Article image
Fakta & Statistik

Göteborgsregionen satsar på hållbar utveckling

Visste du att Göteborgsregionens utsläpp av koldioxid har minskat kraftigt trots att tillväxten och befolkningen ökat? Eller att Göteborg är världsledande på fjärrvärme? Vi fortsätter att botanisera i 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik. 

Main content

Göteborgsregionen har världsledande kompetens inom hållbar utveckling och miljötekniska lösningar. Här pågår flera samarbeten kring energi, smart stadsutveckling, transporter och avfall med syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. Ett område där man varit särskilt framgångsrik är fjärrvärme. Ett annat tecken på att regionen går i rätt riktning i arbetet kring miljö, klimat och hållbar utveckling är att intresset för gröna obligationer har varit stort och nyemitteringen ökar rekordartat.

Bättre luftkvalitét i Göteborg

Göteborg har under flera decennier arbetat aktivt för att ständigt förbättra stadens luftkvalitet. Svavelutsläppen har minskat med nästan 100 procent och är nära nollstrecket. Under en lång period har Göteborg kommit ned på en lägre nivå för kvävedioxider i luften, dock sker en ökning i årsmedlet under 2016. De senaste 10 åren har staden däremot lyckats vända trenden nedåt för partikelnivå (PM10).

CO2-utsläppen minskar trots ökad ekonomisk aktivitet

Regionens utsläpp av koldioxid har legat på en konstant nivå under större delen av 2000-talet och den senaste perioden har utsläppen minskat kraftigt. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i regionen ökat med cirka 75 procent och befolkningen med drygt 16 procent, vilket betyder att utsläpp per tillväxtenhet har minskat (vi kan endast mäta utsläpp som produceras inom Göteborgsregionen). Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen i regionen minskat med 12 procent trots tre stora raffinaderier i Göteborg och kemiindustrier i Stenungssund.

Återvunnen energi håller oss varma

Göteborg är duktigt på avfallshantering. Trots att staden förbränner mer avfall än tidigare minskar utsläppen över tid. Värmen från avfallsförbränningen står för en tredjedel av fjärrvärmen i regionen och cirka fem procent av elbehovet i Göteborg. Dessutom är 60 procent av den el som produceras framställd ur biogas.

Smart uppvärmning för renare luft

För att tillgodose Göteborg med värme har vi ett väl förgrenat fjärrvärmenät som matar ut energi från olika värmekällor. Fjärrvärmenätet i Göteborg är cirka 135 mil långt, från Ale i norr till Askim i söder, och värmer 90 procent av Göteborgs flerbostadshus, cirka 12 000 villor och otaliga industrier, kontor, affärer och andra publika fastigheter. Det gör Göteborg till världsledande på fjärrvärme och bidrar samtidigt till att staden kan ta vara på värme som annars skulle gå förlorad.

Gröna obligationer bidrar till hållbar tillväxt

Göteborgs Stad emitterar obligationer för finansiering av olika miljöprojekt inom förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening, energi effektivisering, smarta elnät, stadsplanering och avfallshantering. 2016 fördelades gröna obligationer motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Sedan starten 2013 har det fördelats gröna obligationer för mer än 4,3 miljarder kronor. Marknadens intresse för gröna obligationer har varit stort även under 2017 där fördelningssumman förväntas att hamna på cirka 1,2 miljarder kronor.

Förnybar energi i kollektivtrafiken

Andelen fordonskilometer som körs med förnybart drivmedel ökar stadigt i Göteborgsregionen. År 2010 kördes cirka 36 procent av Göteborgsregionens kollektivtrafik med förnybart drivmedel. 2017 var denna andel drygt 95 procent. Biodiesel, el och biogas har bidragit mestadels till utfasningen av icke förnybart drivmedel i regionens kollektivtrafik. På senare tid har dock tallolja och animaliskt avfall (HVO) ersatt biodieseln. I dag är HVO den största drivmedelskällan för transporterna som sker inom kollektivtrafiken i Göteborgsregionen.

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content