Article image
Göteborgs Tekniska College är ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Företaget ägs gemensamt av Volvo Group, Volvo Cars och Göteborgs Stad. Kurserna utformas gemensamt av ägarna så att företagens framtida kompetensbehov tillgodoses.

”Företagen kan inte luta sig tillbaka och vänta – de måste vara delaktiga i yrkesutbildningen”

Under ett tvådagarsbesök har tjänstemän från EU-kommissionen träffat företrädare för yrkesutbildningar för att lära sig hur vi samarbetar för att tillgodose industrins behov av arbetskraft.

Main content

Joao Santos och Jan Varchola från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EDUC), hade ett fullspäckat schema under de två dagarna: Möten med utbildningsansvariga på Göteborgs Tekniska College, besök på Future Skills-mässan, studiebesök på skolor och högskolor samt möten med näringslivsrepresentanter.

EU:s arbete med vuxenutbildning och dagens utmaningar på europeisk nivå diskuterades.

Den ursprungliga kontakten med kommissionen gällande yrkesutbildning togs i september 2018, när Business Region Göteborg (BRG) ansökte om att få delta i ett seminarium på temat yrkesutbildning i Bryssel. Göteborgsregionens största intressenter på området höll en gemensam och heltäckande presentation om hur Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborgs Tekniska College och BRG arbetar med yrkesutbildning. Som ett resultat av detta ville DG EDUC komma hit och lära sig mer om regionens arbete med yrkesutbildning.

– Hela Europa står inför samma utmaningar, säger Ulrike Firniss, Director EU Affairs på Business Region Göteborg och koordinator för besöket.

– Vårt arbete med yrkesutbildning har gett otroligt goda resultat. Vi vill dela med oss av bästa praxis så att den europeiska industrin förblir stark. Vi vill prata med beslutsfattare på EU-nivå och sätta fokus på våra farhågor och behov. Vi vill också ingå gynnsamma partnerskap med andra regioner så att vi kan ta del av EU:s ekonomiska instrument och medel fullt ut, fortsätter Firniss.

Mot bakgrund av vår snabbföränderliga värld med globalisering, digitalisering och automation – vad ser du som de största utmaningarna inom EU och ert arbete med yrkesutbildning?

– En av de största utmaningarna vi står inför just nu är att anpassa och modernisera yrkesutbildningen så att vuxna människor kan utveckla sin kompetens och omskola sig. Där finns enorma behov, förklarar Joao Santos.

– Dagens unga går från utbildning till jobb utan problem. För vuxna är det däremot inte lika enkelt. Och på grund av den snabba teknikförändringen och kraven på att de ska anpassa sig efter den pågående digitaliseringen, den gröna ekonomin och så vidare behöver vi verkligen hitta lösningar och ge dessa människor möjlighet till utbildning, kompetensutveckling och omskolning.

– Ett annat stort problem är att vi inte kan använda traditionella system med klassrumsutbildning och förvänta oss att vuxna människor lämnar sina jobb och sätter sig i skolbänken på samma sätt som unga gör. Yrkesutbildningssystemet måste anpassas efter denna nya verklighet, och vi måste hitta sätt att erbjuda den typ av utbildning som vuxna behöver och är intresserade av. Många vuxna tycker helt enkelt att de inte behöver någon kompetensutveckling eller omskolning. Det här är en mycket stor utmaning just nu, om du frågar mig, säger Santos.

– En annan stor utmaning är svårigheten att förutsäga exakt vilka kompetenser och kvalifikationer som kommer att behövas i framtiden, säger Jan Varchola.

– Med andra ord är det väldigt svårt för yrkesutbildningssystemen att tillhandahålla exakt det som behövs vid exakt rätt tidpunkt. Yrkesutbildningarna måste involveras i ett tidigt skede av affärsutvecklings- och innovationsprocesserna. Vi måste ha ett mycket mer proaktivt förhållningssätt när det gäller att förutse vad som kommer att hända i framtiden, istället för den reaktiva roll som utbildningssektorn traditionellt har haft, säger Santos.

