euro?
... de forskare som lyckades isolera grafen belönades med Nobelpris år 2010?
... fem kemiföretag i Stenungsund tillsammans har 2 500 anställda och omsätter årligen mer än 20 miljarder kronor? De fem är Aga, AkzoNobel, Borealis, Inovyn och Perstorp.
... de fem företagen har en gemensam vision som omfattar biobaserade råvaror men som också siktar på ett eget ”industriellt ekosystem” med återvinning som en viktig beståndsdel? Där skulle avfall från en industri kunna bli råvara i en annan och spillvärme från industrin skulle kunna användas till fjärrvärme.
... i Stenungsund finns Skandinaviens största anläggning för produktion av förnybart fordonsbränsle från rapsolja?
... Preems bioraffinaderi på Hisingen i Göteborg producerar biodieseln ACP Evolution Diesel som tillverkas av tallolja?
... Borealis är världsledande på att producera polyeten till högspänningskabel och rör?
... kemist är ett uttalat framtidsjobb,enligt Sacos rapport Framtidsutsikter2017?

Tips!

Vill du komma i kontakt med kollegor i din bransch eller veta mer om branschen? Kontakta Hans Larsson. Är du intresserad av att etablera ett företag inom branschen, kontakta Joel Görsch. Kontaktuppgifter hittar du i vänsterspalten.

Tip a friend