Article video

Allt starkare högkonjunktur i Göteborgsregionen

Högkonjunkturen i Göteborgsregionen har ytterligare stärkts under hösten och förväntningarna inför våren 2018 är än mer optimistiska. Samtidigt väcker fallande bostadspriser en osäkerhet bland köpare på bostadsmarknaden. Stora generella prisfall är dock inte troliga så länge konjunkturen förblir stark, anser Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Main content
Konjunkturrapporten # 4 2017

I princip alla indikatorer ger en bild av att högkonjunkturen tar ett starkare grepp om regionen. Jobbtillväxten är stark, arbetslösheten minskar, vakanserna fylls, befolkningen växer stadigt och resandet till och från regionen ökar starkt.

Det framgår av Business Region Göteborgs fjärde konjunkturrapport för 2017. Rapporten baseras på egna analyser av olika källor, bland annat Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex landar på 44 (gränsen för högkonjunktur går vid 40) för hösten 2017 vilket är en liten ökning men en bra bit ifrån vårens prognos på 53. Vårprognosen för 2018 visar på stor optimism från näringslivet och det rådande högtrycket förväntas öka ytterligare.

Allra bäst går IT-tjänster där höstens index landar på 81. Även fordonsindustrin, företagstjänster (där IT-tjänster är en delkomponent), byggindustrin och kemiindustrin visar på fortsatt högkonjunktur men takten är något nedskruvad jämfört med i våras.

– Det är något av en unik period vi upplever nu i Göteborgsregionen med tillväxt i nästan samtliga branscher. Det som begränsar tillväxten är främst brist på personal och expansionsytor. Även om det är svårt att hitta tydliga tecken på en kommande nedgång så är det nog så att vi för varje dag kommer närmare och närmare toppen av konjunkturcykeln, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

30 kvartal i rad har sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen visat på positiv utveckling och flesta nya jobben fortsätter att skapas i och kring bygg- och fordonsindustrin och ICT. Arbetslösheten är sedan halvårsskiftet 2015 lägst i Göteborgsregionen bland landets storstadsregioner, 5,6 procent i oktober 2017. Den är dock fortsatt hög i vissa grupper, framför allt bland utrikes födda.

Priserna på framför allt bostadsrätter har gått ner jämfört med för 3-6 månader sedan men inte lika mycket som i Stockholm och Malmö. I och med regeringens ja till Finansinspektionens förslag att ytterligare skärpa amorteringskravet står vi inför en period med fler försiktiga bostadsköpare, något som kan spä på prisfallet.

– Prisbilden är på väg att korrigeras, men stora generella tapp är inte troliga så länge konjunkturen förblir stark. Den starka inkomstutvecklingen och låga arbetslösheten motverkar för närvarande stora prisfall. På längre sikt kan det förstås förändras, särskilt om räntorna samtidigt stiger, säger Henrik Einarsson.

Video
Print this page:

Tip a friend

Bottom content