Article image
Fakta & Statistik 2019

Fakta & Statistik 2019: Tillväxt och arbetsmarknad

Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Visste du att lönesumman växer snabbare här än i riket och övriga storstadsregioner? Framförallt är lönesummetillväxten störst inom byggbranschen och tjänstesektorn. Vi fortsätter att botanisera i Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik 2019.

Main content

Överlag ökar sysselsättningen i regionen med en högre takt än riksgenomsnittet. En snabbt växande tjänstesektor stödjer tillverkningsföretagen och regionens näringsliv nyanseras ytterligare av snabbt växande näringar inom information och kommunikation, hotell och restaurang, bygg och fastigheter. 

Göteborgsregionen – en av Sveriges tillväxtmotorer 

Under 2018 växte den reala lönesumman i Göteborgsregionen med 4 procent. Göteborgsregionen har en högre tillväxttakt i real lönesumma jämfört med Sverige i stort som växte med 2,9 procent år 2018.

Den genomsnittliga tillväxten för den reala lönesumman i Göteborgsregionen har under perioden 2000–2018 varit 3,5 procent. Tittar man på enskilda branscher så har den största tillväxten skett inom byggsektorn, följt av tjänstesektorn. Byggbranschen står inför många stora byggprojekt som kommer äga rum i regionen de kommande åren. Därutöver bidrar företagens högt förädlade tjänster och en växande offentlig sektor alltmer till regionens ekonomi. 

Vård och omsorg har flest sysselsatta 

Vård och omsorg är den bransch med flest sysselsatta i Göteborgsregionen, följt av företagstjänster som de senaste åren sett en mycket stark tillväxt i sysselsatta. Jämfört med Sverige i stort har Göteborgsregionen en klart större andel sysselsatta inom företagstjänster, handel, tillverkning, transport samt information och kommunikation. Dock är andelen klart mindre i Göteborgsregionen än Sverigesnittet inom vård och omsorg, offentlig förvaltning, utbildning, byggverksamhet samt finans och försäkring. 

Antal sysselsatta växer snabbare i Göteborgsregionen än i riket 

År 2017 fanns det drygt 530 000 sysselsatta personer i Göteborgsregionen. Det är en ökning med 33 procent sedan år 2000 eller cirka 132 000 sysselsatta personer. 

Samtliga branscher inom Göteborgsregionen visar en ökning i antal sysselsatta efter krisperioden 2008. Den svenska tillverknings- och utvinningsindustrin uppvisar en negativ tillväxt, medan motsvarande i Göteborgsregionen går åt andra hållet. Mycket av denna utveckling förklaras av att Göteborgsregionens kunskapsintensiva tillverkningsindustri gått väldigt starkt framåt de senaste åren. Företagstjänster är dock den bransch som växer mest i Göteborgsregionen och följs av branschen information och kommunikation. Jämfört med Sverige har Göteborgsregionen en klart större sysselsättningstillväxt inom information och kommunikation, tillverkning, företagstjänster och byggverksamhet. 

Lägst arbetslöshet bland storstadsregioner 

2007 låg arbetslösheten i Göteborgsregionen på ungefär samma nivåer som Sverige i stort. Den positiva sysselsättningsutvecklingen i Göteborgsregionen från 2010 och framåt har inneburit att arbetslösheten fortsatt sjunka. Arbetslösheten i Göteborgsregionen under 2018 var i genomsnitt 5,6 procent, vilket är lägst bland landets storstadsregioner och cirka 1,5 procentenheter lägre än Sverige.

Detta är ett utdrag ur rapporten Fakta & Statistik 2019. Ladda ner hela rapporten här:

Fakta & Statistik 2019
Print this page:

Tip a friend

Bottom content