Article image
Göteborgs hamn

Fakta & Statistik 2019: Rikt utbyte med världen

Visste du att exporten ökat kraftigt från Göteborgsregionen de senaste åren och att var femte anställd här arbetar i ett utlandsägt företag? Eller att det slås nytt rekord för resandet till och från regionen? Vi botaniserar i 2019 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik.

Main content

Varuimport från viktiga handelspartners för regionen

Till skillnad mot Göteborgsregionens varuexport växer regionens varuimport långsammare mellan 2017 och 2018. Den reala tillväxten var 3 procent för Göteborgsregionen och för Sverige stannade tillväxten på strax över 10 procent. Tyskland är det största importursprunget, följt av Norge. Även Nederländerna, Storbritannien, Danmark och Kina är viktiga importursprung för Göteborgsregionens näringsliv.

Den största delen av Göteborgsregionens varuexport utgörs av fordon och andra transportmedel – en bransch som också är störst sett till varuimportvärdet. Även produktgrupperna övriga maskiner och tillverkade varor, kemiska produkter samt datorer, elektronik och optik står för stor andel av varuutbytet med omvärlden. Övriga maskiner och tillverkade varor stod för störst procentuell ökning i varuexport mellan 2017 och 2018. Mätt i reala kronor ökade varuexporten i transportmedelsindustrin mest med drygt 18 miljarder kronor.

Stark tillväxt i varuexport från Göteborgsregionen

Sedan 2010 har näringslivet i Göteborgsregionen haft en stark tillväxt i varuexportvärdet. Under 2017 noterade Göteborgsregionen en real ökning i varuexporten på hela 13 procent. Denna utveckling följdes upp under 2018 med en real värdeökning för exporten på ytterligare 6 procent.

Att Göteborgsregionens företag är exportintensiva framgår av att studera hur mycket som exporteras per sysselsatt dagbefolkning i den privata sektorn. Under 2018 exporterade Göteborgsregionens företag värde motsvarande 634 000 kronor per sysselsatt i privat sektor. Göteborgsregionens skapade exportvärde per sysselsatt i privat sektor är klart högre än de övriga två storstadsregionerna och även Sverige i stort.

Många utlandsägda företag i regionen

Sedan 1990 har antalet utländska företag ökat stadigt i Göteborgsregionen. 2017 fanns cirka 2 400 utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Dessa utlandsägda företag hade drygt 3 000 arbetsställen i Göteborgsregionen. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet utlandsägda företag i Göteborgsregionen med cirka 100 företag.

Antalet anställda i utlandsägda företag har nästintill fyrdubblats under perioden 1990– 2017. År 2017 var cirka 88 000 personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Av dessa var flest anställda i kinesiska företag, följt av företag från USA, Norge och Danmark.

Listan över länder som äger företag i Göteborgsregionen domineras av norra Västeuropa. Norge innehar toppositionen som det vanligaste landet bland utlandsägda företag, följt av Tyskland och Danmark. Danmark stod för den kraftigaste ökningen i antal utlandsägda företag under 2017, medan Storbritannien stod för den kraftigaste minskningen.

Rekord i resande till och från regionen samt i antal gästnätter

Göteborg Landvetter Airport slår återigen nytt rekord år 2018 med drygt 6,8 miljoner flygpassagerare. Aldrig någonsin har så många flygresenärer tagit sig till och från Göteborgsregionens största flygplats. Även regionens hotell, stugbyar och vandrarhem fick ett bra 2018 då det återigen slogs nytt rekord med drygt 4,8 miljoner gästnätter. Norrmän besöker regionen mest, följt av tyskar, britter, amerikaner, danskar och kineser.

Detta är ett utdrag ur rapporten Fakta & Statistik 2019. Ladda ner hela rapporten här:

Fakta & Statistik 2019
Print this page:

Tip a friend

Bottom content