Image
Göteborgs Tekniska College är ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun. Företaget ägs gemensamt av Volvo Group, Volvo Cars och Göteborgs Stad. Kurserna utformas gemensamt av ägarna så att företagens framtida kompetensbehov tillgodoses.

Kvalificerad arbetskraft är otroligt eftertraktad, enligt företagen i vår region. Hur ska vi se till att Europa inte hamnar på efterkälken jämfört med andra delar av världen när det gäller yrkesutbildning?

– En av lösningarna är att även företagen måste vara delaktiga i allt som har med yrkesutbildning att göra, säger Santos.

– Tidigare kunde företagen ”luta sig tillbaka och vänta” på att utbildningssystemet skulle leverera arbetskraft med den kompetens företagen behövde. Den tiden är förbi eftersom utbildningssystemet inte på egen hand kan hålla sig uppdaterat om den senaste tekniken, de senaste framstegen och så vidare, fortsätter Santos.

– Att gå samman med näringslivet för att erbjuda yrkesutbildning, som ni har gjort här i Göteborg, är ett bra sätt att arbeta på och hitta lösningar. En annan bra metod är att föra samman alla parter – arbetsförmedling, regionala utvecklingsorgan, myndigheter, företag, forskningscentra och universitet – så att de arbetar tillsammans och skapar ett gott kompetensklimat på regional nivå, säger Santos.

– Göteborgsregionen har inte nödvändigtvis samma utmaningar och förutsättningar som Stockholm, till exempel, säger han.

Jan Varchola beskriver även attityderna till yrkesutbildning och alla förutfattade meningar om yrkesutbildning hos allmänheten som ett stort problem.

– Det ser vi även i Göteborgsregionen, där det råder kompetensbrist inom områden som kräver yrkesutbildning. En lösning är att försöka kommunicera fördelarna med yrkesutbildning. Det gör vi även på europeisk nivå. Under oktober kommer vi att genomföra en slags ”flaggskeppskampanj” som vi kallar European Vocational Skills Week, säger Santos.

Vilka är föregångarna när det gäller yrkesutbildning i Europa?

– Det finns flera regioner som ligger i framkant och är innovativa. Jag skulle vilja nämna Finland, säger Santos.

– Finland har påbörjat mycket omfattande reformer av sitt yrkesutbildningssystem. De började för två år sedan och bryter nu mot tidigare traditioner. Till exempel håller de skolor öppna 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet för att tillgodose olika behov i fråga om lärande och inlärningsprocesser. ”Kunderna” är ju trots allt både ungdomar och vuxna. De har insett att vuxna yrkesarbetare oftast inte vill lämna jobbet under arbetstid.

– Det här är bara ett exempel av många. Det viktiga är att man är lyhörd och skapar ett system där alla aktörer sammanförs så att de faktiska behoven kan tillgodoses – inte bara arbetsmarknadens behov, utan även samhällets utmaningar och behov, säger Varchola.

– Även Göteborgsregionen, Baskien och Rotterdam bör enligt mig betraktas som innovativa föregångare när det gäller yrkesutbildning, säger Santos.

Santos understryker också att det inte finns en universallösning som passar alla, men att alla är mycket goda exempel. Det var också en av anledningarna till att de ville besöka Göteborg och ta lärdom av det vi gör här och se i vilken utsträckning konceptet kan kopieras till resten av EU.

– Det jag tar med mig från det här besöket är att Göteborgsregionen har två viktiga tillgångar med stor potential. Den ena är det sociala kapitalet och samarbetskulturen. Att samarbeta är en självklarhet för människorna som bor här. Den andra är att Göteborg är en av Europas mest innovativa regioner. Om yrkesutbildningen kopplas samman med innovationsprocesserna i en regional ekonomi skapas en mycket stark potential inom industrin. Det är väldigt bra, säger Varchola.

Färgbox

Fakta

Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering har till uppgift att främja utvecklingen av en modern, innovativ och hållbar europeisk social modell med fler och bättre arbetstillfällen i ett inkluderande samhälle där alla ges samma möjligheter.

Generaldirektoratet är uppdelat i 8 direktorat.

Läs mer: https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Joao Santos är biträdande enhetschef och Jan Varchola är gruppchef – politik, instrument och underlag för yrkesutbildning.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content