Vill du bidra till att minska glappet på arbetsmarknaden?

Yesbox _Home of entrepreneurs

Gamlestadens Fabriker B13, Gamlestadsvägen 4, Göteborg

måndag 20 november 2017

13:00 - 16:00

Trots rådande högkonjunktur står ett stort antal människor utanför eller långt ifrån arbetsmarknaden. En av de största utmaningarna är att efterfrågad kompetens och tillgänglig arbetskraft inte matchar varandra.
Vill du bidra till att minska glappet på arbetsmarknaden?
Mostphotos

Samverkan behövs mellan näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Ingen aktör kan ensam lösa denna samhällsutmaning. Vi vet genom möten, undersökningar och intervjuer att många företag och organisationer är engagerade i frågan och vill bidra till att fler människor kommer i arbete.

För att ta till vara idéer, kraft och gemensamt hitta lösningar bjuder Business Region Göteborg och Göteborgs Stad, i samverkan med CSR Västsverige, in till en idésluss på temat arbetsmarknads-integration.

Idéslussen är en del i Göteborgs Stads arbete för ett jämlikt Göteborg. Staden satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Ett viktigt område handlar om att skapa förutsättningar för arbete. Staden samverkar med näringsliv och myndigheter i strävan mot att alla föräldrar ska ha viktiga och riktiga jobb. Genom att stärka människors förutsättningar att försörja sig och vara delaktiga i samhället är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. När föräldrarna har ett jobb att gå till gör det stor skillnad för vilken start i livet och vilka uppväxtvillkor barn har.

Färgbox

Vad är idéslussen?

Idésluss är en samverkansarena med syfte att kanalisera engagemang och få det att leda till handling. Detta sker genom att inventera och matcha ihop de deltagande aktörernas idéer, behov och resurser.

Idéslussen består av två workshops:
• Vid det första tillfället får du kunskap om hur glappet på arbetsmarknaden ser ut och strategier som redan finns för att minska detta. Sedan inventeras vilka resurser och idéer som deltagarna i idéslussen har.

• På andra träffen matchas aktörer, idéer och resurser ihop med ambitionen att gå från idé till handling. Idéslussen är en katalysator och möjliggörare, där målsättningen är att de initiativ, samarbeten eller andra insatser som uppkommer ska kunna drivas vidare självständigt. 

Har du förslag och idéer som kan bidra till att minska glappet på arbetsmarknaden?
Då ska du anmäla dig till idéslussen!

Tider och anmälan
Del 1 inventeringsträff: Måndag 20 november, kl. 13:00-16:00
Del 2 matchningsträff: Måndag 11 december, kl. 13:00-16:00

Plats:   Yesbox – Home of entrepreneurs
Gamlestadens Fabriker B13, Gamlestadsvägen 4     

Du som anmäler dig förbinder dig att komma på båda träffarna.
Anmäl dig senast den 13 november.

För mer information kontakta
Lena Sultanovic Magnusson   lena.sultanovic@businessregion.se
Emma Edvardsson  emma.edvardsson@businessregion.se  

 

Idéslussen arrangeras av Business Region Göteborg och Göteborgs Stad, i samverkan med CSR Västsverige och är en del i Göteborgs Stads arbete för ett jämlikt Göteborg.

Om arrangörerna
Business Region Göteborg, BRG, ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG har fått i uppdrag av staden att starta ett samverkansforum med näringslivet för ett jämlikt Göteborg. Forumet ska guida, samordna och stötta företag som vill ta aktivt socialt ansvar. www.businessregion.se

CSR Västsverige är Sveriges största sektoröverskridande CSR-nätverk (corporate social responsibility). Föreningen består idag av 275 verksamheter som vill ta ett utökat ansvarstagande för samhälle, miljö och människa. Genom att erbjuda kompetensutveckling, verktyg och ett nätverk stärks medlemmarnas förutsättningar att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete. csrvastsverige.se  

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. Staden ska minska skillnader i livsvillkor och hälsa för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. En jämlik stad kräver att alla hjälps åt. Därför samarbetar staden med näringsliv, civilsamhälle, universitet och andra aktörer. www.goteborg.se/jamlikt

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend