Article image
Lars Bern, Business Region Göteborg

Innovationsprojekt skapar hävstång för lokalt näringsliv

Fossil-free Energy Districts (FED) är ett innovationsprojekt i Göteborg som testar en ny typ av energisystem där mindre aktörer, till exempel enskilda byggnader, inom ett definierat område deltar i en lokal handelsplats med el, värme och kyla. Syftet är att minska kostnader och användandet av fossila bränslen. Som en av nio partners har Business Region Göteborg till uppgift att via projektet stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft på den globala marknaden.

Main content

Fossil-free Energy Districts (FED) är ett innovationsprojekt i Göteborg som testar en ny typ av energisystem där mindre aktörer, till exempel enskilda byggnader, inom ett definierat område deltar i en lokal handelsplats med el, värme och kyla. Syftet är att minska kostnader och användandet av fossila bränslen. Som en av nio partners har Business Region Göteborg till uppgift att via projektet stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft på den globala marknaden.

– Det finns en rad lokala aktörer som levererar in på de utmaningar vi har i projektet, säger Lars Bern, områdesansvarig för innovation på Business Region Göteborg. Tanken är att de här mindre företagen ska kunna peka på FED och säga att “vi har varit med och testat det här hemma i Göteborg. Det funkar fantastiskt bra och det här skulle vi kunna göra på en annan marknad, i Europa eller ute i världen”.

En av styrkorna med FED-projektet, menar Lars Bern, är att det samlar en bred koalition av lokala partners, från fastighetsägarna Chalmersfastigheter och Akademiska Hus, till det kommunala energibolaget Göteborg Energi, storföretaget Ericsson och forskare på Chalmers. Den marknadsplats man bygger för energihandeln är helt digital och automatiserad och kommer att kopplas till byggnader på Chalmers Campus Johanneberg. En av anledningarna till att just det området valdes är att det ligger utanför ellagen som styr vem som får handla via elnäten. Business Region Göteborg har, som andra uppgift i projektet, att se över vilka policyförändringar som behövs för att systemet ska kunna exporteras till andra platser i Europa.

Video

– Vår hypotes är att det finns ett värde i att skapa ett lokalt energisamhälle. Genom att koppla till resultaten vi kommer att få ut av FED, kan vi sedan peka på hur man behöver förändra regelverk och skapa incitament för att satsa på den här typen av energilösningar, säger Lars Bern.

FED-projektet är finansierat av EU och en av förutsättningarna är att systemet man skapar ska gå att implementera även i andra områden, städer eller kvarter. För att sprida kunskap om systemet och öka intresset för att kopiera det inkluderar Business Region Göteborg FED i en del av de omkring 50 internationella studiebesök de varje år tar emot för att visa upp stadens gröna innovationer.

– Vi hanterar väldigt många delegationer från hela världen och de är oerhört intresserade av vad vi har gjort och hur de kan ta med sig det här till sina miljöer och skapa samma värden med den teknik som vi redan har testat i Göteborg, säger Lars Bern. Sett ur Göteborgs perspektiv så skapar den här typen av projekt förutsättningar för hur vi kan lyfta fram det vi gemensamt skapar här och det blir sedan ett verktyg för att hålla den allmänna innovationsnivån uppe i staden.

Färgbox

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, Rise Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers tekniska högskola bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

 

Färgbox

Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, tar emot delegationer från städer och regioner som söker inspiration kring gröna systemlösningar. Mer info finns på greengothenburg.se

 

EU UIA

Print this page:

Tip a friend