Article image
Almedalen

Almedalen: Kompetensförsörjning, samverkan och klimatet i fokus

Hemkomna från Visby sammanfattar Business Region Göteborgs Anna-Lena Johansson, Eva-Lena Albihn och Maria Strömberg sina intryck av Almedalsveckan. Business Region Göteborg fanns på plats som en del av Göteborgs Stad som i sin tur är en del av Västsvenska Arenan.

Main content
Image
Alla-Lena Johansson

Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, Business Region Göteborg:

Vad tar du med dig från Almedalen?

– Att det var mycket fokus på elektrifiering och kompetensförsörjning, två utmaningar som Business Region Göteborg också fokuserar på. Dessutom nämner alla kompetensförsörjning som en framgångsfaktor för att nå framdrift och resultat, vilket vi också konstaterade i den kompetensförsörjningsplan som vi tog fram tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Och slutligen att den utredning som lämnats till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kan bidra till bättre förutsättningar för ett livslångt lärande. Men det går för sakta. De här förslagen skulle kommit för flera år sedan. Därutöver tar jag med mig alla fruktbara samtal som tar oss framåt i vårt arbete med branschvisa regionala kompetensråd samt vårt västsvenska initiativ kring kompetensomställningen i fordonsbranschen.

Hur landade Business Region Göteborgs olika aktiviteter?

– Positivt, särskilt med rundabordssamtalet efter seminariet kring fordonsindustrins kompetensomställning. Vi behöver skapa mer av ”sense of urgency” bland ledande politiker, inte minst på nationell nivå, kring vad det innebär om inte industrin får stöttning i denna omfattande utmaning. Och utvecklingen går fort. Vi i Göteborgsregionen står beredda att testa nya sätt att anta utmaningen, bara vi får rätt förutsättningar som exempelvis hjälp med nationell finansiering.

Hur kan vi ytterligare höja medvetenheten nationellt om Göteborgsregionens betydelse?

– Genom samtal med ledande politiker i regering och riksdag samt tjänstemän i departementen – året om. Almedalen är en av flera aktiviteter i vårt årshjul.

Image
Eva-Lena Albihn

Eva-Lena Albihn, vice vd, Business Region Göteborg:

Vad tar du med dig från Almedalen?  

Almedalen är en viktig mötesplats där vi kan lyfta frågor som utgör utmaningar för oss i vår region. I år lyfte vi kompetensförsörjningsfrågans utmaningar men också vad vi har åstadkommit med kompetensråden för att dela med oss av vårt arbete och vår erfarenhet. Vi lyfte också hur vi kan samverka för att nå 1,5-gradersmålet i samverkan mellan stad, näringsliv och akademi och hur vi tillsammans elektrifierar stadens transportsystem. Vi lyfte också hur vi samverkar för att locka hit utländska byggaktörer så att vi kan få ner priserna då dessa har ökat med 45 procent på bara några år. Med utgångspunkt i OECD-rapporten Varför behövs en megaregion över lands- och regiongränser diskuterade vi även megaregionen, vad vi behöver göra för att få till bättre transporter och lyfta styrkor och möjligheter. Här för vi en dialog med samverkansparter inom näringslivet, akademin och politiken och marknadsför Göteborgsregionen på olika sätt.

Hur landade Business Region Göteborgs olika aktiviteter?

Alla seminarier vi arrangerade och var med i var i princip fullsatta. Vi har med oss frågeställningar och uppgifter hem som vi ska arbeta vidare med efter sommaren.

Hur kan vi ytterligare höja medvetenheten nationellt om Göteborgsregionens betydelse?

STRING som var med på OECD/Megaregion-seminariet insåg att de behöver träffa både politiker och tjänstemän i Stockholm för att få snabbare genomslag i sina frågor om infrastruktur och grön tillväxt med hållbara produkter som vindkraft, solceller och elektrifierade bilar.

Image
Maria Strömberg

Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation, Business Region Göteborg:

Vad tar du med mig från Almedalen?

Att alla inte bara talar om samverkan utan nu gör man också action av det som man tidigare år pratat om. Det gällde oavsett vilka frågor som diskuterades så det känns som att det finns mer handlingskraft nu, så även i våra seminarier. Klimatfrågan var i fokus och diskuterades mest över allt.

Hur landade Business Region Göteborgs olika aktiviteter?

Bra, välbesökta och med engagerad publik med mycket frågor. Särskilt i elektrifieringsseminariet blev det tydligt att det gav en skjuts in i det fortsatta arbetet. Företagen var särskilt glada över den tydlighet som stadens politiska representanter visade och att stadens förvaltningar jobbar för lösningar på upplevt ”trassel” och att elbussupphandlingen i kollektivtrafiken nu kunde presenteras.

Hur kan vi ytterligare höja medvetenheten nationellt om Göteborgsregionens betydelse?

Fler seminarier i riksdagen, till exempel om energi och effektfrågan. Vi behöver också lyfta in talare från regionen i nationella seminarier och göra det kontinuerligt.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content