Logistik

Göteborg är Skandinaviens ledande logistikcentrum – härigenom strömmar 150 miljoner ton varor varje år. Här verkar näringslivets stora aktörer, utförs logistikforskning i världsklass och skapas innovationer för hållbar logistik. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten.
Logistik

Innovationskraft för en hållbar framtid

Göteborgs historia som hamn- och handelsstad ligger till grund för stadens och regionens roll för import och export, i dag via såväl Göteborgs hamn som Göteborg Landvetter Airport, järnvägen och vägarna. Strategiskt placerade effektiva lager och distributionscentraler bidrar till regionens starka logistikprofil, liksom framstående forskning inom området. Här finns också de stora logistikföretagen representerade. 

Flygfrakt och forskning

Godskedjan stärks av Göteborg Landvetter Airport som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan.

Något som ytterligare stärkt regionens position som ledande logistikläge är centret Northern LEAD, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning inom logistik och transport med fokus på hållbar utveckling

Jakten på framtidens hållbara logistiklösningar

En viktig komponent i jakten på framtidens hållbara logistiklösningar är ett antal testarenor och utvecklingsprojekt som Business Region Göteborg är involverat i. Till exempel elbussprojektet ElectriCity som utvecklades och testkördes i Göteborg; Logistik- och Transportstiftelsen som stödjer forskning och utbildning samt Logistic Hub Scandinavia, där regionens aktörer arbetar för att stärka Göteborgs position som Skandinaviens viktigaste knutpunkt för logistik och transport. Business Region Göteborg är också med och arbetar fram en ny logistikstrategi för Göteborg för att skapa de bästa förutsättningarna för hållbara infrastrukturlösningar, effektiv logistik och tillräcklig kompetensförsörjning. 

Citat

Göteborg är en grön stad, och det påverkar hur vi ser på logistik. Hållbarheten är i fokus och det har lett till flera spännande lösningar 
och projekt för framtiden.

Avsändare

John Wedel, ansvarig infrastruktur och logistik

Läs mer om exempel på de satsningar som vi medverkar i:

ElectriCity >

Sedan 2015 rullar en elbusslinje i Göteborg. Tanken med projektet är att skapa en tyst, utsläppsfri kollektivtrafik som kan bidra till en modern stadsutveckling. Förutom själva bussarna omfattar samarbetet utveckling av nya hållplatslösningar, säkerhetskoncept, system för trafikledning och energiförsörjning.

The Scandinavian 8 Million City >

Målet med EU-projektet The Scandinavian 8 Million City (som avslutades hösten 2014) var att skapa en skandinavisk storregion genom en modern järnväg mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn med en restid på två och en halv timme. Även om det aktuella projektet är avslutat drivs frågan vidare.

Logistic Hub Scandinavia >

Samverkan mellan Business Region Göteborg, Swedavia Göteborg Landvetter Airport och Göteborgs Hamn för att stärka regionens position som ledande logistikläge, genom att attrahera logistiketableringar samt nya flyg- och fartygslinjer.

Logistik och Transport Stiftelsen, LTS

LTS är en stiftelse som stödjer vetenskaplig forskning och universitetsutbildning med stöd av ett sextiotal intressenter för att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. LTS verkar för att logistikforskningen i regionen kan vidmakthålla och utveckla sin position som en av de ledande i världen.

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i finansbranschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>

Vi hjälper dig

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för företag och aktörer inom logistik att samverka och mötas. Bland annat genom ömsesidiga regionala, nationella och internationella samarbeten. Business Region Göteborg kan med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher och hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle. Vårt uppdrag är också att marknadsföra Göteborg och hjälpa till att hitta vägar ut på världs­marknaden för västsvenska företag i logistikbranschen. 

Vi är även en part i utvecklingen av Testbädd Göteborg för att skapa förutsättningar för näringslivet att tillsammans med staden, akademi och institut med flera testa och utveckla innovationer som möter städers utmaningar inom bland annat logistikområdet.

Visste du att... 

... i över tio år har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor, enligt branschtidningen Intelligent Logistik, är Göteborgs Hamn med järnvägspendlar.  Andra styrkor som lyfts fram är bland annat samarbetet med Osloområdet

… det finns ungefär 100 seniora ­­logistikforskare verksamma i ­Göteborgsregionen, bland annat vid Northern LEAD vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet? Deras verksamhet gör Göteborg till ett av världens främsta forsknings­kluster med fokus på ekonomi, teknik och ­marknadsföring inom logistik.

… Göteborgs innovativa varutransportlösningar röner internationell upp­märksamhet? Representanter från andra städer kommer ofta hit för att lära av hur Göteborg till exempel löst distributionen till 150 citybutiker med elfordon. 

.

Tip a friend